schengen
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia navrhuje posilnenie schengenského informačného systému

Komisia dnes navrhla, ako sa uvádza v oznámení o ďalšom napredovaní k dosiahnutiu účinnej a udržateľnej bezpečnostnej únie v EÚ a ako to potvrdil predseda Komisie Juncker vo svojom prejave o stave Únie, aby sa posilnila operačná účinnosť a efektívnosť Schengenského informačného systému (SIS).

Systém SIS je so svojimi 2,9 miliardy vyhľadávaniami uskutočnenými v roku 2015 najčastejšie používaným systémom výmeny informácií v oblasti riadenia hraníc a bezpečnosti v Európe. Navrhované úpravy ešte viac prispejú k zlepšeniu schopnosti tohto systému napomáhať v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, skvalitňovať riadenie hraníc a migrácie a zabezpečovať účinnú výmenu informácií medzi členskými štátmi, a tým zvýšiť bezpečnosť európskych občanov.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: Návrhmi rozširujeme rozsah pôsobnosti Schengenského informačného systému tak, aby sa odstránili informačné medzery a zlepšila výmena informácií týkajúcich sa terorizmu, cezhraničnej trestnej činnosti a nedovolenej migrácie. Prispeje to k posilneniu ochrany našich vonkajších hraníc a k vybudovaniu účinnej a udržateľnej bezpečnosti v EÚ. V budúcnosti by už nemalo dochádzať k tomu, že sa stratia kriticky dôležité informácie o osobách podozrivých z terorizmu či neregulárnych prisťahovalcoch, ktorí prekračujú naše vonkajšie hranice.“

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King doplnil: Schengenský informačný systém má zásadný význam pre vnútornú bezpečnosť Európy. Opatrenia prinesú dôležité technické a operačné zlepšenia existujúceho systému, ktoré uľahčia odhalenie a identifikáciu tých, ktorí nám chcú ublížiť. Zlepší sa taktiež spolupráca a výmena informácií medzi členskými štátmi a príslušnými agentúrami EÚ. Zostáva nám však ešte veľa práce, pretože kvalita SIS závisí od kvality údajov doňho vkladaných. V roku 2017 uskutočníme ďalšie zlepšenia.“

Ako uviedla Komisia vo svojej hodnotiacej správe o SIS, ktorá bola tiež dnes uverejnená, tento systém má jasnú pridanú hodnotu na úrovni EÚ a vyznačuje sa vynikajúcou operačnou a technickou úspešnosťou. V hodnotení sú takisto vymedzené oblasti, ktoré si vyžadujú technické a operačné zlepšenia v záujme ďalšieho zvýšenia účinnosti systému, ktorý závisí výlučne od kvality údajov doňho vkladaných.

Zmeny, ktoré dnes Komisia navrhla, majú predovšetkým za cieľ:

  • zlepšiť zabezpečenie a dostupnosť systému stanovením jednotných požiadaviek na pracovníkov v teréne na to, ako spracúvať údaje SIS bezpečným spôsobom a zaistiť kontinuitu pre koncových používateľov;
  • zvýšiť ochranu údajov zavedením dodatočných ochranných opatrení zabezpečujúcich to, aby bolo zhromažďovanie a spracúvanie údajov a prístup k nim obmedzené na nevyhnutné minimum a v súlade s právnymi predpismi EÚ a základnými právami vrátane práva na účinné opravné prostriedky;
  • skvalitniť výmenu informácií a spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä zavedením novej kategórie údajov „neznáme hľadané osoby“ a udelením plných prístupových práv Europolu;
  • pomáhať v boji proti terorizmu uložením povinnosti vytvoriť záznam v SIS v prípadoch súvisiacich s teroristickými trestnými činmi a zavedením novej zisťovacej kontroly, ktorá príslušným orgánom pomôže zhromažďovať nevyhnutné informácie;
  • zvýšiť ochranu detí tým, že príslušné orgány budú môcť okrem záznamov o nezvestných deťoch vydávať aj preventívne upozornenia o deťoch, pri ktorých je vysoké riziko únosu;
  • prispieť k účinnému uplatňovaniu zákazov vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín na vonkajšej hranici tým, že údaje o týchto osobách sa budú do SIS vkladať povinne;
  • zlepšiť presadzovanie vydaných rozhodnutí o navrátení neoprávnene pobývajúcich štátnych príslušníkoch tretích krajín tým, že sa zavedú nové kategórie záznamov pre tieto rozhodnutia;
  • zefektívniť využívanie údajov, ako je zobrazenie tváre a odtlačky prstov s cieľom určiť totožnosť osôb vstupujúcich do schengenského priestoru;
  • posilniť podporu zameranú na predchádzanie a vyšetrovanie krádeží a falšovania ustanovením o tom, že sa budú vydávať záznamy týkajúce sa širšieho rozsahu odcudzeného a falšovaného tovaru a dokumentov.
Viac..  EÚ poskytne 50 miliónov na opravu ukrajinských prístavov

Súvislosti

Schengenský informačný systém (SIS) je rozsiahly, centralizovaný informačný systém, ktorý sa používa pri kontrolách na vonkajších schengenských hraniciach a zlepšuje presadzovanie práva a justičnú spoluprácu v 29 krajinách po celej Európe. V súčasnosti uchováva približne 70 miliónov záznamov, pričom v roku 2015 v ňom bolo uskutočnených 2,9 miliardy vyhľadávaní, čo je o jednu miliardu viac než v roku 2014. SIS obsahuje najmä informácie o osobách, ktoré nemajú právo na nemajú právo na vstup do schengenského priestoru alebo pobyt v ňom, o osobách hľadaných v súvislosti s trestnou činnosťou a nezvestných osobách. Ďalej zaznamenáva informácie o niektorých stratených alebo odcudzených veciach (napr. autá, zbrane, lode a doklady totožnosti) a údaje umožňujúce nájdenie osoby a potvrdenie jej totožnosti.

Ako sa uvádza v oznámení o ďalšom napredovaní k dosiahnutiu účinnej a udržateľnej bezpečnostnej únie v EÚ z 20. apríla a v oznámení zo 6. apríla o silnejších a inteligentnejších informačných systémoch pre hranice a bezpečnosť, Komisia chce zlepšiť súčasné informačné systémy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a posilnenia hraníc. Preto vyhodnotí, či nedoplní SIS o ďalšie funkcie, ktoré by zlepšili jeho fungovanie a následne navrhne úpravu právneho základu SIS.

Na tento účel vykonala v roku 2016 Komisia komplexné hodnotenie SIS. V tomto hodnotení sa dospelo k záveru, že SIS je účinne fungujúci systém a potvrdila sa v ňom celková výnimočná operačná a technická úspešnosť systému. Žiaden iný systém pre spoluprácu v oblasti presadzovanie práva neprináša toľko pozitívnych výsledkov a ani nedokáže spracúvať taký tok informácií v reálnom čase s tým, že rok čo rok počet pozitívnych výsledkov vyhľadávania vo všetkých kategóriách záznamov stúpa. Aj napriek týmto úspechom v hodnotiacej správe sú taktiež vymedzené niektoré oblasti, kde by bolo možné uskutočniť operačné a technické vylepšenia. Návrhy zohľadňujú odporúčania uvedené v tejto hodnotiacej správe.

O dac

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices