malmstrom
Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmström (v strede). PHOTO: © European Union.

EÚ chce zrušiť značnú časť zvyšných dovozných ciel na srílanské výrobky

Zrušenie ciel by sprevádzalo prísne monitorovanie a bolo by podmienené trvalým odhodlaním v oblasti udržateľného rozvoja, ľudských práv a dobrej správy vecí verejných.

Komisia dnes navrhla, aby Európska únia zrušila značnú časť zvyšných dovozných ciel na srílanské výrobky výmenou za záväzok krajiny ratifikovať a účinne uplatňovať 27 medzinárodných dohovorov v oblasti ľudských práv, pracovných podmienok, ochrany životného prostredia a dobrej správy vecí verejných. Tieto jednostranné obchodné preferencie by pozostávali z úplného odstránenia ciel na 66 % colných položiek, ktoré zahŕňajú širokú škálu výrobkov vrátane textilu a produktov rybolovu.

Tieto preferencie by sa poskytli ako osobitné opatrenie v rámci všeobecného systému preferencií EÚ známeho ako VSP+. Tento režim je určený na podporu rozvojových krajín, a to posilnením ich hospodárskeho rozvoja prostredníctvom rozšírenia obchodu s Európou a poskytovaním stimulov na prijímanie konkrétnych opatrení v záujme dosiahnutia udržateľného rozvoja. Európsky parlament a Rada majú teraz štyri mesiace na to, aby oznámili prípadné námietky pred tým, ako opatrenia nadobudnú účinnosť.

Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová k tomu povedala:Preferencie VSP+ môžu byť významným prínosom pre hospodársky rozvoj Srí Lanky, a to vďaka zvýšeniu vývozu na trh EÚ. Odzrkadľuje sa v tom však aj spôsob, akým chceme podporovať Srí Lanku pri uplatňovaní reforiem týkajúcich sa ľudských práv, právneho štátu a dobrej správy vecí verejných. Som presvedčená, že čoskoro budeme svedkami ďalšieho významného pokroku v týchto oblastiach, pričom dialóg o VSP+ a monitorovacie opatrenia podporia tento reformný proces. Malo by to zahŕňať úplné zosúladenie srílanských právnych predpisov týkajúcich sa predchádzania terorizmu s medzinárodnými dohovormi o ľudských právach.“

Udelenie prístupu k systému VSP+ neznamená, že situácia prijímajúcej krajiny je úplne uspokojivá, pokiaľ ide o 27 medzinárodných dohovorov. Naopak, ponúka stimul na rozšírenie prístupu k obchodu výmenou za ďalší pokrok smerom k úplnému uplatňovaniu uvedených dohovorov a je platformou pre dialóg s prijímajúcimi krajinami o všetkých problematických oblastiach. Ako v prípade všetkých krajín v systéme VSP+, zrušenie colných sadzieb pre Srí Lanku by bolo spojené s prísnym monitorovaním pokroku tejto krajiny v oblasti udržateľného rozvoja, ľudských práv a dobrej správy vecí verejných.

Srí Lanka už v minulosti využívala výhody vyplývajúce zo systému VSP+. V roku 2010 sa však EÚ rozhodla ukončiť preferenčné zaobchádzanie týkajúce sa dovozu zo Srí Lanky, a to z dôvodu neriešenia ohlásených prípadov porušovania ľudských práv v krajine. V roku 2015 nová vláda Srí Lanky vytýčila cestu zásadných reforiem zameraných na dosiahnutie národného zmierenia, dodržiavanie ľudských práv, právneho štátu a zásad dobrej správy vecí verejných, ako aj udržateľného hospodárskeho rozvoja. V júli 2016 vláda Srí Lanky požiadala o uplatňovanie systému VSP+ a Komisia vo svojom posúdení dospela k záveru, že krajina splnila kritériá vstupu do systému VSP+ stanovené v príslušnom nariadení EÚ.

Viac..  Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Súvislosti

Srí Lanka podnikla dôležité kroky na zlepšenie dodržiavania ľudských práv a vykonávania dobrej správy vecí verejných. Významný posun vpred predstavuje 19. ústavný pozmeňujúci zákon, ktorým sa obnovuje nezávislosť kľúčových inštitúcií, ako je Národná komisia pre ľudské práva. Srí Lanka prijala aj ďalšie konkrétne opatrenia, okrem iného s cieľom: zabezpečiť preskúmanie prípadov nezvestných osôb; poskytnúť lepšiu ochranu svedkom a obetiam; oslobodiť osoby zadržiavané na základe kontroverzných protiteroristických nariadení; bojovať proti detskej práci. Srí Lanka sa takisto znovu zapojila do systému OSN, predovšetkým v Rade pre ľudské práva, kde prijala záväzky na podporu zmierenia, zodpovednosti a ľudských práv. Srí Lanka navyše dosiahla väčšinu svojich rozvojových cieľov tisícročia, najmä v oblasti zdravia, vzdelávania a rodovej rovnosti.

Zároveň však treba viac úsilia venovať zlepšovaniu oblastí, ktoré vyvolávajú znepokojenie. Srí Lanka musí zabezpečiť, aby jej právne predpisy v oblasti boja proti terorizmu boli plne v súlade s medzinárodnými dohovormi o ľudských právach. Predovšetkým musí definitívne ukončiť používanie mučenia zo strany bezpečnostných síl a s tým súvisiacu beztrestnosť. Vláda sa prostredníctvom politických a legislatívnych postupov musí usilovať o zlepšenie situácie v oblasti práv žien a detí, napríklad pokiaľ ide o diskrimináciu, domáce násilie, minimálny vek na uzavretie manželstva, sexuálne vykorisťovanie, ako aj šikanovanie členov odborových zväzov. Všetky tieto otázky budú predmetom monitorovania v rámci systému VSP+ s cieľom zabezpečiť ďalší pozitívny vývoj.

EÚ je najväčším vývozným trhom Srí Lanky predstavujúcim takmer jednu tretinu celosvetového vývozu Srí Lanky. V roku 2015 celkový bilaterálny obchod dosiahol 4,7 miliardy EUR. Dovoz zo Srí Lanky do EÚ predstavoval 2,6 miliardy EUR a tvorili ho hlavne textilné výrobky, ako aj výrobky z gumy a strojové zariadenia.

V súčasnosti využíva VSP+ 8 prijímajúcich krajín: Arménsko, Bolívia, Kapverdy, Kirgizsko, Mongolsko, Pakistan, Paraguaj a Filipíny.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices