Moscovici
Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

Komisia: Rast v EÚ naberá na intenzite a nezamestnanosť ďalej klesá

Hospodárska prognóza z jari 2017: čaká nás stabilný rast

Európske hospodárstvo sa dostáva do svojho piateho roka obnovy, ktorá sa už začala prejavovať vo všetkých členských štátoch EÚ. Očakáva sa, že tento i nasledujúci rok obnova bude viac-menej stabilným tempom pokračovať.

Európska komisia vo svojej uverejnenej jarnej prognóze očakáva, že rast HDP v eurozóne v roku 2017 bude na úrovni 1,7 % a v roku 2018 sa bude pohybovať na úrovni 1,8 % (oproti 1,6 %, resp. 1,8 % podľa zimnej prognózy). Rast HDP v EÚ ako celku má podľa očakávaní zotrvať v oboch rokoch nezmenený na úrovni 1,9 % (1,8 % v oboch rokoch podľa zimnej prognózy).

Valdis Dombrovskis, podpredseda pre euro a sociálny dialóg, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: „Z hospodárskej prognózy vyplýva, že rast v EÚ naberá na intenzite a nezamestnanosť ďalej klesá. Situácia v jednotlivých členských štátoch sa však značne líši, pričom lepšie výsledky zaznamenali v krajinách, ktoré sa odhodlali na ambicióznejšie štrukturálne reformy. Aby sme dosiahli rovnovážnejší stav, rozhodné reformy – počínajúc otvorením našich trhov s produktmi a službami a končiac modernizáciou trhu práce a systémov sociálneho zabezpečenia – musíme realizovať v celej Európe. V ére demografických a technologických zmien musia napredovať aj naše hospodárstva, aby dokázali ponúkať viac príležitostí a lepšie životné podmienky pre našich občanov.“

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti povedal: „Európa vstupuje do piateho po sebe idúceho roku, v ktorom bol zaznamenaný rast, ktorému pomohli ústretové menové politiky, výrazná dôvera podnikov a spotrebiteľov a zlepšovanie svetového obchodu. Dobrou správou je aj to, že vysoká miera neistoty, ktorá charakterizovala obdobie posledných dvanástich mesiacov, sa môže pomaly začať vytrácať. Miera obnovy v eurozóne, pokiaľ ide o pracovné miesta a investície, však zostáva nerovnomerná. Riešenie príčin týchto rozdielov je pre nás kľúčovou výzvou, ktorou sa v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch musíme zaoberať.“

Celosvetový rast sa má zrýchliť

V závere minulého roka a začiatkom tohto roka rast celosvetového hospodárstva nabral tempo, čo možno usudzovať zo súčasného zrýchlenia rastu v mnohých vyspelých i rozvíjajúcich sa ekonomikách. Očakáva sa, že celosvetový rast (okrem EÚ) sa z úrovne 3,2 % v roku 2016 tento rok posilní na úroveň 3,7 % a v roku 2018 na úroveň 3,9 % (čo sú rovnaké hodnoty ako v zimnej prognóze), keďže čínska ekonomika zostáva v krátkodobom horizonte odolná a keďže ostatným rozvíjajúcim sa ekonomikám pomáhajú zotavujúce sa ceny komodít. Výhľad pre hospodárstvo USA je oproti zimnej prognóze vo všeobecnosti nezmenený. Celkovo sa očakáva, že čistý vývoz bude mať v rokoch 2017 a 2018 na rast HDP eurozóny neutrálny vplyv.

Dočasný nárast celkovej inflácie

Inflácia v posledných mesiacoch výrazne narástla hlavne v dôsledku nárastu cien ropy. Hlavná inflácia, do ktorej sa nezarátavajú nestále ceny energií a nespracovaných potravín, však ostala pomerne stabilná a výrazne pod svojím dlhodobým priemerom. Inflácia v eurozóne má podľa predpokladov narásť z 0,2 % v roku 2016 na 1,6 % v roku 2017, po čom sa v roku 2018 vráti na úroveň 1,3 % v nadväznosti na to, ako sa vytratí účinok stúpajúcich cien ropy.

Súkromná spotreba sa v dôsledku inflácie spomalí, investície zostanú stabilné

Súkromná spotreba, ktorá bola v posledných rokoch hlavným motorom rastu, v roku 2016 rástla najrýchlejšie za ostatných 10 rokov, no tento rok sa má utlmiť, keďže nárast kúpnej sily domácností bude čiastočne zhoršovať inflácia. Keďže sa očakáva, že rast inflácie sa budúci rok mierne spomalí, súkromná spotreba by mala opäť mierne narásť. Očakáva sa, že investície budú rásť relatívne stabilným tempom, no naďalej ich budú brzdiť vyhliadky len mierneho rastu a potreba pokračovať v oddlžovaní niektorých sektorov. Postupnému zotaveniu investícií pomôže niekoľko faktorov, ako napríklad rastúca miera využívania kapacít, ziskovosť spoločností a atraktívne podmienky financovania, a to aj prostredníctvom Investičného plánu pre Európu.

Viac..  Lídri EÚ podporili plán na použitie výnosov z ruských aktív v prospech Ukrajiny

Nezamestnanosť ďalej klesá

Nezamestnanosť postupne ďalej klesá, no v mnohých krajinách je naďalej vysoká. V eurozóne sa očakáva jej pokles na 9,4 % v roku 2017 a na 8,9 % v roku 2018, čo je najnižšia úroveň od začiatku roka 2009. Stane sa tak v dôsledku nárastu domáceho dopytu a vďaka štrukturálnym reformám a ďalším vládnym politikám v určitých krajinách, čo významne podporí tvorbu pracovných miest. Trend v EÚ ako celku bude podľa očakávaní podobný, pričom predpokladaná miera nezamestnanosti má klesnúť na 8,0 % v roku 2017 a na 7,7 % v roku 2018, čo bude najnižšia hodnota zaznamenaná od konca roku 2008.

Stav verejných financií sa zlepšuje

Očakáva sa, že pomer deficitu verejných financií k HDP i pomer hrubého dlhu k HDP v rokoch 2017 a 2018 poklesnú, a to tak v eurozóne, ako aj v celej EÚ. Nižšími úrokovými platbami a zmierňovaním rastu miezd vo verejnom sektore by sa malo zabezpečiť, že deficity budú naďalej klesať, aj keď pomalším tempom než v posledných rokoch. Predpokladá sa, že v eurozóne pomer deficitu verejných financií k HDP klesne z 1,5 % HDP v roku 2016 na 1,4 % v roku 2017 a 1,3 % v roku 2018, zatiaľ čo v celej EÚ tento pomer podľa očakávaní klesne z 1,7 % v roku 2016 na 1,6 % v roku 2017 a 1,5 % v roku 2018. Predpokladá sa, že pomer dlhu k HDP eurozóny klesne z 91,3 % v roku 2016 na 90,3 % v roku 2017 a 89,0 % v roku 2018, zatiaľ čo v EÚ ako celku tento pomer podľa očakávaní klesne z 85,1 % v roku 2016 na 84,8 % v roku 2017 a 83,6 % v roku 2018.

Riziká ohrozujúce prognózu sú relatívne vyvážené, tie negatívne však mierne prevažujú

Neistota obklopujúca hospodársky výhľad je stále vysoká. Celkovo možno konštatovať, že riziká sú oproti zimnej prognóze vyváženejšie, no stále prevažuje možnosť horšieho vývoja oproti očakávaniam. Externé riziká súvisia napríklad s budúcou hospodárskou a obchodnou politikou USA a so širším geopolitickým napätím. Ekonomická úprava Číny, zdravie bankového sektora v Európe a nadchádzajúce rokovania so Spojeným kráľovstvom o vystúpení krajiny z EÚ sú takisto považované za možné riziká ohrozujúce naplnenie prognózy.

Súvislosti

Táto prognóza vychádza zo súboru odborných predpokladov týkajúcich sa výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien komodít s koncovým dátumom 25. apríla 2017. Predpoklady týkajúce sa úrokových sadzieb a cien komodít sú odzrkadlením očakávaní trhu, ktoré majú pôvod na derivátových trhoch a ktoré boli pozorované v čase vypracúvania prognózy. Pri všetkých ďalších vstupných údajoch vrátane predpokladov týkajúcich sa vládnych politík sa v tejto prognóze zohľadňujú informácie, ktoré boli dostupné do 25. apríla 2017 (vrátane). Pokiaľ politiky nie sú dôveryhodne ohlásené a konkretizované, v odhadoch sa predpokladá, že nedôjde k politickým zmenám.

O dac

Odporúčame pozrieť

Nezamestnanosť v eurozóne zotrvala vo februári na 6,5 %

Nezamestnanosť v eurozóne zotrvala vo februári na úrovni zo začiatku roka, pričom údaje za január …

Consent choices