ansip-jourova
Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip a Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. PHOTO: © European Union.

Komisia navrhuje nové právne predpisy na zaručenie prísnejšej ochrany súkromia v elektronickej komunikácii

Cieľom zverejnených opatrení je aktualizovať súčasné pravidlá a rozšíriť rozsah ich pôsobnosti na všetkých poskytovateľov elektronickej komunikácie. Zároveň majú priniesť nové možnosti spracovávania komunikačných údajov a zvýšiť dôveru a bezpečnosť na digitálnom jednotnom trhu, ktoré sú kľúčovým cieľom stratégie digitálneho jednotného trhu.

Týmto návrhom sa takisto zosúladia pravidlá elektronickej komunikácie s novými celosvetovými pravidlami uvedenými vo všeobecnom nariadení EÚ o ochrane údajov. Komisia súčasne navrhuje nové pravidlá, ktoré majú zaručiť, aby úroveň ochrany súkromia pri narábaní s osobnými údajmi v inštitúciách a orgánoch EÚ bola rovnaká ako v členských štátoch na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a zároveň vymedzuje strategickú koncepciu v otázkach týkajúcich sa medzinárodnej výmeny osobných údajov.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Našim návrhmi sa dokončí rámec ochrany údajov v EÚ. Vďaka nim bude súkromie v elektronickej komunikácii chránené modernými a účinnými pravidlami a európske inštitúcie budú môcť uplatňovať rovnako prísne normy, aké musia uplatňovať členské štáty.“

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip dodáva: „Našimi návrhmi získa digitálny jednotný trh dôveru, ktorú do neho ľudia vkladajú. Chcem ich ubezpečiť o dôvernom charaktere elektronickej komunikácie a súkromí. Náš návrh nariadenia o súkromí v elektronických komunikáciách je správne vyvážený: na jednej strane poskytuje vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a na strane druhej príležitosť pre podniky prinášať inovácie.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová uviedla: Vlani prijaté európske právne predpisy o ochrane údajov stanovujú prísne normy tak v prospech občanov EÚ, ako aj podnikov. Stanovujeme aj našu stratégiu, ktorá má uľahčiť medzinárodnú výmenu údajov v globálnej digitálnej ekonomike a podporovať prísne normy ochrany údajov na celom svete.“

Lepšia ochrana online a nové možnosti podnikania

Navrhovaným nariadením o súkromí a elektronických komunikáciách sa zvýši ochrana súkromného života ľudí a otvoria nové možnosti podnikania.

  • Nové subjekty: 92 % Európanov tvrdí, že považuje za dôležité, aby ich emaily a online správy zostali dôverné. Súčasná smernica o súkromí v elektronických komunikáciách sa však vzťahuje len na tradičných telekomunikačných operátorov. Pravidlá ochrany súkromia budú odteraz platiť aj pre nové služby elektronickej komunikácie, ako sú WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage alebo Viber.
  • Prísnejšie pravidlá: aktualizáciou súčasnej smernice formou priamo uplatniteľného nariadenia budú môcť ľudia i podniky v EÚ využívať rovnakú úroveň ochrany svojich elektronických komunikácií.Podniky získajú výhodu jediného súboru pravidiel platných v celej EÚ.
  • Komunikačný obsah a metaúdaje: súkromie bude garantované tak v prípade obsahu, ako aj metaúdajov získaných v rámci elektronickej komunikácie (napr. čas a miesto hovoru). Obe v sebe majú zložky rýdzo súkromného charakteru, ktoré budú musieť byť podľa navrhovaných pravidiel anonymizované alebo vymazané, pokiaľ používatelia nesúhlasili s ich využitím a nejde o údaje potrebné napríklad k fakturácii.
  • Nové možnosti podnikania: v prípade súhlasu so spracovaním komunikačných údajov – obsahu a/alebo metaúdajov – budú mať tradiční telekomunikační operátori viac príležitostí využiť údaje a poskytovať doplnkové služby. Napríklad si budú môcť vypracovať mapy obľúbenosti (tzv. heatmaps) znázorňujúce prítomnosť jednotlivých zákazníkov a pomôcť tak verejným orgánom a dopravným spoločnostiam pri príprave nových projektov infraštruktúry.
  • Jednoduchšie pravidlá týkajúce sa súborov „cookies“: zjednoduší sa tzv. služba cookies, ktorá viedla k nadmerným požiadavkám na obsah pre používateľov internetu. Nové pravidlá umožnia používateľom lepšiu kontrolu ich nastavení tým, že v prípade rizika ohrozenia súkromia budú môcť jednoduchým spôsobom prijať alebo odmietnuť permanentné súbory „cookies“ a iné identifikátory. V návrhu je vysvetlené, že mimovoľné (neintruzívne) súbory „cookies“, ktoré nemajú dôverný charakter a majú uľahčiť používanie internetu (napr. zapamätaním si predchádzajúceho obsahu elektronického nákupného košíka), viac nebudú potrebovať súhlas. Súhlas už nebude potrebný ani v prípade súborov „cookies“, ktoré sú v nastavení navštívených webových stránok v snahe zistiť počet návštevníkov.
  • Ochrana pred nevyžiadanými (tzv. spam) správami: návrhom sa zakazuje akákoľvek forma nevyžiadanej elektronickej komunikácie napr. v podobe emailu, SMS správy a vo všeobecnosti aj v podobe telefonického hovoru, ak používatelia nesúhlasili s ich prijímaním. Členské štáty môžu využiť možnosť, ktorá dáva spotrebiteľom právo odmietnuť prijímanie hlasových reklamných hovorov napr. zaradením svojho čísla do zoznamu neželaných volaných. Pri reklamných hovoroch bude povinné zobrazenie čísla volajúceho alebo použitie osobitnej predvoľby, ktorá upozorní na reklamný hovor.
  • Účinnejšie presadzovanie dodržiavania predpisov: za presadzovanie dodržiavania pravidiel dôvernosti v nariadení budú zodpovedať vnútroštátne orgány na ochranu údajov.
Viac..  Komisia zasiela žiadosti o informácie spoločnostiam Meta a Snap podľa aktu o digitálnych službách

Pravidlá ochrany údajov v inštitúciách a orgánoch EÚ

Cieľom navrhovaného nariadenia o ochrane osobných údajov v európskych inštitúciách a orgánoch je zosúladiť existujúce pravidlá, ktoré boli zavedené ešte v roku 2001, s novšími a prísnejšími pravidlami stanovenými vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov z roku 2016. Pri narábaní s osobnými údajmi v európskych inštitúciách alebo agentúrach budú každej osobe zaručené prísne normy ochrany.

 Medzinárodná ochrana údajov

Navrhovaným oznámením sa vymedzuje strategický prístup k otázke medzinárodnej výmeny osobných údajov, ktorým sa uľahčia obchodné výmeny a podporí lepšia spolupráca v oblasti presadzovania práva a zároveň zaručí vysoká úroveň ochrany údajov. Komisia sa bude aktívne zapájať do rokovaní s kľúčovými obchodnými partnermi vo východnej a juhovýchodnej Ázii, počnúc Japonskom a Kóreou v roku 2017, ale aj s krajinami Latinskej Ameriky a európskeho susedstva, ktoré o to prejavia záujem, v snahe prijať „rozhodnutia o primeranosti“ (umožnením voľnej výmeny osobných údajov s krajinami, ktoré majú „v podstate rovnocenné“ pravidlá ochrany ako krajiny v EÚ).

Okrem toho Komisia plne využije iné alternatívne mechanizmy vyplývajúce z nových pravidiel ochrany údajov v EÚ – zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov a z policajnej smernice, aby tak uľahčila medzinárodnú výmenu osobných údajov s inými tretími krajinami, s ktorými sa bude možné dohodnúť na prijatí rozhodnutí o adekvátnosti.

V oznámení je opätovne zdôraznený záväzok Komisie pokračovať v podpore súvisiacej s prípravou prísnych medzinárodných noriem ochrany údajov, a to tak na dvojstrannej, ako aj viacstrannej úrovni.

Ďalšie kroky

Zverejnením návrhov Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby konali rýchlo a zabezpečili tak bezproblémové prijatie oboch návrhov do 25. mája 2018, keď začne platiť všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Zámerom je, aby od tohto dátumu mali občania a podniky k dispozícii plnohodnotný a úplný právny rámec v oblasti ochrany súkromia a údajov.

Súčasne s návrhmi Komisia zverejňuje aj oznámenie, ktoré má výrazne podporiť hospodárstva založené na údajoch.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices