bienkowska
Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie. PHOTO: © European Union.

Komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ

Európska komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ, a to ako súčasť svojej stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú predstavila v máji 2015.

Komisia sa týmto problémom zaoberá, pretože EÚ v súčasnosti nevyužíva svoj dátový potenciál v plnej miere. Na dosiahnutie zmeny treba odstrániť neodôvodnené obmedzenia voľného cezhraničného pohybu dát, ako aj viaceré právne neistoty. V oznámení sa uvádzajú politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu európskeho dátového hospodárstva. Komisia takisto začala dve verejné konzultácie a diskusiu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami na vymedzenie ďalších krokov.

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: Mal by sa umožniť voľný tok dát, a to aj cezhranične a v rámci jednotného dátového priestoru. V Európe často dochádza k tomu, že toku dát a prístupu k nim bránia lokalizačné pravidlá alebo iné technické či právne prekážky. Ak chceme, aby naše dátové hospodárstvo vytváralo rast a pracovné miesta, musia sa využívať dáta. Ale na to, aby sa využivali, je tiež potrebné, aby boli dostupné a aby sa analyzovali. Potrebujeme koordinovaný celoeurópsky prístup, aby sa v čo najväčšej miere využili príležitosti, ktoré ponúkajú dáta, opierajúc sa o prísne pravidlá EÚ na ochranu osobných údajov a súkromia.“

Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, uviedla: Dáta sú palivom novej ekonomiky. Potrebujeme stabilný a predvídateľný rámec pre tok dát v rámci jednotného trhu, aby bola Európa v novej ére priemyselnej ekonomiky úspešná. Jasné pravidlá týkajúce sa prístupu k dátam, ich bezpečnosti a zodpovednosti za ne majú pre európske podniky, MSP a začínajúce podniky kľúčový význam z hľadiska plného využitia rastového potenciálu internetu vecí. Namiesto budovania digitálnych hraníc by sme sa mali zamerať na budovanie európskeho dátového hospodárstva, ktoré by bolo v rámci globálneho dátového hospodárstva plne integrované a konkurencieschopné.“ 

V tomto oznámení Komisia takisto navrhuje zainteresovaným členským štátom, aby sa zapojili do cezhraničných projektov skúmajúcich nové otázky týkajúce sa dát v reálnom živote. V niektorých štátoch sa už rozbehli projekty v oblasti kooperatívnej, prepojenej a automatizovanej mobility, ktoré umožňujú, aby vozidlá boli prepojené navzájom, ako aj s cestnou infraštruktúrou. Komisia chce na týchto projektoch stavať a otestovať na nich regulačné dôsledky prístupu k dátam a zodpovednosti za ne.

Dátové hospodárstvo EÚ sa v roku 2015 odhadovalo na 272 miliárd € (ročný rast o 5,6 %) a do roku 2020 by mohlo zamestnávať 7,4 milióna ľudí. Dáta možno využiť na zdokonaľovanie takmer každého aspektu každodenného života – od obchodných analýz po predpovedanie počasia, alebo od novej éry v medicíne umožňujúcej personalizovanú starostlivosť až po bezpečnejšie cesty a menej dopravných zápch. Z tohto dôvodu sa v oznámení Komisie zdôrazňuje úloha voľného toku dát v EÚ.

Okrem toho štúdie poukazujú na viaceré právne alebo administratívne obmedzenia, najmä vo forme požiadaviek na lokalizáciu dát na vnútroštátnej úrovni, ktoré obmedzujú trh s dátami v rámci celej EÚ. Odstránenie týchto obmedzení by v HDP mohlo vygenerovať až 8 miliárd € ročne.

Všetky tieto iniciatívy sú založené na prísnych pravidlách na ochranu osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ktoré sa prijalo v minulom roku) a na zabezpečenie dôvernosti elektronických komunikácií návrh o súkromí a elektronických komunikáciách), keďže základom, na ktorom sa musí budovať dátové hospodárstvo, je dôvera.

Viac..  Finančná dohoda s EK pridáva Slovensku ďalšie milióny k Plánu obnovy a odolnosti SR

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov v plnej miere upravuje spracovanie osobných údajov v EÚ vrátane strojovo generovaných alebo priemyselných dát, vďaka ktorým možno identifikovať fyzickú osobu. Stanovením jednotných vysokých štandardov ochrany údajov sa zabezpečuje voľný tok osobných údajov v EÚ. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa však nevzťahuje na iné ako osobné údaje, či už ide o priemyselné alebo strojovo generované údaje, ani na prekážky pohybu osobných údajov na základe iných dôvodov, než je ochrana osobných údajov, napr. v rámci zdaňovania alebo účtovných predpisov.

Na čo najlepšie využitie dát v prospech európskeho hospodárstva Komisia uskutoční tieto kroky:

  • Zapojí sa do štruktúrovaných dialógov s členskými štátmi a zainteresovanými stranami s cieľom prediskutovať primeranosť obmedzení v oblasti lokalizácie dát. Cieľom je tiež zhromaždiť ďalšie dôkazy o povahe týchto obmedzení a ich vplyve na podniky, najmä MSP a začínajúce podniky, ako aj organizácie verejného sektora.
  • V prípade potreby a vhodnosti prijme opatrenia na presadzovanie práva a prípadne podnikne ďalšie iniciatívy, ktorých cieľom je riešiť neodôvodnené alebo neprimerané obmedzenia týkajúce sa lokalizácie dát.

Komisia sa zaoberá aj právnou neistotou, ktorú spôsobujú problémy vznikajúce v dátovom hospodárstve, a zisťuje názory na možné politické a právne riešenia, pokiaľ ide o:

  • Prístup k dátam a ich prenos. Široké využívanie iných než osobných strojovo generovaných dát môže v EÚ viesť k zrodu významných inovácií, začínajúcich podnikov a nových obchodných modelov.
  • Zodpovednosť v oblasti produktov a služieb založených na dátach. Súčasné pravidlá EÚ týkajúce sa zodpovednosti nie sú prispôsobené súčasným digitálnym produktom a službám založeným na dátach.
  • Prenosnosť dát. Prenosnosť iných ako osobných údajov je v súčasnosti zložitá, napríklad v prípade, ak podnikateľský subjekt chce presúvať veľké množstvá firemných dát od jedného poskytovateľa cloudovej služby k inému.

Súvislosti

Iniciatívy prispejú k odstráneniu pretrvávajúcich prekážok v rámci jednotného trhu, k čomu vyzvala Európska rada v decembri 2016 . S podporou Európskeho parlamentu a členských štátov by sa digitálny jednotný trh mal dokončiť čo najskôr. Iniciatívy prispejú k formovaniu budúcej politickej agendy o európskom dátovom hospodárstve. Konzultácia o budovaní európskeho dátového hospodárstva potrvá do 26. apríla 2017 a zohľadní sa v prípadnej budúcej iniciatíve Komisie o európskom dátovom hospodárstve neskôr v roku 2017. Konzultácia o hodnotení smernice o zodpovednosti za chybné výrobky potrvá do 26. apríla 2017. Zameriavajú sa na výrobcov, zhromažďovateľov a potenciálnych i skutočných používateľov iných ako osobných údajov, najmä surových strojových alebo senzorovo generovaných dát. Patria sem podniky všetkých veľkostí, výrobcovia a používatelia pripojených zariadení, prevádzkovatelia a používatelia online platforiem, sprostredkovatelia údajov, ako aj verejné orgány, mimovládne organizácie, výskumní pracovníci a výskumné organizácie a spotrebitelia.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices