peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rozpočet EÚ v roku 2017: 158 miliárd eur z ktorých bude mať veľký úžitok aj Slovensko

Európska únia v roku 2017 hospodári s rozpočtom 157,9 miliardy eur, čo predstavuje zhruba 1% HDP EÚ. Financie pôjdu najmä na investície, ktoré zvyšujú hospodársky rast, a zamestnanosť, ako aj globálnu konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. V porovnaní s minulosťou došlo aj k výraznému navýšeniu rozpočtu na posilnenie bezpečnosti, vonkajších hraníc Európskej únie, ako aj na zmierňovania príčin a dôsledkov migrácie.

Slovensko naďalej ostáva takzvaným čistým prijímateľom z rozpočtu Európskej únie. V roku 2015 Slovensko dostalo z európskeho rozpočtu o 3 miliardy viac ako  bol jeho príspevok.

Prvou prioritou ostáva rast a zamestnanosť

Najväčšia časť rozpočtu EÚ v roku 2017 je vyčlenená na podporu hospodárskeho rastu a tvorbu nových pracovných miest. V tejto oblasti bude až 53,6 miliardy eur nasmerovaných do európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré podporujú dôležité investície, štrukturálne reformy a zabezpečujú dorovnávanie životnej úrovne medzi členskými štátmi. Ďalších 21,3 miliardy eur je nasmerovaných do kapitoly, ktorá podporuje výskum, inovácie, vzdelávanie a malé a stredné podniky. V porovnaní s rokom 2016 došlo v tejto kapitole k nárastu približne o 12%. Táto časť rozpočtu zahŕňa osvedčené nástroje ako napríklad program v oblasti vzdelávania Erasmus+, program pre výskum a inovácie Horizont 2020, program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov COSME, nástroj na prepájanie Európy CEF, či Európsky fond pre strategické investície. Súčasťou sú aj záväzky vo výške 500 miliónov eur na iniciatívu podporujúcu zamestnanosť mladých ľudí, ktorej cieľom je pomôcť pri hľadaní zamestnania.

Významná časť rozpočtu je venovaná podpore európskych poľnohospodárov. Tí si v roku 2017 rozdelia z prostriedkov Európskej únie dotácie v súhrnnej výške 42,6 miliardy eur.

Rozpočet zohľadnil rastúci význam bezpečnosti, ochrany hraníc a zameral sa na efektívnejšie riešenie a riadenie migračnej krízy

Z dohodnutých záväzkov v objeme 5,91 miliardy eur vyplýva, že na posilnenie bezpečnosti a riešenie migračnej krízy bude k dispozícii približne o 11,3% viac peňazí ako v roku 2016. Tieto prostriedky sa použijú na posilnenie ochrany vonkajších hraníc Európskej únie, na predchádzanie trestnej činnosti, podporu opatrení v rámci boja proti terorizmu, ochranu kritickej infraštruktúry, ako aj na pomoc členským štátom pri presídľovaní utečencov, vytváraní prijímacích stredísk a na podporu integračných opatrení a návratov ľudí, ktorí nemajú právo zostať v EÚ. Zároveň prispejú k riešeniu základných koreňov migračnej krízy mimo územia EÚ.

Viac..  Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Slovensko patrí medzi čistých prijímateľom z rozpočtu EÚ, v roku 2015 bolo v prepočte na obyvateľa najväčším prijímateľom zo všetkých krajín EÚ

Hoci európsky rozpočet predstavuje len 1% hrubého národného dôchodku Európskej únie, má významný vplyv na hospodársky rast členských krajín, ako aj na zahraničné pôsobenie EÚ. Pre mnohé krajiny, vrátane Slovenska, príjmy z európskeho rozpočtu predstavujú podstatnú časť verejných investícií. V roku 2015 malo Slovensko z rozpočtu EÚ čistý príjem viac ako 3 miliardy eur,  čo je 570 eur na obyvateľa. Slovensko tak v prepočte na obyvateľa bolo v roku 2015 najväčším čistým prijímateľom z rozpočtu EÚ.

Investície z rozpočtu EÚ na Slovensku

Prostriedky z EÚ na Slovensku smerujú predovšetkým do skvalitňovania dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, energetickej efektívnosti, výskumu, inovácií  a do rozvoja ľudských zdrojov. Značná podpora ide aj na rozvoj regiónov a slovenského vidieka, ako aj na priame platby slovenským farmárom.  V programovom období 2014-2020 má Slovensko celkovo k dispozícií až 18,3 miliardy z európskych prostriedkov, čo je výrazne viac ako plánované príjmy slovenského štátneho rozpočtu na rok 2017.

Súvislosti

Návrh rozpočtu EÚ každoročne predkladá Európska komisia. Na tomto základe potom Európsky parlament a Rada prijímajú svoju pozície. Ak medzi nimi existujú rozdiely, začne sa proces rokovaní známy ako „zmierovací postup“. V roku 2016 tento proces trval od 28. októbra  do 17. novembra, kedy bol rozpočet za výrazného prispenia slovenského predsedníctva definitívne schválený oboma stranami.

 

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices