thyssen
Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. PHOTO: © European Union.

Európsky týždeň odborných zručností: Objavte a zdokonaľte svoj talent a schopnosti

Európska komisia organizuje v týždni od 5. do 9. decembra 2016 prvý Európsky týždeň odborných zručností, ktorý má účastníkov podnietiť k tomu, aby prostredníctvom odborného vzdelávania objavovali, používali a zdokonaľovali svoj talent a schopnosti.

Európska komisia organizuje v týždni od 5. do 9. decembra 2016 prvý Európsky týždeň odborných zručností, ktorý má účastníkov podnietiť k tomu, aby prostredníctvom odborného vzdelávania objavovali, používali a zdokonaľovali svoj talent a schopnosti. Ide o jedno z desiatich kľúčových opatrení navrhnutých Komisiou v rámci nového programu v oblasti zručností pre Európu, ktorý bol predstavený v júni tohto roku.

Počas Európskeho týždňa odborných zručností Komisia upozorní na vysokokvalitné iniciatívy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, pričom jej konečným cieľom je poskytnúť ľuďom zručnosti potrebné pre rýchlo sa meniaci trh práce. Po celej Európe – vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, krajinách EZVO a kandidátskych krajinách EÚ – sa uskutoční vyše 650 podujatí, ktorými sa zdôrazní kľúčový význam odborného vzdelávania a prípravy pri podpore zručností, pracovných miest, inovácie a konkurencieschopnosti. Zoznam podujatí za každú krajinu je k dispozícii online.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová k tomu uviedla: „Tento európsky týždeň prezentuje špičkové výsledky odborného vzdelávania a prípravy. Odborné vzdelávanie a príprava umožňuje mladým ľuďom získať zamestnanie rýchlejšie a môže sa stať rozumnou kariérnou voľbou pre každého. Voľba odborného vzdelávania a prípravy ako prvej, a nie až druhej možnosti je ťažiskom nového programu Európskej komisie v oblasti zručností pre Európu. “ 

Rozvoj odborných znalostí môže viesť ku kvalitnému zamestnaniu, podnikateľskému zmýšľaniu, príťažlivej a naplňujúcej kariére a príležitostiam na nepretržité zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu. Na zapojenie sa vyzvala Komisia všetky zainteresované strany: žiakov a študentov, rodičov, podniky, obchodné organizácie, sociálnych partnerov, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, organizácie poskytujúce vzdelávanie dospelých, výskumných pracovníkov, kariérnych poradcov, verejné orgány a spoločnosť ako celok.

Súčasťou podujatí na európskej úrovni bude aj európske podnikateľské fórum pre odborné vzdelávanie a prípravu, konferencia s názvom „Zručnosti dospelých“, stretnutie zúčastnených strán v rámci Európskeho združenia učňovskej prípravy, fórum komunity výskumných pracovníkov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, fórum poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy/profesionálnych poskytovateľov vysokoškolského vzdelávania a fórum aliancií a rád pre sektorové zručnosti. V závere týždňa sa budú udeľovať ceny za špičkovú úroveň a kvalitu odborného vzdelávania a prípravy v rôznych kategóriách a propagovať veľké projekty, ktoré získali finančné prostriedky z EÚ a zo zdrojov jednotlivých štátov.

Súvislosti

Novým programom v oblasti zručností pre Európu dala Európska komisia nový impulz v súvislosti s potrebou informovať mladých ľudí, ich rodičov a ďalších kategórií študentov a žiakov o tom, že odborné vzdelávanie a príprava môžu byť rovnako atraktívne ako tradičný spôsob vzdelávania od strednej školy po univerzitu. Prostredníctvom Európskeho týždňa odborných zručností chce Komisia upriamiť pozornosť na odborné vzdelávanie a prípravu ako možnosť, ktorá ponúka kvalitné zamestnanie, mzdy a profesionálny rast v pracovnom živote. Odborné vzdelávanie a príprava prispieva ako celok k plneniu strategických priorít Komisie v oblasti konkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti. Voľba odborného vzdelávania a prípravy ako prvej možnosti je kľúčovým prvkom nového programu v oblasti zručností pre Európu, ktorý Komisia predložila v júni 2016.

Komisia vyzýva zainteresované strany v celej Európe na to, aby počas tohto obdobia organizovali podujatia a aktivity, napríklad dni otvorených dverí, propagáciu úspešných programov odborného vzdelávania a prípravy alebo ďalšie osvetové činnosti.

Viac..  Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom

Niekoľko príkladov:

  • „Majstrovstvá Nemecka v predvádzaní remesiel“ v nemeckom Münsteri (slávnostné ukončenie naplánované na 10. 12. 2016), ktoré na federálnej úrovni každý rok spoločne organizuje Nemecká konfederácia remesiel s rôznymi remeselnými komorami vo vyše 130 rôznych remeslách. Toto podujatie upozorňuje na význam podnikovej odbornej prípravy, propaguje prácu profesionálnych remeselníkov, informuje o výcvikových strediskách a podporuje nadaných učňov v ich kariérnom rozvoji. Celkovo sa na tomto podujatí zúčastní každý rok až 3000 mladých remeselníkov a 800 z nich, víťazov z jednotlivých spolkových republík, má možnosť uchádzať sa na federálnej úrovni o zisk celonárodnej ceny.
  • Súťaž študentov odborného vzdelávania a prípravy o najlepšiu fotografiu, blog a esej na tému „Mobilita do Európy a späť“, ktorú organizuje Archimedova nadácia z estónskeho Tallinnu (31. 10. – 15. 11. 2016). Súťaž „Mobilita do Európy a späť“ je každoročná súťaž pre estónskych študentov odborného vzdelávania a prípravy. Jej cieľom je poukázať na špičkovú úroveň tohto typu vzdelávania prostredníctvom príbehov, blogov a fotografií viažucich sa k obdobiu stáží. Súťaž si získala veľkú popularitu. V minulosti boli príbehy súvisiace s odborným vzdelávaním a prípravou zaradené do malých kníh a uverejnené v blogu nadácie Archimedes a na spravodajskom portáli Delfi. V tomto roku sa uskutoční súťaž aj pre študentov školského vzdelávania a vzdelávania dospelých.
  • „OrientAkcie“(1. 10. – 20. 12. 2016), ktoré organizuje Francúzske spoločenstvo Belgicka – združenia „Chambre Enseignement Bassins Huy-Waremme-Liège“ a „Cité des métiers de Liège“. Účelom týchto podujatí je umožniť malým deťom objavovať svet podnikov a podnikania a informovať ich o pracovných miestach v týchto oblastiach. Je to dôležité z hľadiska výberu orientácie ich štúdia na strednej škole. Na to, aby si vybrali správne, je potrebné poskytnúť im pozitívny obraz manuálnej práce a jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, sú návštevy podnikov.
  • Pozri sa, ako to funguje v závode na výrobu automobilov MINI v OxfordeBMW Group UK v britskom Oxforde (8. 12. 2016). Závod na výrobu automobilov MINI v Oxforde usporiada 8. decembra deň otvorených dverí pre riaditeľov škôl a poradcov v oblasti kariéry a priamo na mieste im ponúkne návštevu výrobného závodu a strediska odbornej prípravy. Učni strediska MINI hosťom priblížia svoj vzdelávací program a prevedú ich po závode. Cieľom tohto podujatia je zmeniť nazeranie ľudí a pomôcť im nahliadnuť „do kuchyne“ úspešného výrobného závodu v Spojenom kráľovstve, ako aj sprostredkovať viac informácií o úspešnom systéme učňovského vzdelávania spoločnosti BMW Group v Spojenom kráľovstve.

Európsky týždeň sa uskutočňuje aj s výraznou podporou zo strany Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices