dombrovskis
Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union.

Európska komisia sa zameriava na sociálny rozmer Európy do roku 2025

Po prezentácii bielej knihy o budúcnosti Európy, ktorá prebehla 1. marca a ktorou sa otvorila diskusia na rovnomennú tému, sa Komisia zameriava na sociálny rozmer Európy do roku 2025.

Diskusný dokument o sociálnom rozmere Európy bude začiatkom diskusie s občanmi, sociálnymi partnermi, európskymi inštitúciami a vládami, ktorej cieľom je nájsť odpovede na problémy, s ktorými budú naše spoločnosti a občania bojovať v priebehu nastávajúcich rokov. Snahou tohto diskusného dokumentu je tiež objasniť, akú úlohu zohrá pri riešení týchto problémov pomoc na úrovni EÚ.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis, ktorý je zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol:Tento diskusný dokument vytvára základ pre diskusiu o tom, aký sociálny rozmer pre Európu chceme a aké opatrenia možno prijať na európskej úrovni v snahe reagovať na problémy, ktorým v súčasnosti čelíme. Na dosiahnutie konsenzu v otázkach, ktoré sú predmetom tohto diskusného dokumentu, bude potrebná aktívna účasť národných parlamentov, sociálnych partnerov a občanov.“

Presnejšie povedané, tento diskusný dokument o sociálnom rozmere Európy, ktorý bol vypracovaný pod vedením podpredsedu Komisie Dombrovskisa a komisárky Thyssenovej, vyvoláva široké spoločenské otázky o našom spôsobe života a organizácii našich spoločností, ale aj o tom, ako si udržať životnú úroveň, zvýšiť počet a kvalitu pracovných miest, ako vybaviť ľudí správnymi zručnosťami a ako upevniť jednotu v rámci našej spoločnosti, pričom berie ohľad na spoločnosť a pracovný svet v budúcnosti.

Opisujú sa v ňom tri možnosti, ako tento cieľ možno dosiahnuť, ktoré odrážajú časté argumenty z verejnej diskusie:

  • Obmedzenie sociálneho rozmeru na voľný pohyb: V rámci tejto možnosti by Komisia zachovala platné pravidlá na podporu cezhraničného pohybu osôb, ako sú pravidlá týkajúce sa práv v oblasti sociálneho zabezpečenia migrujúcich občanov, pravidlá týkajúce sa vysielania pracovníkov, pravidlá týkajúce sa cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a pravidlá o uznávaní diplomov. Neexistovali by už však minimálne normy EÚ, napríklad v oblasti zdravia a bezpečnosti pracovníkov, pracovného času a času odpočinku ani materskej či otcovskej dovolenky. Európa by už nepodporovala príležitosti pre členské štáty vymieňať si najlepšie postupy v oblasti vzdelávania, zdravia, kultúry a športu, a sociálne a regionálne programy transformácie v členských štátoch, ktoré sú spolufinancované zo zdrojov EÚ, by sa museli zastaviť alebo financovať z vnútroštátnych zdrojov.
  • Kto chce v sociálnej oblasti robiť viac, robí viac: rôzne skupiny krajín by sa mohli rozhodnúť, že sa budú viac realizovať v sociálnej oblasti. Mohlo by ísť o krajiny, ktorých spoločnou menou je euro, aby udržali silu a stabilitu eurozóny a aby sa vyhli prudkým zmenám, ktoré majú dosah na životnú úroveň ich občanov, ako aj o iné možné kombinácie zúčastňujúcich sa krajín, ktoré by sa mohli zamerať na iné aspekty.
  • EÚ27 spoločne prehlbuje sociálny rozmer Európy: zatiaľ čo ťažisko činností v sociálnej oblasti by malo naďalej spočívať a spočívalo by na vnútroštátnych a miestnych orgánoch, EÚ by zisťovala, ako ďalej podporiť činnosť členských štátov a naplno využiť všetky nástroje, ktoré majú k dispozícii. Právne predpisy by stanovovali nielen minimálne normy, ale vo vybraných oblastiach by v plnej miere harmonizovali práva všetkých občanov EÚ s cieľom zamerať sa na sociálnu konvergenciu v sociálnych výsledkoch.

Keďže Európa s 27 členskými štátmi uvažuje o tom, ako bude vyzerať jej budúcnosť, diskusia o sociálnom rozmere našej Únie je aktuálna a mimoriadne dôležitá. V duchu bielej knihy o budúcnosti Európy diskusný dokument otvára diskusiu a ponúka pre sociálny rozmer Európy do roku 2025 rôzne nápady, návrhy a možnosti. Nápady predložené v rámci rôznych možností sa dajú kombinovať a nie sú normatívne ani reštriktívne. Ich cieľom je diskusiu obohatiť a poslúžiť ako podklad pre začatie činnosti.

Komisia sa zároveň zaväzuje naďalej plniť ciele zamerané na sociálnu oblasť v Európe v súlade so svojimi politickými usmerneniami a pracovným programom Komisie. Vytvorenie európskeho piliera sociálnych práv a jeho sprievodné iniciatívy predstavujú v tomto funkčnom období hlavnú iniciatívu, ktorej cieľom je dosiahnuť pokrok pri vytváraní spravodlivejších a lepšie fungujúcich trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré budú odolné voči budúcim zmenám, a podporiť obnovený proces konvergencie smerom k lepším pracovným a životným podmienkam.https://ec.europa.eu/commission/work-programme-2017_en

Viac..  M. Beňová: Komisia nemá prečo vstupovať do rozhodnutí o zahraničných investíciách

Súvislosti

Zabezpečiť sociálnejšiu a spravodlivejšiu Európu je kľúčovou prioritou tejto Komisie. Napriek nedávnemu zlepšeniu hospodárskych a sociálnych podmienok v Európe rozdiely medzi jednotlivými krajinami a regiónmi naďalej pretrvávajú. Hospodárska kríza zanechala hlboké stopy na životoch ľudí a na našich spoločnostiach, no napriek tomu máme aj naďalej tie isté sociálne očakávania.

Potvrdilo sa to Rímskou deklaráciou, ktorú vedúci predstavitelia EÚ prijali 25. marca 2017 a v ktorej sa vysvetlil význam silnej sociálnej Európy založenej na udržateľnom raste podporujúcom hospodársky a sociálny pokrok, ako aj súdržnosť a konvergenciu. Tým sa udržiava integrita vnútorného trhu, zohľadňuje rozmanitosť vnútroštátnych systémov a kľúčová úloha sociálnych partnerov, aby EÚ27 mohla napredovať.

Krajiny EÚ27 majú vo svojej rozmanitosti možnosť na spoločné výzvy reagovať jednotlivo a spoločne, pričom vedia, že zodpovednosť za to, ako sa na budúcnosť pripravia, je hlavne v ich rukách. Možnosti, ktoré sú predložené v diskusnom dokumente o sociálnom rozmere Európy, poskytujú prehľad o tom, čo možno dosiahnuť na európskej úrovni a aké pri tom môžu byť obmedzenia, pričom bude závisieť od intenzity úsilia, ktoré sa bude vyvíjať, ako aj od toho, do akej miery sú niektoré – alebo všetky – členské štáty pripravené spolupracovať. Snahou dokumentu je vytvoriť pôdu pre diskusiu, v ktorej sa majú objasniť najmä dve otvorené otázky: Ktoré problémy by naše krajiny mali riešiť spoločne? Akú pridanú hodnotu môžu priniesť nástroje na úrovni EÚ?

Švédska vláda pripravuje spolu s Komisiou sociálny samit pre spravodlivé pracovné miesta a rast, ktorý sa bude konať 17. novembra 2017 v Göteborgu a ktorý bude ďalšou príležitosťou na realizovanie tejto diskusie.

Diskusný dokument o sociálnom rozmere Európy nadväzuje na bielu knihu o budúcnosti Európy predloženú 1. marca, v ktorej sa uvádzajú hlavné výzvy v Európe a jej možnosti v nadchádzajúcom desaťročí. Biela kniha predstavuje začiatok procesu, v ktorom má EÚ27 rozhodnúť o budúcnosti svojej Únie. S cieľom podnietiť túto diskusiu Európska komisia spolu s Európskym parlamentom a členskými štátmi, ktoré o to prejavia záujem, zorganizuje sériu „diskusií o budúcnosti Európy“ v mestách a regiónoch Európy.

Na dokument o sociálnom rozmere Európy bude nadväzovať séria diskusných dokumentov o:

  • využívaní prínosov globalizácie,
  • prehĺbení hospodárskej a menovej únie na základe správy piatich predsedov z júna 2015,
  • budúcnosti európskej obrany a
  • budúcnosti financií EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices