emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Emisný škandál: Európsky parlament vyzýva Komisiu a členské štáty, aby napravili svoje zlyhania

Výrazné rozdiely medzi skutočnými emisiami oxidov dusíka (NOx) dieselových automobilov a výsledkami laboratórnych meraní, o ktorých existencii štáty EÚ a Komisia vedeli vyše desať rokov, chcú poslanci podľa utorňajšieho uznesenia riešiť zreálnením testovania nových modelov a posilnením kontrol vozidiel na cestách. EP tiež pozmenil pravidlá typového schvaľovania vozidiel tak, aby bol proces environmentálneho a bezpečnostného testovania nezávislejší a dohľad na automobilmi v prevádzke prísnejší.

Nezáväzné odporúčania Rade (ministrov) EÚ a Európskej komisii, ktoré v utorok prijal Európsky parlament, sú založené na záverečnej správe vyšetrovacieho výboru EP pre meranie emisií v automobilovom priemysle (EMIS).

Poslanci dospeli k záveru, že Komisia a členské štáty vedeli viac ako desať rokov o výrazne odlišných výsledkoch meraní emisií oxidov dusíka (NOx) dieselových automobiloch v laboratórnych podmienkach a v reálnej prevádzke na cestách. Napriek tomu počas tohto obdobia nedokázali primerane zareagovať a dôsledne chrániť kvalitu ovzdušia a verejné zdravie svojich občanov.

Orgány členských štátov nehľadali rušiace zariadenia a okrem štandardných testov typového schvaľovania nevykonávali žiadne iné skúšky. Na podozrenia nereagovala ani Komisia, ktorá mohla napríklad začať s vyšetrovaním.

Po vypuknutí emisného škandálu v septembri 2015 Komisia tvrdila, že vyšetrovanie nezákonného využívania rušiacich zariadení je plne v rukách členských štátov. Poslanci však tvrdia, že exekutíva EÚ si osvojila neprimerane prísny výklad platných predpisov.

Záverečná správa tiež kritizuje Komisiu za to, že od členských štátov intenzívnejšie nepožadovala prijatie ďalších nápravných opatrení. Členské štáty zas poslanci podrobili kritike za neuplatnenie sankcií voči výrobcom automobilov, ako aj za to, že netrvali na povinnom stiahnutí či doplnení výbavy nevyhovujúcich vozidiel.

Sprísnenie a dôslednejšie uplatňovanie legislatívy EÚ

Medzi kľúčové odporúčania EP patrí:

  • presun zodpovednosti za právne predpisy EÚ v oblasti kvality ovzdušia a v oblasti emisií znečisťujúcich látok do portfólia jedného komisára a jedného generálneho riaditeľstva za účelom zlepšenia dohľadu,
  • urýchlené prijatie legislatívy EÚ, ktorá zavedie meranie emisií v reálnej prevádzke s testami zameranými na širokú škálu jazdných podmienok a určitým stupňom nepredvídateľnosti, aby sa zamedzilo či ľahšie odhalilo využívanie rušiacich zariadení,
  • primerané finančné odškodnenie spotrebiteľov EÚ zasiahnutých škandálom dieselgate zo strany výrobcov automobilov, pričom Komisia by mala predložiť legislatívny návrh, ktorý by v EÚ zaviedol harmonizovaný systém kolektívneho uplatňovania nárokov a posilnil tak ochranu spotrebiteľov,
  • urýchlené prijatie upraveného nariadenia o typovom schvaľovaní vozidiel, ktoré by zaviedlo nový dohľad zo strany EÚ s jasné rozdelenie zodpovednosti medzi jednotlivých aktérov.
Viac..  EP aktualizoval rozloženie kresiel, ECR poskočila na tretie miesto

Aktualizácia pravidiel typového schvaľovania vozidiel

Parlament tiež v utorok schválil zmeny v Komisiou predloženom návrhu nariadenia o typovom schvaľovaní vozidiel. Cieľom nových pravidiel je sprísniť kontroly testovacích centier a vnútroštátnych orgánov, ktoré typovo schvaľujú vozidlá určené na predaj v rámci EÚ, a zintenzívniť dohľad nad automobilmi, ktoré už sú v prevádzke na cestách. Poslanci chcú posilniť aj Komisiu, ktorá by mala viac právomocí v oblasti nezávislého dohľadu nad prácou vnútroštátnych orgánov a za istých podmienok aj možnosť nariadiť otestovanie vozidla.

Členské štáty by mali každoročne kontrolovať aspoň 20% modelov, ktoré boli v predchádzajúcom roku umiestnené na trh na ich území. Producenti automobilov, ktorí sfalšujú výsledky testov, by mali podľa poslancov čeliť pokute do výšky 30.000 eur za každé nevyhovujúce vozidlo. Príjmy z týchto pokút, ktoré by udeľovala Komisia, by sa mali využiť na vykonávanie dohľadu nad trhom, podporu dotknutých klientov či opatrenia na ochranu životného prostredia.

Reakcie slovenských poslancov

„Schválili sme pravidlá, vďaka ktorým budú bude kontrola nových vozidiel prísnejšia a objektívnejšia. Európska únia vytvára pre automobilový priemysel stabilné podnikateľské prostredie a automobilky musia rešpektovať a dodržiavať práva zákazníkov a v žiadnom prípade ich nesmú klamať,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Hlasovaním o pozmeňujúcich návrhoch v oblasti typového schvaľovania vozidiel poslanci  pomerom hlasov 585 (za): 77 (proti): 19 (zdržalo sa hlasovania) prijali rokovací mandát EP, na základe ktorého parlamentní vyjednávači z výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, na čele so spravodajcom Danielom Daltonom (ECR, UK), začnú trojstranné rokovania s Radou (ministrov) EÚ a Komisiou. Pred začiatkom rokovaní sa však na svojej vyjednávacej pozícii musia dohodnúť ministri v Rade.

O dac

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Štrasburg: Začala sa ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu

Ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu (EP) vo funkčnom období 2024-2029 sa v utorok krátko po …

Consent choices