rastliny
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nové prísne pravidlá prinesú lepšiu ochranu pred škodcami rastlín

Otázky a odpovede týkajúce sa nového nariadenia o zdraví rastlín.

Nové nariadenie o zdraví rastlín, ktoré nadobúda účinnosť, predstavuje významné prepracovanie právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia rastlín zavedených od roku 1977. Toto nariadenie, ktorým sa zruší a nahradí sedem smerníc Rady týkajúcich sa škodlivých organizmov, sa začne plne uplatňovať od 13. decembra 2019.

Prečo je zdravie rastlín také dôležité?

Rastliny tvoria základ nášho potravinového reťazca: bez rastlinnej výroby by neexistovala žiadna potrava pre ľudí ani krmivo pre zvieratá. Taktiež sú súčasťou prírodného prostredia, v ktorom žijeme, ako aj nášho každodenného života. Vypuknutia ochorení rastlín preto môžu mať negatívny vplyv na kvalitu nášho života, ako aj na naše hospodárstvo. Choroby rastlín môžu mať negatívny vplyv na živobytie poľnohospodárov, vlastníkov pestovateľských škôlok alebo obchodníkov, ako aj na kvalitu a ceny našich potravín a stav našich lesov a parkov.

Príklad nedávneho vypuknutia nákazy Xylella fastidiosa v Taliansku je veľmi príznačný. Oznámenie o výskyte tohto škodcu sa objavilo po prvýkrát v roku 2013, keď už bol značne rozšírený v regióne Apúlia, centre oblasti produkcie olív v Taliansku. Nákaza vážne poškodila poľnohospodárstvo, ako aj tradičné krajinné oblasti v regióne.

Výskyt háďatka borovicového v Portugalsku mal od roku 1999 za následok významné hospodárske straty pre miestny drevársky priemysel: zničil milióny borovíc, negatívne ovplyvnil produktivitu drevospracujúceho priemyslu a zvýšil náklady, keďže všetko borovicové drevo je potrebné tepelne ošetriť pred tým, ako môže opustiť portugalské územie.

Ničiví škodcovia rastlín môžu mať rôzne formy – vírusy, baktérie, hmyz, huby atď. Preto je dôležité zaviesť čo najúčinnejšie opatrenia na zabránenie vstupu škodcov na územie EÚ alebo na ich odstránenie hneď, keď sa zistí ich výskyt na jej území.

Aká je pridaná hodnota EÚ v tejto oblasti?

V rámci bezhraničného vnútorného trhu EÚ sa každoročne premiestňujú, alebo dovážajú z krajín mimo EÚ, miliardy rastlín a rastlinných produktov. Miesta ich výroby a určenia sú nespočetné. Noví ničiví škodcovia sa však nezastavia na colnici. Preto je nevyhnutné, aby sa na úrovni EÚ prijali spoločné pravidlá týkajúce sa výroby, inšpekcie, odberu vzoriek, testovania, dovozu, pohybu a certifikácie rastlinného materiálu, ako aj oznamovania, odhaľovania alebo eradikáce škodcov, ktorých môže hostiť rastlinný materiál. Je to dôležité s cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň fytosanitárnej ochrany v rámci EÚ a rovnaké podmienky pre početných výrobcov a obchodníkov EÚ.

Aké sú nové pravidlá týkajúce sa zdravia rastlín?

Nové nariadenie sa zameriava najmä na predchádzanie vstupu alebo rozšíreniu škodcov rastlín na území EÚ. Je založené na závere, že je potrebné vyčleniť viac zdrojov v skorom štádiu, aby sa predišlo budúcim ťažkým stratám spôsobeným ničením našej poľnohospodárskej výroby alebo životného prostredia týmito škodcami.

Stanovujú sa v ňom podrobné pravidlá včasného zistenia a eradikácie karanténnych škodcov Únie, ak sa vyskytnú na území EÚ. Týmito pravidlami sa zavádzajú povinnosti hlásenia vypuknutia nákaz zo strany profesionálnych prevádzkovateľov, prostredníctvom prieskumov a viacročných prieskumných programov, vymedzenia oblastí na účely eradikácie, ako aj posilnenia požiadaviek týkajúcich sa prioritných škodcov, ako je opísané vyššie.

Na základe nového nariadenia budú všetky členské štáty musieť okamžite pristúpiť k eradikácii karanténneho škodcu Únie, ak sa zistí v oblasti, kde nebol známy jeho výskyt. To znamená, že už viac nebude povolené, aby so zamedzením šírenia postupovali jednostranne, teda aby vynechali fázu eradikácie a jednoducho prijali opatrenia na obmedzenie prítomnosti škodcov v určitej oblasti.

Budú nové pravidlá jednoduchšie?

Na škodcov rastlín sa v súčasnosti vzťahujú rôzne právne akty v závislosti od ich karanténneho statusu alebo od toho, či majú negatívny vplyv na kvalitu rastlinného rozmnožovacieho materiálu. To môže spôsobovať zmätok medzi používateľmi týchto aktov v rámci EÚ, ako aj mimo nej. Preto je potrebné zabezpečiť zrozumiteľnosť a transparentnosť pre všetky dotknuté strany, predovšetkým pre príslušné orgány a dotknutých profesionálnych prevádzkovateľov.

Preto nové nariadenie bude obsahovať zoznam všetkých škodcov v rámci troch hlavných kategórií:

  • Karanténni škodcovia Únie: Vôbec sa nenachádzajú na území EÚ alebo, ak sú prítomní, tak len na miestnej úrovni a pod úradnou kontrolou (napríklad tzv. čierna škvrnitosť citrusových plodov, ktorá sa v EÚ nevyskytuje, a Xylella, ktorá sa vyskytuje iba na niekoľkých konkrétnych miestach). Musia sa prijať prísne opatrenia, ktorými sa zabráni ich vstupu alebo ďalšiemu šíreniu v rámci EÚ v dôsledku ich zvýšeného rizika pre zdravie rastlín. Títo škodcovia sa musia odstrániť ihneď po ich zistení.
  • Karanténni škodcovia chránenej zóny: Nachádzajú sa vo väčšine častí Únie, ale podľa známych údajov sú stále neprítomní v určitých vymedzených oblastiach nazývaných „chránené zóny“ (napríklad hroznová fyloxéra, ktorá sa nachádza na území EÚ, ale nie na Cypre, ktorý je v prípade tohto škodcu chránenou zónou). Preto nie je povolené, aby títo škodcovia vstupovali do týchto chránených zón a šírili sa v nich. Prijímajú sa opatrenia (napríklad zákaz alebo obmedzenie pohybu komodít, prieskumy atď.) s cieľom zabrániť zavlečeniu týchto škodcov do chránených zón alebo s cieľom zabezpečiť, že v prípade ich zistenia v týchto zónach dôjde k ich odstráneniu.
  • Regulovaní nekaranténni škodcovia Únie Všeobecne sa vyskytujú na území EÚ, ale keďže majú dosah na kvalitu rastlín, malo by sa zaručiť, aby bol rastlinný rozmnožovací materiál na trhu bez ich výskytu alebo takmer bez ich výskytu (napríklad o plesni Verticillium albo-atrum je známe, že je škodlivá pre produkciu jabĺk v EÚ, a preto certifikované jablone nemôžu vstupovať na trh EÚ, ak je viac ako 2 % kontaminovaných touto plesňou). Týmto spôsobom je možné zabezpečiť východiskovú kvalitu a hospodársku hodnotu mnohých poľnohospodárskych plodín, ako aj lesníckych výrobkov a ovocných drevín.
Viac..  Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Čo sú „prioritní škodcovia“?

Nové nariadenie zavádza pojem „prioritní škodcovia“. Ide o karanténnych škodcov Únie s najvážnejšími možnými vplyvmi na hospodárstvo, životné prostredie a/alebo spoločnosť EÚ. Budú sa na nich vzťahovať posilnené opatrenia týkajúce sa prieskumov, akčných plánov na ich eradikáciu, pohotovostných plánov a simulačných cvičení. Prioritizácia najškodlivejších škodcov je potrebná pre EÚ a jednotlivé členské štáty, aby mohli sústrediť svoje zdroje čo najúčinnejším spôsobom s cieľom chrániť poľnohospodársku výrobu a životné prostredie. Na dosiahnutie týchto cieľov sa predpokladá posilnené spolufinancovanie zo strany EÚ.

Zoznam týchto prioritných škodcov sa prijme prostredníctvom delegovaného aktu, a to čo najbližšie k dátumu uplatňovania tohto nariadenia (koniec roka 2019). Bude sa zakladať na kritériách stanovených v nariadení a posúdeniach závažnosti dosahu uvedených škodcov.

Bude to mať dosah na dovoz rastlín a rastlinných produktov z krajín mimo EÚ?

Dovoz väčšiny rastlín a rastlinných produktov z krajín mimo EÚ bude v zásade povolený pri splnení určitých podmienok. V niektorých prípadoch bude zakázaný alebo bude podliehať veľmi prísnym požiadavkám, ak posúdenie rizika naznačí, že je to potrebné, keďže dané rastliny a rastlinné produkty môžu hostiť škodcov.Novým nariadením sa stanovujú presnejšie pravidlá týkajúce sa posudzovania rizika a riadenia rizika na podporu takýchto opatrení.

Podľa nového nariadenia je Komisia navyše povinná prijať v lehote dvoch rokov zoznam tzv. vysoko rizikových rastlín alebo rastlinných produktov.Dovoz týchto komodít bude zakázaný, pokiaľ sa neuskutoční podrobné hodnotenie rizika s cieľom určiť, či by takýto dovoz mal byť prípustný, a ak áno, za akých podmienok.

Všetok živý rastlinný materiál (t. j. celé rastliny, ovocie, zelenina, rezané kvety, semená atď.) sa bude dovážať do EÚ len v prípade, ak k nemu bude priložené rastlinolekárske osvedčenie potvrdzujúce jeho súlad s právnymi predpismi EÚ. Komisia prijme do dvoch rokov zoznam rastlinných materiálov, ktoré majú byť oslobodené od uvedeného osvedčenia, ak sa považujú za bezpečné pre územie EÚ.

V osobitných prípadoch, pri ktorých existuje len málo skúseností s obchodom s určitými rastlinami alebo rastlinnými produktmi a kde sú súvisiace riziká spojené so škodcami stále neznáme, nové nariadenie stanovuje možnosť dočasne zaviesť fytosanitárne dovozné obmedzenia alebo dokonca zákaz, kým sa nezíska viac vedeckých informácií.

Budú mať cestujúci možnosť priniesť si so sebou rastliny/rastlinné produkty z krajín mimo EÚ?

Cestujúci už v zásade nebudú môcť do EÚ prinášať rastliny/rastlinné produkty z krajín mimo EÚ, ak k nim nebude priložené rastlinolekárske osvedčenie. Je však možné udeliť harmonizované výnimky z tohto všeobecného pravidla prostredníctvom vykonávacieho aktu Komisie s uvedením maximálneho množstva rastlinného materiálu, ktorý budú môcť cestujúci priniesť do EÚ bez rastlinolekárskeho osvedčenia.

Aké budú nové pravidlá týkajúce sa rastlinných pasov?

Rastlinné pasy sú dokumenty, ktoré sprevádzajú rastliny a určité rastlinné produkty pri pohybe v rámci Únie a ktoré osvedčujú ich fytosanitárny zdravotný stav. Podľa nového nariadenia sa budú všetky rastlinné pasy vydávať s využitím spoločného formátu, na základe čoho budú viditeľnejšie a rozpoznateľnejšie v celej EÚ.

Rastlinné pasy sa odteraz budú vyžadovať na premiestňovanie všetkých rastlín určených na výsadbu (podľa súčasných právnych predpisov sa rastlinné pasy vyžadujú iba v prípade určitých rastlín určených na výsadbu). To je dôležité s cieľom zabezpečiť neprítomnosť karanténnych škodcov a vysledovateľnosť v prípade tejto dôležitej kategórie rastlín, ktorá pozostáva hlavne z rastlinného rozmnožovacieho materiálu alebo rastlín v kvetináčoch.

S cieľom vyhnúť sa neprimeranej administratívnej záťaži sa však rastlinný pas nebude vyžadovať pri premiestňovaní rastlín neprofesionálnymi spotrebiteľmi (napríklad v kvetinárstvach alebo iných maloobchodných predajniach).

Aké budú nové povinnosti pre profesionálnych prevádzkovateľov?

V novom nariadení sa uznáva úloha, ktorú profesionálni prevádzkovatelia budú musieť zohrávať pri bezpečnej výrobe a bezpečnom pohybe zdravých rastlín/rastlinných produktov.

Ako sa uvádza vyššie, profesionálni prevádzkovatelia budú musieť oznámiť každého karanténneho škodcu, ktorého zistia v oblastiach pod ich kontrolou. Na účely účinnejších kontrol budú musieť byť zaregistrovaní príslušnými orgánmi. Profesionálni prevádzkovatelia budú takisto musieť zabezpečiť vysledovateľnosť regulovaných rastlín/rastlinných produktov, ktoré prijmú od iných profesionálnych prevádzkovateľov a ktoré odovzdajú iným profesionálnym prevádzkovateľom.

Profesionálni prevádzkovatelia budú môcť vydávať rastlinné pasy pod dohľadom príslušných orgánov. Na tento účel budú musieť mať výslovné povolenie od príslušných orgánov za osobitných podmienok.

Čo je úlohou vnútroštátnych orgánov?

Príslušné orgány členských štátov budú zohrávať kľúčovú úlohu pri uplatňovaní týchto pravidiel. Budú zodpovední za veľkú škálu aktivít, ako sú prieskumy, eradikácia vypuknutí nákaz, pohotovostné plány, simulačné cvičenia, oznamovanie výskytu škodcov, kontroly dovozu, registrácia profesionálnych prevádzkovateľov, povolenie pre profesionálnych prevádzkovateľov na vydávanie rastlinných pasov a iných potvrdení.

V tomto ohľade bude nové nariadenie v nasledujúcich mesiacoch doplnené nariadením o úradných kontrolách, v ktorom sa stanovia povinnosti členských štátov, pokiaľ ide o úradné kontroly a iné úradné činnosti.

Prečo sa nariadenie začne uplatňovať až o tri roky?

Aby sa nahradili existujúce právne predpisy, rozhodlo sa, že nariadenie EÚ je vhodným nástrojom, keďže je priamo a všeobecne platné v celej EÚ. Počas nasledujúcich troch rokov je potrebné prijať viaceré delegované a vykonávacie akty. Toto obdobie využijú aj príslušné orgány a profesionálni prevádzkovatelia na to, aby sa prispôsobili novým spoločným pravidlám.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices