pinxten
Karel Pinxten, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Pomoc Únie pre Tunisko mala niekoľko nedostatkov

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sa finančná pomoc EÚ pre Tunisko po Arabskej jari v roku 2011 vo všeobecnosti vynakladala dobre. Pomoc významne prispela k prechodu na demokraciu a hospodárskej stabilite Tuniska po revolúcii. Audítori však konštatujú, že riadenie pomoci zo strany Európskej komisie malo niekoľko nedostatkov.

„Jazmínová revolúcia“ v januári 2011 v Tunisku bola prvou z vlny povstaní Arabskej jari. Odvtedy Tunisko počas obdobia neistoty, ktoré charakterizovala politická nestabilita, sociálne nepokoje a teroristické útoky, urobilo výrazný pokrok v prechode na demokraciu. Na pomoc pri zvládaní týchto nových výziev poskytla Európska únia krajine značnú politickú a finančnú podporu. Celková pomoc EÚ pre Tunisko v rokoch 2011 až 2015 predstavovala 1,3 mld. EUR

Audítori zistili, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Komisia prostredníctvom finančnej podpory rýchlo zareagovali na dve hlavné výzvy: hospodársku krízu a prechod k demokracii. Zistili sme, že Komisia sa snažila venovať príliš mnohým oblastiam, čo viedlo k oslabeniu potenciálneho vplyvu pomoci a jej početné aktivity sa ťažko riadili. Hoci koordinácia s hlavnými darcami a v rámci inštitúcií a útvarov EÚ bola dobrá, k spoločnému plánovaniu s členskými štátmi nedošlo.

„Tunisko sa usiluje zachovať hospodársku stabilitu a bezpečnosť sa stala pre krajinu dôležitou výzvou,“ uviedol Karel Pinxten, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Za takýchto okolností má účinné hospodárenie s finančnou podporou EÚ rozhodujúci význam.“

Finančné prostriedky EÚ sa poskytli prostredníctvom rozpočtovej podpory, úveru v rámci makrofinančnej pomoci a samostatných projektov. Audítori konštatujú, že z programov rozpočtovej podpory bola rýchlo presunutá značná suma financií, ktoré tuniským orgánom pomohli formovať program reforiem. Podmienky boli však príliš flexibilné, čo znížilo motiváciu tuniských orgánov prijímať opatrenia, ktoré boli stanovené v dohodách. Posúdenie verejných výdavkov a finančnej zodpovednosti, ktoré by mohlo slúžiť ako uznávaný ukazovateľ skutočného SK 2 pokroku reforiem v oblasti verejných financií, sa od roku 2010 nevypracovalo.

Viac..  K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

V dvoch z troch odvetví, v ktorých bola poskytnutá rozpočtová podpora, chýbali vierohodné odvetvové stratégie. V súvislosti s rozpočtovou podporou i pri samostatných projektoch sa vyskytli prípady, keď ciele neboli ani konkrétne ani merateľné.

Audítori tvrdia, že tuniské orgány vykonali niektoré dôležité reformy, no zavádzali sa veľmi pomaly. Bolo to zapríčinené najmä početnými zmenami vo vláde a mimoriadnym charakterom a počtom ďalších výziev. Komisia je odhodlaná Tunisko naďalej podporovať pri riešení týchto výziev, a to politicky aj finančne.

Audítori v správe predkladajú niekoľko odporúčaní týkajúcich sa plánovania pomoci a riadenia podpory EÚ. Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Komisia by konkrétne mali posilniť programovanie a zameranie pomoci. Komisia by mala prehodnotiť spôsoby, ktorými sa vykonávajú programy rozpočtovej podpory. Takisto by mala zlepšiť plánovanie projektov tým, že sa stanovia jasné ciele a realistické ukazovatele na monitorovanie výkonnosti projektov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices