migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia chce, aby dotknuté členské štáty mohli vykonávať dočasné kontroly hraníc ďalšie tri mesiace

Európska komisia odporučila, aby Rada umožnila členským štátom zachovať dočasné kontroly, ktoré sa v súčasnosti vykonávajú na niektorých vnútorných schengenských hraniciach v Rakúsku, Nemecku, Dánsku, Švédsku a Nórsku, počas ďalších troch mesiacov.

Napriek postupnej stabilizácii situácie a vykonaniu celého radu opatrení navrhnutých Komisiou na lepšie riadenie vonkajších hraníc a väčšiu ochranu schengenského priestoru nie sú podľa Komisie ešte stále splnené podmienky plánu „Späť k Schengenu“, ktoré by umožňovali návrat k normálnemu fungovaniu schengenského priestoru.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: „Pri odstraňovaní kontrol na vnútorných hraniciach sme dosiahli významný pokrok, ktorý však treba ďalej upevniť. Preto odporúčame, aby dotknuté členské štáty mohli vykonávať dočasné kontroly hraníc ďalšie tri mesiace.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „Schengenský priestor je jedným z najväčších úspechov európskej integrácie, ktorý nesmieme brať ako samozrejmosť. Európska komisia je aj naďalej plne odhodlaná spolupracovať s členskými štátmi pri postupnom odstraňovaní dočasných kontrol na vnútorných hraniciach a čo najrýchlejšom návrate k normálnemu fungovaniu schengenského priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach. Aj keď sme v posledných mesiacoch neustále posilňovali opatrenia na riešenie nebývalého migračného tlaku, ktorému Európa čelí, tento cieľ sme, bohužiaľ, ešte nedosiahli. Preto odporúčame, aby Rada členským štátom umožnila pokračovať v obmedzených dočasných kontrolách na vnútorných hraniciach ďalšie tri mesiace, avšak za prísnych podmienok a len v krajnom prípade.“

V posledných mesiacoch sa nám podarilo významne pokročiť pri zabezpečovaní vonkajších hraníc a ich lepšom riadení, ako aj pri znižovaní nelegálnej migrácie. S pomocou novej európskej pohraničnej a pobrežnej stráže vytvorenej 6. októbra 2016 sa zavádzajú prostriedky umožňujúce lepšie chrániť vonkajšie hranice EÚ a lepšie reagovať na zmenu situácie. Vďaka vytvoreniu systému problémových oblastí sú už takmer všetci migranti, ktorí prišli do Grécka a Talianska, zaregistrovaní a boli im odobraté odtlačky prstov. K posilneniu vonkajších hraníc ďalej prispeje budúce systematické vyhľadávanie všetkých osôb prekračujúcich vonkajšie hranice v relevantných databázach, ako to navrhla Komisia. Okrem toho, vyhlásenie EÚ a Turecka významne prispelo k zníženiu počtu neregulárnych migrantov a žiadateľov o azyl, ktorí prichádzajú do EÚ.

V Grécku však stále zostáva značný počet neregulárnych migrantov a žiadateľov o azyl a situácia na západobalkánskej trase je naďalej nestabilná, čo so sebou prináša riziko sekundárnych pohybov. Napriek významným zlepšeniam riadenia vonkajších hraníc si niektoré opatrenia uvedené v pláne „Späť k Schengenu“ vyžadujú dlhší čas, aby mohli byť plne realizované a priniesli očakávané výsledky. Od februára 2017 bude európska pohraničná a pobrežná stráž v rámci svojich operácií pomáhať Grécku na jeho severnej vonkajšej hranici. Popritom treba zabezpečiť, aby prijaté vyhlásenie EÚ a Turecka naďalej prinášalo neustále výsledky. Od polovice marca treba zároveň postupne obnoviť plné uplatňovanie dublinských pravidiel v Grécku. Prebiehajúce aktivity a situácia v praxi svedčia o tom, že napriek významnému pokroku ďalej pretrvávajú výnimočné okolnosti. Podľa Komisie preto existujú dôvody na to, aby sa dotknutým členským štátom preventívne povolilo, po predchádzajúcom preskúmaní alternatívnych opatrení a za prísnych podmienok, predĺžiť súčasné obmedzené kontroly na vnútorných hraniciach. Išlo by o výnimočné opatrenie na ďalšie obmedzené obdobie troch mesiacov. Všetky takéto kontroly musia byť predovšetkým cielené a ich rozsah, frekvencia, miesto a trvanie musia byť obmedzené na to, čo je nevyhnutne potrebné.

Tieto kontroly sa týkajú tých istých vnútorných hraníc ako kontroly, ktoré odporučila Rada 11. novembra 2016:

  • Rakúsko: na rakúsko-maďarskej a rakúsko-slovinskej pozemnej hranici;
  • Nemecko: na nemecko-rakúskej pozemnej hranici;
  • Dánsko: v dánskych prístavoch s trajektovými spojeniami s Nemeckom a na dánsko-nemeckej pozemnej hranici,
  • Švédsko: vo švédskych prístavoch v policajných oblastiach Juh a Západ a na moste cez Öresundskú úžinu;
  • Nórsko: v nórskych prístavoch s trajektovými spojeniami s Dánskom, Nemeckom a Švédskom.
Viac..  EÚ ohlásila vyše sedem miliardovú pomoc pre Egypt

Ďalšie kroky

Rada musí na základe tohto návrhu odporúčania prijať rozhodnutie.

Nevyhnutnosť, frekvencia, miesto a trvanie kontrol by sa mali naďalej každý týždeň preskúmavať a kontroly by sa mali upravovať v závislosti od miery ohrozenia a vo vhodných prípadoch postupne zrušiť. Členské štáty sú naďalej povinné podávať Komisii mesačné správy o nevyhnutnosti vykonávania kontrol.

Komisia zároveň uznáva, že v posledných rokoch sa objavili nové bezpečnostné hrozby, čo dokazuje nedávny teroristický útok v Berlíne. Hoci súčasný právny rámec postačoval na riešenie doterajších výziev, Komisia v tejto súvislosti uvažuje nad tým, či je dostatočne prispôsobený na riešenie meniacich sa bezpečnostných hrozieb.

Súvislosti

Závažné nedostatky, ktorých sa Grécko dopúšťalo pri riadení vonkajších hraníc, vytvorili v kombinácii so značným počtom neregistrovaných migrantov a žiadateľov o azyl v Grécku, ktorí mohli mať záujem nelegálne sa presunúť do iných členských štátov, výnimočné okolnosti predstavujúce závažné ohrozenie verejného poriadku, vnútornej bezpečnosti aj celkového fungovania schengenského priestoru. Tieto výnimočné okolnosti viedli k uplatneniu ochranného postupu podľa článku 29 Kódexu schengenských hraníc a prijatiu odporúčania Rady z 12. mája 2016. Cieľom bolo zachovať počas šiestich mesiacov dočasné primerané kontroly na určitých vnútorných schengenských hraniciach v Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Dánsku a Nórsku.

Komisia 25. októbra 2016 navrhla, aby členské štáty mohli zachovať dočasné kontroly na tých istých vnútorných hraniciach počas ďalších troch mesiacov. Sprísnila pritom podmienky a stanovila, že dotknuté členské štáty musia každý mesiac predkladať podrobné správy o výsledkoch kontrol. Napriek postupnej stabilizácii situácie sa Komisia domnievala, že podmienky uvedené v pláne „Späť k Schengenu“, za ktorých by bolo možné obnoviť normálne fungovanie schengenského priestoru, ešte nie sú úplne splnené. Rada prijala návrh Komisie 11. novembra 2016.

Návrh Komisie na odporúčanie nemá vplyv na ďalšie možnosti, ktoré majú všetky členské štáty, vrátane piatich dotknutých členských štátov, k dispozícii podľa všeobecných predpisov o dočasnom obnovení kontrol na vnútorných hraniciach v prípade iného závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, ktoré nesúvisia so závažnými nedostatkami v oblasti riadenia vonkajších hraníc. Napríklad počas obdobia uplatňovania odporúčania z 12. mája 2016 Francúzsko, ktorého sa toto odporúčanie netýkalo, oznámilo obnovenie a následné predĺženie kontrol na svojich vnútorných hraniciach z dôvodov súvisiacich s predvídateľnými udalosťami a teroristickými hrozbami.

O dac

Odporúčame pozrieť

utecenecka kriza, migranti

Cyprus žiada EÚ o pomoc pri zastavení prílevu sýrskych utečencov

Cyprus vyzval v stredu EÚ na prijatie ráznych krokov na zastavenie prílevu prevažne sýrskych utečencov, …

Consent choices