skladka
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Monika Smolková: Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré vyprodukuje najviac odpadu v EÚ

Podiel odpadu určeného na recykláciu by sa mal do roku 2030 zvýšiť zo súčasných 44% na 70%. Vyplýva to pozmeňovacích návrhov k legislatívnemu balíku o odpadoch, ktoré v utorok schválil Európsky parlament. Poslanci tiež chcú obmedziť podiel skládkovaného odpadu, ktorý má významne negatívny vplyv na životné prostredie, na 5% a dosiahnuť zníženie plytvania potravinami do roku 2030 o 50%. Poslanci čoskoro začnú rokovania s Radou (ministrov) EÚ o finálnom znení novej legislatívy.

“Slovensko patrí medzi krajiny, kde obyvateľ za rok vyprodukuje najviac odpadu a pokiaľ si to neuvedomíme a si myslíme, že vynesením smetného koša sa to pre nás končí, tak sa veľmi mýlime,” upozorňuje slovenská europoslankyňa Monika Smolková.

Štatistiky za rok 2014 ukazujú, že v EÚ sa recykluje alebo kompostuje 44% komunálneho odpadu. V roku 2004 bol podiel recyklovaného alebo kompostovaného komunálneho odpadu iba 31%, pričom do roku 2020 by členské štáty mali dosiahnuť cieľ 50%.

„Parlament dnes veľkou väčšinou hlasov ukázal, že verí v prechod k obehovému hospodárstvu. Rozhodli sme o obnovení ambicióznych cieľov v oblasti recyklácie a skládkovania v súlade s tým, čo pôvodne predložila Komisia v roku 2014,‟ uviedla parlamentná spravodajkyňa Simona Bonafè (S&D, IT).

„Dopyt po surovinách v rámci svetového hospodárstva by mohol v priebehu nasledujúcich 15 rokov vzrásť o viac ako 50%. Ak chceme tento trend zvrátiť, musíme prejsť na model obehového hospodárstva, ktorý zachováva materiály a ich hodnotu v obehu. Ide o jediné riešenie, ktoré dokáže skĺbiť udržateľnosť a hospodársky rast,‟ vyhlásila poslankyňa Bonafè.

„Opakované využitie, recyklácia a zhodnocovanie sa stávajú kľúčovými slovami, okolo ktorých je nutné vybudovať novú paradigmu podpory udržateľnosti, inovácií a konkurencieschopnosti, aby odpad prestal byť problémom a stal sa zdrojom,‟ dodala spravodajkyňa.

Komunálny odpad a odpad z obalov

Do roku 2030 by sa podľa poslancov malo recyklovať alebo pripraviť na opätovné použitie – teda skontrolovať, vyčistiť alebo opraviť – aspoň 70% hmotnosti komunálneho odpadu, čiže odpadu produkovaného domácnosťami a malými podnikmi. Európska komisia pôvodne navrhovala recyklovať alebo opätovne využiť 65% komunálneho odpadu.

Poslanci tiež navrhujú, aby podiel recyklovaného odpadu z obalov, teda z papiera, kartónu, plastu, skla, kovu a dreva, stúpol do roku 2030 na 80%. Pre každý z týchto materiálov by tiež mal byť stanovený prechodný cieľ, ktorý by sa mal dosiahnuť v roku 2025.

Skládkovanie

Návrh z dielne Komisie počíta so znížením množstva komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach, na 10% do roku 2030. Poslanci presadzujú, aby sa množstvo skládkovaného komunálneho odpadu obmedzilo do roku 2030 na 5%. Zároveň by však členským štátom, ktoré v roku 2013 uložili na skládkach viac ako 65% svojho komunálneho odpadu, chceli dať možnosť požiadať o posunutie termínu o ďalších päť rokov.

Viac..  Miriam Lexmann: Bez príslušného certifikátu už nebudú môcť výrobcovia označovať výrobky ako EKO

Plytvanie potravinami

Rozsah odpadu z potravín v EÚ predstavuje približne 89 miliónov ton, čo znamená zhruba 180 kg na osobu. Poslanci presadzujú zníženia miery potravinového odpadu o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 – v porovnaní s rokom 2014. Rovnaký percentuálny cieľ chcú zaviesť aj pre odpad v moriach v Únii.

Ďalší postup       

Pozmeňovacie návrhy EP k štyrom smerniciam, ktoré v utorok schválil Európsky parlament, predstavujú pre parlamentných vyjednávačov mandát na rokovania o finálnom znení legislatívneho balíka s predsedníctvom v Rade (ministrov) EÚ. Rada však najskôr musí schváliť vlastnú vyjednávaciu pozíciu.

Súvislosti

V roku 2014 neskončila temer žiadna časť komunálneho odpadu z Belgicka, Dánska, Holandska, Nemecka, Rakúska a Švédska na skládkach. V tom istom roku skládkovali Cyprus, Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko a Malta viac ako tri štvrtiny ich komunálneho odpadu.

Slovensko patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu (približne 12%). Väčšina komunálneho odpadu sa na Slovensku skládkuje alebo spaľuje (cca 88%).

Napriek značnému zlepšeniu nakladania s odpadmi v EÚ za ostatné desaťročia končí dodnes temer tretina komunálneho odpadu členských štátov na skládkach. Menej ako polovica komunálneho odpadu sa recykluje alebo kompostuje, pričom rozdiely v prístupe k nakladaniu s týmto druhom odpadu medzi členskými štátmi sú značné.

Zlepšenie odpadového hospodárstva by prinieslo pozitíva v oblasti ochrany životného prostredia a klímy, verejného zdravia a ekonomiky. V rámci snahy priblížiť EÚ k obehovému hospodárstvu predložila Európska komisia štyri legislatívne návrhy, ktoré by mali zaviesť nové ciele pri nakladaní s odpadom, a to v oblasti opätovného využitia odpadu, recyklácie a skládkovania.

Legislatívne návrhy tiež upravujú ustanovenia EÚ v súvislosti s predchádzaním vzniku odpadu a rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Objasňujú tiež definície, povinnosti predkladania správ a metódy výpočtov jednotlivých cieľov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Už sú to dva roky od agresívneho napadnutia Ukrajiny Ruskom. Toto dvojročné obdobie bilancoval už …

Consent choices