skumavka
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rada potvrdila dohodu s Európsky parlamentom o posilnení ochrany pred znečisťovaním ortuťou

Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) schválil v mene Rady dohodu s Európskym parlamentom o návrhu nariadenia o ortuti. Cieľom nových pravidiel je posilniť ochranu pred znečisťovaním touto vysoko toxickou látkou.

Predsedníctvo Rady a Európsky parlament sa na znení dohodli počas trialógu 6. decembra 2016.

Ortuť predstavuje globálnu a vážnu hrozbu pre ľudské zdravie, a to aj prostredníctvom metylortuti v rybách a morských plodoch. Po vypustení do ovzdušia alebo vody dokáže ortuť prekonať veľké vzdialenosti. Preto je potrebné bojovať proti znečisteniu touto látkou na medzinárodnej úrovni.

Minamatský dohovor

Dohodnutými zmenami sa zabezpečí zosúladenie právnych predpisov EÚ s medzinárodnými pravidlami stanovenými v Minamatskom dohovore. Umožní sa tým rýchla ratifikácia dohovoru zo strany EÚ, a prispeje sa tak k nadobudnutiu jeho platnosti.

„Znečistenie ortuťou je prítomné na celej zemeguli, a to aj v panenskej prírode veľmi vzdialenej od zdrojov znečistenia. To potvrdzuje nebezpečnú a globálnu povahu tohto znečistenia. Dnes sme ukázali, že sme naďalej odhodlaní zastaviť znečisťovanie ortuťou. Táto dohoda umožní rýchlu ratifikáciu Minamatského dohovoru zo strany EÚ,“ vyhlásil László Sólymos, slovenský minister životného prostredia a predseda Rady. 

Zubný amalgám

Od januára 2019 bude používanie zubného amalgámu povolené len v prípade, že ortuť bude vo forme kapsúl. Okrem toho bude jeho použitie v prípade detí do 15 rokov a tehotných a dojčiacich žien od 1. júla 2018 zakázané s výnimkou osobitných zdravotných potrieb.

V nariadení sa tiež zubným lekárom ukladá povinnosť používať zariadenia na zabránenie znečisťovania vody ortuťou.

Komisia predloží do 30. júna 2020 správu o možnosti postupného ukončenia používania ortuti v zubnom amalgáme k neskoršiemu dátumu, podľa možnosti do roku 2030. Medzitým členské štáty vypracujú národné plány na postupné obmedzenie používania zubného amalgámu.

Viac..  Inštitúcie EÚ sa dohodli na cieľoch v oblasti energetickej hospodárnosti budov

Používanie ortuti vo výrobkoch a priemysle

Výroba, dovoz a vývoz výrobkov obsahujúcich ortuť, ako napríklad batérií alebo lámp, sa okrem niekoľkých výnimiek zakáže. To isté sa stane aj s používaním ortuti priemyselných procesoch. Stanovujú sa nové dátumy postupného ukončenia používania ortuti na určité účely vo výrobkoch a procesoch.

Zákazy vývozu a dovozu

Novými pravidlami sa sprísni už existujúci zákaz vývozu ortuti a určitých zlúčenín a zmesí ortuti. Tiež sa nimi obmedzí dovoz ortuti na veľmi obmedzený počet použití.

Harmonogram a ďalšie kroky

Komisia predložila návrh nariadenia vo februári 2016. Predsedníctvo Rady a Európsky parlament dosiahli dohodu o kompromisnom znení 6. decembra 2016. Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) schválil znenie v mene Rady 16. decembra 2016.

Po formálnom schválení Radou sa návrh nového právneho predpisu predloží Európskemu parlamentu na hlasovanie v prvom čítaní a Rade na konečné prijatie.

O dac

Odporúčame pozrieť

kamion

EP podporil pravidlá na zníženie znečistenia ovzdušia ťažkými vozidlami

Europoslanci sú pripravení začať rokovania s krajinami EÚ o nových opatreniach na posilnenie cieľov znižovania …

Consent choices