sefcovic
Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu. PHOTO: © European Union.

EÚ modernizuje svoje hospodárstvo a uskutočňuje prechod na nízkouhlíkovú éru

Pokiaľ ide o emisie uhlíkových plynov, energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov, Európa je na ceste k naplneniu svojich cieľov vytýčených na obdobie do roku 2020. Komisia oznamuje nové turné venované problematike energetickej únie, aby ďalej podporila tento proces.

Komisia v súlade so svojím záväzkom podávať každoročne správu o stave energetickej únie uverejňuje svoju druhú správu o stave energetickej únie. Zaoberá sa v nej pokrokom, ktorý sa dosiahol od uverejnenia prvej správy o stave energetickej únie v novembri 2015. Tieto správy sú ústrednými prvkami pri monitorovaní vykonávania tejto kľúčovej priority Junckerovej Komisie.

Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič tejto súvislosti uviedol: Energetická únia nie je len o energii a klíme, ale jej zámerom je aj urýchliť zásadnú modernizáciu celého hospodárstva Európy tak, aby bolo nízkouhlíkové a efektívne z hľadiska využívania energie i zdrojov, a zabezpečiť, aby táto modernizácia bola sociálne spravodlivá. Takisto by sme mali posilniť vonkajší rozmer energetickej únie s cieľom posilniť vedúcu úlohu EÚ v celosvetovom meradle. Keďže veľká časť príslušných legislatívnych návrhov už bola vypracovaná, rok 2017 by sa mal niesť v znamení ich vykonávania. To je odkaz, ktorý chcem členským štátom odovzdať počas nového turné venovaného problematike energetickej únie, ktoré začnem 3. februára“.

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete uviedol: Európa je na dobrej ceste k naplneniu svojich cieľov v oblasti klímy a energetiky vytýčených na obdobie do roku 2020. Aj napriek súčasným geopolitickým neistotám si razí cestu vpred v ústrety čistej energii. Neexistuje žiadna iná alternatíva. Fakty hovoria samé za seba: energia z obnoviteľných zdrojov je teraz nákladovo konkurencieschopná a niekedy dokonca aj lacnejšia než fosílne palivá, zamestnáva viac ako milión ľudí v Európe, priťahuje viac investícií než mnohé iné odvetvia a vďaka nej sa naše výdavky za dovoz fosílnych palív znížili o 16 miliárd EUR. Európa teraz v spolupráci so svojimi partnermi vedie celosvetové úsilie o udržateľnejšie a konkurencieschopnejšie hospodárstvo a v tomto úsilí je potrebné vytrvať.“

Od uverejnenia prvej správy o stave energetickej únie došlo k ďalšiemu rozvoju a posilneniu viacerých trendov v trámci prechodu EÚ na nízkouhlíkové hospodárstvo. Komisia využije toto nové turné venované problematike energetickej únie, ktoré sa uskutoční v roku 2017, na ďalšiu hĺbkovú analýzu politík členských štátov.

Rok 2016 bol pre energetickú úniu rokom, v ktorom sa vízia rámcovej stratégie pre energetickú úniu vo väčšej miere premietla do konkrétnych legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív, a to predovšetkým prostredníctvom balíka Čistá energia pre všetkých Európanov, ktorý bol predstavený 30. Novembra 2016.

Viac..  J. Nagel: Na dlhové pravidlá v eurozóne by mala dohliadať nezávislá inštitúcia

EÚ ako celok aj naďalej dosahuje značný pokrok pri napĺňaní cieľov energetickej únie, najmä cieľov v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2020. Pokiaľ ide o konečnú spotrebu energie, už teraz dosiahla cieľ, ktorý plánovala dosiahnuť do roku 2020. To isté platí aj pre emisie skleníkových plynov: V roku 2015 boli emisie skleníkových plynov o 22 % nižšie než v roku 1990. EÚ je na ceste k dosiahnutiu svojich cieľov aj v sektore energie z obnoviteľných zdrojov, kde podľa údajov za rok 2014 dosiahol podiel takejto energie 16 % hrubej celkovej spotreby energie v EÚ. Ďalším dôležitým trendom je, že EÚ úspešne pokračuje v odstraňovaní závislosti svojho hospodárskeho rastu od emisií skleníkových plynov. V období rokov od 1990 do 2015 vzrástol súhrnný hrubý domáci produkt (HDP) EÚ o 50 %, pričom celkové emisie skleníkových plynov klesli o 22 %.

EÚ promptne ratifikovala Parížsku dohodu, ktorá bola prijatá v decembri 2015, a vďaka tomu nadobudla táto vôbec prvá univerzálna, právne záväzná celosvetová dohoda o klíme 4. novembra 2016 platnosť.

V rýchlo sa meniacom geopolitickom prostredí je úspešná energetická únia nevyhnutná na ochranu dlhodobých hospodárskych záujmov a blahobytu Európy a Európanov. Preto sa v posledných mesiacoch práca na energetickej únii sústreďovala na diplomatické rokovania v oblasti energetiky, ktoré mali za cieľ posilniť bezpečnosť dodávok energie, rozšíriť vývoz nízkouhlíkových technologických riešení EÚ a podporiť priemyselnú konkurencieschopnosť Európy.

V roku 2016 Komisia predstavila aj Európsku stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu, a to s jasným cieľom: dosiahnuť, aby emisie skleníkových plynov z dopravy boli do roku 2050 aspoň o 60 % nižšie než v roku 1990, a nekompromisne sa usilovať o ich úplné odstránenie, a pritom súčasne napĺňať potreby v oblasti mobility osôb a tovaru a zabezpečovať globálnu prepojenosť.

O dac

Odporúčame pozrieť

Sefcovic

Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom

Prvý podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom, ktorý môže rozhodovať o …

Consent choices