bozp
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia prijíma opatrenia na podporu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v EÚ

Investovanie do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uľahčí ľuďom život tým, že sa bude predchádzať úrazom a chorobám z povolania. Cieľom novej iniciatívy Komisie, ktorá nadväzuje na predchádzajúce úsilie, je lepšie chrániť pracovníkov pred rakovinou súvisiacou so zamestnaním, pomáhať podnikom, najmä MSP a mikropodnikom v ich snahe o dosiahnutie súladu s existujúcim právnym rámcom, a sústrediť sa viac na výsledky ako na administratívnu prácu.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen v tejto súvislosti uviedla: „Predstavujeme akčný plán prísnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 21. storočí s pravidlami, ktoré sú jasné, aktuálne a účinne vykonávané v praxi. Zároveň plníme svoj záväzok bojovať proti rakovine súvisiacej so zamestnaním riešením expozície účinkom ďalších siedmich chemikálií spôsobujúcich rakovinu, ktoré zvýši ochranu takmer 4 miliónov pracovníkov v Európe. V spolupráci s členskými štátmi a zainteresovanými stranami chceme vytvoriť zdravé a bezpečné pracoviská pre všetkých.“

V posledných 25 rokoch od prijatia prvej smernice v tejto oblasti na úrovni EÚ je Únia lídrom v oblasti prísnych noriem ochrany pracovníkov pred zdravotnými a bezpečnostnými rizikami pri práci. Od roku 2008 klesol počet pracovníkov, ktorí prišli o život následkom pracovného úrazu, o takmer jednu štvrtinu, pričom percento pracovníkov v EÚ s najmenej jedným nahláseným alebo zhoršeným zdravotným problémom v dôsledku práce sa znížilo o približne 10 %. Naďalej však čelíme vážnym výzvam: odhaduje sa, že každoročne zomrie na následky ochorení súvisiacich so zamestnaním približne 160 000 Európanov. Jednou z hlavných priorít je zabezpečiť bezpečnosť a zdravie pracovníkov na pracoviskách a aktualizovať prísne európske normy.

Na základe svojho záväzku neustále zlepšovať zdravie a bezpečnosť pri práci príjme Komisia tieto kľúčové opatrenia:

  • stanoví expozičné limity alebo prijme iné opatrenia v prípade ďalších siedmich chemikálií spôsobujúcich rakovinu. Tento návrh neprinesie výhody iba pre pracovníkov a ich zdravie, ale zamestnávateľom a orgánom presadzujúcim právo stanoví jasný cieľ vyhnúť sa expozícii.
  • Bude pomáhať podnikom, najmä malým podnikom a mikropodnikom v ich snahe o dosiahnutie súladu s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia. Z dôkazov vyplýva najmä to, že viac ako 1 z 3 mikropodnikov neposudzuje riziká na pracovisku. Preto uverejňujeme usmernenia určené zamestnávateľom s praktickými radami zameranými na uľahčenie posudzovanie rizika, ktoré vykonávajú, a na zvýšenie jeho efektívnosti. Ich súčasťou sú aj rady, ako riešiť rýchlo rastúce riziká BOZP – psychosociálne, ergonomické alebo tie, ktoré súvisia so starnutím. Naším cieľom je tiež zvýšiť dostupnosť bezplatných online nástrojov, ktoré pomôžu malým podnikom a mikropodnikom pri posudzovaní rizika.
  • Komisia bude v nasledujúcich dvoch rokoch spolu s členskými štátmi a sociálnymi partnermi spolupracovať na odstránení alebo aktualizácii neaktuálnych pravidiel. Cieľom je zjednodušiť a znížiť administratívnu záťaž a pritom naďalej chrániť pracovníkov. Touto modernizáciou by sa malo podporiť aj lepšie presadzovanie dodržiavania predpisov v praxi.
Viac..  Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Revízia právnych predpisov EÚ v oblasti BOZP a zmeny smernice o karcinogénoch a mutagénoch sú súčasťou prebiehajúcej práce Komisie na príprave európskeho piliera sociálnych práv, ktorého cieľom je prispôsobiť právne predpisy EÚ zmenám v pracovných modeloch a spoločnosti. Konzultácie a diskusie o pilieri potvrdili význam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako základného prvku acquis EÚ a zvýšili dôraz na prevenciu a presadzovanie dodržiavania pravidiel. Prijaté oznámenie súčasne nadväzuje na rozsiahlejšie hodnotenie existujúcich acquis a je súčasťou programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) zameraného na dosiahnutie jednoduchších, relevantnejších a účinnejších právnych predpisov EÚ. Spomínaný návrh a zmeny boli vypracované v úzkej konzultácii so zainteresovanými stranami na všetkých úrovniach a zvlášť so sociálnymi partnermi.

Súvislosti

Komisia začala v roku 2012 s komplexným hodnotením právnych predpisov EÚ v oblasti BOZP (rámcovej smernice a 23 súvisiacich smerníc). Toto hodnotenie bolo súčasťou programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti Komisie (REFIT) a jeho cieľom bolo dosiahnuť jednoduchšie, relevantnejšie a účinnejšie právne predpisy EÚ.

Osobitnou prioritou Komisie v oblasti BOZP je boj proti rakovine, ktorá je najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich so zamestnaním v EÚ. Komisia ju vníma ako prioritnú výzvu: 13. mája 2016 navrhla opatrenia na zníženie expozície európskych pracovníkov účinkom 13 chemikálií spôsobujúcich rakovinu, a to navrhnutím zmien v smernici o karcinogénoch a mutagénoch (2004/37/ES). Komisia na svoj politický záväzok nadväzuje druhým návrhom, ktorý má riešiť expozíciu účinkom ďalších siedmich prioritných chemikálií. Komisia bude pokračovať v štúdiu ďalších karcinogénov, aby mohla aj ďalej chrániť pracovníkov a zlepšovať podnikateľské podmienky v rámci EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices