migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia opätovne vyzýva členské štáty, aby zrýchlili premiestňovanie migrantov

Európska komisia uverejnila tri správy o pokroku. Opätovne v nich vyzýva členské štáty, aby zrýchlili premiestňovanie migrantov, a znížili tak tlak na Taliansko a Grécko. Záväzky si doteraz v plnej miere splnilo len niekoľko z nich.

Komisia takisto žiada, aby si členské štáty splnili politický záväzok a do konca marca dodali chýbajúci personál a vybavenie pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Vyhlásenie EÚ a Turecka aj po roku trvania pomáha udržiavať nelegálne prekračovanie hraníc pod kontrolou, počet prisťahovalcov však stále prekračuje počet návratov. Preto Komisia zároveň vyzýva Grécko a všetky členské štáty, aby udržali tempo plnenia spoločného akčného plánu a zlepšili situáciu na gréckych ostrovoch.

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Ak chceme zlepšiť riadenie migrácie, musíme k nemu naďalej pristupovať komplexne, a teda nielen premiestňovať a presídľovať, ale aj sfunkčniť európsku pohraničnú a pobrežnú stráž a pokračovať v spolupráci s Tureckom. Všetky tieto kroky sledujú zásadu solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti, ktorá zaväzuje každý členský štát. Európska rada bude príležitosťou prehodnotiť doterajšie úspechy a nájsť cestu, ako splniť naše spoločné rozhodnutia a záväzky bez zbytočného odkladu.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos povedal: „Zodpovednosť nemožno spravodlivo rozdeliť bez solidarity. Všetky naše opatrenia spolu súvisia a členské štáty si nemôžu vyberať, ktoré z nich chcú plniť. Práve teraz sa v Grécku aj Taliansku dosiahli všetky operatívne predpoklady na to, aby premiestňovanie fungovalo v praxi. Na rade sú členské štáty. Mali by si splniť záväzky a zabezpečiť včasné premiestnenie všetkých oprávnených osôb. Zároveň by mali pokračovať v plnení svojich záväzkov, pokiaľ ide o presídľovanie osôb z Turecka, poskytovať potrebnú podporu pri spracúvaní žiadostí o azyl v Grécku a zabezpečiť plnú prevádzkovú spôsobilosť európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.“

Treba znovu povzbudiť k premiestňovaniu a presídľovaniu

Hoci sa vo februári podarilo premiestniť rekordný počet 1 940 osôb, súčasné tempo premiestňovania stále nedosahuje očakávania a je nižšie ako ciele schválené Európskou radou a Európskou komisiou. Štáty sa zaviazali premiestniť minimálne 3 000 ľudí za mesiac z Grécka a minimálne 1 500 ľudí za mesiac z Talianska. Celkovo bolo doteraz premiestnených 13 546 osôb, z toho 3 936 z Talianska a 9 610 z Grécka. Dôležitejšie však je to, že pri súčasnom tempe sa nepodarí do septembra 2017 premiestniť všetkých oprávnených žiadateľov, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v Grécku a Taliansku, hoci by sa to dalo. K naplneniu záväzkov voči Taliansku a Grécku sa v súčasnosti blížia len dva členské štáty (Malta a Fínsko), niektoré členské štáty (Maďarsko, Rakúsko a Poľsko) sa stále odmietajú zapojiť do systému a ostatné, medzi nimi aj Slovensko, sa na systéme podieľajú len veľmi obmedzene (Česká republika, Bulharsko a Chorvátsko). Taliansko, Grécko, agentúry EÚ a medzinárodné organizácie zvýšili svoje kapacity a sú pripravené pomôcť, aby sa dosiahli mesačné ciele. Teraz by si mali splniť záväzky aj ostatné členské štáty. Komisia vyzýva maltské predsedníctvo a členské štáty, aby reagovali na jej výzvu z marcového zasadnutia Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci. Ak členské štáty v krátkom čase nezrýchlia premiestňovanie, Komisia v súlade so zmluvami bez váhania využije svoje právomoci voči tým štátom, ktoré si nesplnili záväzky vyplývajúce z rozhodnutí Rady. Právny záväzok premiestniť oprávnených žiadateľov po septembri zároveň nezanikne.

Na druhej strane v oblasti presídľovania sa darí sľubne napredovať. Členské štáty doteraz bezpečne a legálne presídlili 14 422 osôb, čo je viac než polovica z celkového počtu 22 504 podľa programu EÚ v oblasti presídľovania. Toto číslo zahŕňa aj 3 565 Sýrčanov presídlených na základe vyhlásenia EÚ a Turecka. Členské štáty výrazne pokročili v príprave ďalších presídlení a uviedli, že plánujú prijať ďalších 34 000 Sýrčanov z Turecka, a to aj prostredníctvom systému presídľovania „jeden za jedného“ a vnútroštátnych systémov. Preto Komisia prispôsobila financovanie príslušných členských štátov a začlenila doň finančnú podporu na presídľovanie vo výške 213 miliónov EUR. Okrem toho by sa malo posúdiť, či sú splnené podmienky dobrovoľného systému prijímania sýrskych utečencov z Turecka z humanitárnych dôvodov, čo by pomohlo zvýšiť mieru presídľovania.

Viac..  Rada Európy: Maďarsko musí upustiť od návrhu na obranu národnej suverenity

Plynulé plnenie vyhlásenia EÚ a Turecka

Od prijatia vyhlásenia EÚ a Turecka 18. marca už ubehol takmer rok a jeho plnenie naďalej prináša konkrétne výsledky, napriek náročným okolnostiam. Počet denných prekročení hraníc z Turecka na grécke ostrovy klesol z 10 000 za jeden deň v októbri 2015 na súčasných 43 za deň. Celkový počet prichádzajúcich migrantov sa znížil o 98 %. Počet obetí v Egejskom mori od nadobudnutia platnosti vyhlásenia takisto významne klesol z 1 100 (počas rovnakého obdobia 2015 – 2016) na 70. Operácie návratu pokračujú, zatiaľ bolo celkovo vrátených 1 487 osôb. Počet prichádzajúcich migrantov však prevyšuje počet návratov z Grécka do Turecka, čo spôsobilo ďalší tlak na grécke ostrovy. K zvýšeniu počtu návratov by mali pomôcť kroky spoločného akčného plánu, na ktorom sa grécke orgány dohodli s koordinátorom EÚ. Ide napríklad o zavedenie účinného systému sledovania prípadov, zemepisné obmedzenia a vytvorenie dostatočných prijímacích kapacít. Komisia po prvýkrát zverejnila podrobnú správu o pokroku jednotlivých krokov spoločného akčného plánu.

Pokrok pokračuje aj v iných oblastiach týkajúcich sa vyhlásenia. Komisia ďalej urýchľuje prísun finančných prostriedkov nástroja pre utečencov v Turecku, ako sa uvádza v prvej výročnej správe o fonde, ktorú uverejnila. V rekordnom čase bolo zazmluvnených 1,5 mld. EUR z doteraz pridelených 2,2 mld. EUR na roky 2016 – 2017, t. j. polovica z celkového rozpočtu 3 mld. EUR na uvedené obdobie. Komisia takisto ďalej spolupracuje s Tureckom, aby spoločne podporili splnenie zvyšných kritérií plánu liberalizácie vízového režimu, a Rada začala skúmať smernicu na rokovania o modernizácii colnej únie.

Na ceste k plnej prevádzke Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž

Päť mesiacov po začatí činnosti európskej pohraničnej a pobrežnej stráže sa stále nepodarilo nájsť dostatok spoločných investícií a nasadenia, aby sa plnohodnotne sprevádzkovala. Členské štáty by nimi mohli prakticky vyjadriť svoju ochotu zdieľať zodpovednosť a prejavovať solidaritu.

Agentúra v súčasnosti poskytuje štátom na rôznych úsekoch vonkajších hraníc EÚ približne 1 350 príslušníkov pohraničnej stráže, ktorými dopĺňa existujúce vnútroštátne kapacity členských štátov s viac než 100 000 príslušníkmi. Avšak napriek tomu, že členské štáty poskytli významné množstvo personálu a príspevkov, agentúre stále chýbajú ľudské zdroje a technické vybavenie. Konkrétne stále existujú značné rozdiely, pokiaľ ide o hmotné príspevky do rezervy vybavenia pre rýchly zásah, vysielanie personálu do prebiehajúcich spoločných operácií a do troch nových rezervných skupín (monitorovacia skupina pre nútený návrat, eskortná skupina pre nútený návrat a skupina špecialistov na návrat). Členské štáty by mali tieto nedostatky odstrániť do konca marca 2017, aby im agentúra mohla poskytnúť potrebnú podporu na vonkajších hraniciach. Prípadné nedostatky na vonkajších hraniciach treba odstrániť skôr než dôjde k novej kríze, a to prednostným riešením najnaliehavejších slabých miest, ktoré sa zistia pri posudzovaní zraniteľnosti.

Pokrok sa dosiahol aj v iných oblastiach. Došlo k parafovaniu dohody o sídle s Poľskom a do júna 2017 by sa mala začať prevádzka nových systémov diaľkovo ovládaných lietadiel námorného dozoru.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices