peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia predložila návrh rozpočtu na rok 2018

Rozpočet EÚ na budúci rok nadväzuje na opatrenia prijaté v predchádzajúcich rokoch a bude naďalej účinne riešiť problém migrácie v rámci EÚ aj mimo nej. Vzhľadom na lepšie podávanie správ sa posilní dôraz na konkrétne výsledky, ktoré sa dosiahnu vďaka finančnej pomoci EÚ.

Komisár Günther H. Oettinger, ktorý je zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje, vyhlásil: Týmto rozpočtom chceme dosiahnuť rovnováhu medzi plnením minulých záväzkov v rámci hlavných programov EÚ a riešením nových problémov. Zároveň chceme zvýšiť pridanú hodnotu EÚ. Usilujeme sa o to, aby si viac mladých ľudí v Európe mohlo môcť nájsť prácu a aby sa realizovalo viac kľúčových investícií. Pri všetkých činnostiach EÚ ide o preukázanie hmatateľných výsledkov a o prínosy pre každodenný život Európanov.“

Navrhovaný rozpočet sa riadi obmedzeniami, ktoré Európsky parlament a členské štáty stanovili vo viacročnom finančnom rámci – avšak za predpokladu, že po voľbách v Spojenom kráľovstve, ktoré sa uskutočnia 8. júna, Rada okamžite formálne prijme už dohodnutú revíziu tohto rámca vykonávanú v polovici obdobia. V opačnom prípade by boli ohrozené niektoré z dodatočne navrhovaných výdavkov (napríklad zvyšných 700 miliónov EUR určených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v období 2018 – 2020) a Komisia by na úhradu dodatočných súm v oblasti bezpečnosti a migrácie pravdepodobne musela použiť rozpočtové prostriedky vyhradené pre poľnohospodárstvo.

Tento návrh teraz spoločne prerokujú Európsky parlament a členské štáty Európskej únie.

Zvýšenie zamestnanosti a investícií

Rozpočet EÚ poskytuje záruku za Európsky fond pre strategické investície (EFSI), ktorý je jadrom Junckerovho plánu. Túto záruku dopĺňa pridelený vlastný kapitál Európskej investičnej banky. Tento fond má podporovať zamestnanosť a rast, a to tak, že bude zabezpečovať sofistikovanejšie využívanie nových a existujúcich finančných zdrojov na zvýšenie súkromných investícií. Predpokladá sa, že už mobilizoval investície v hodnote 194 miliárd EUR. Na rok 2018 Komisia navrhuje, aby bol záručný fond EFSI financovaný ďalšími 2 miliardami EUR.

Európske štrukturálne a investičné fondy sú naďalej hlavným investičným nástrojom EÚ na podporu malých a stredných podnikov a činností predovšetkým v oblastiach výskumu a inovácií, dopravy, životného prostredia a rozvoja vidieka. Z rozpočtu EÚ sa poskytnú 55,4 miliardy EUR na štrukturálne a investičné fondy určené regiónom a členským štátom a takmer 59,6 miliardy EUR na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Štrukturálne a investičné programy EÚ na obdobie 2014 – 2020 sa v prvých rokoch rozbiehali pomaly, teraz sa však očakáva, že v roku 2018 dosiahne ich vykonávanie plné tempo v súlade so záväzkami, na ktorých sa dohodli členské štáty a Európsky parlament. V porovnaní s rozpočtom na rok 2017 sa preto zvýšili celkové platby, a to o 8,1 %.

Na podporu udržateľného rozvoja budú zamerané aj opatrenia vykonávané mimo EÚ a financované z rozpočtu EÚ, ktorý je značne posilnený, pokiaľ ide o susedné krajiny. Očakáva sa teda, že nový Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj vygeneruje dodatočné finančné prostriedky, najmä zo súkromného sektora.

Lepšie príležitosti pre mladých ľudí

Program Erasmus+ sa zameriava na realizáciu politických cieľov EÚ odsúhlasených pre oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu tým, že zlepšuje zručnosti a spôsobilosti študentov, zvyšuje kvalitu na úrovni vzdelávacích inštitúcií, inštitúcií odborného vzdelávania a mládežníckych organizácií, ako aj podporuje rozvoj politiky v tejto oblasti. V návrhu rozpočtu na rok 2018 boli na tento účel vyčlenené 2,3 miliardy EUR, čo predstavuje zvýšenie o 9,5 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2017.

Do konca roku 2016 využilo opatrenia financované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí približne 1,6 milióna mladých ľudí. Táto iniciatíva prispela vo väčšine členských štátov k zníženiu nezamestnanosti mladých ľudí. Keďže sú však miery nezamestnanosti aj naďalej vyššie než v období pred finančnou krízou, treba pokračovať v úsilí a podpore na úrovni EÚ. V rokoch 2017 – 2020 by preto mali byť na iniciatívu poskytnuté ďalšie 1,2 miliardy EUR, z ktorých suma vo výške 233 miliónov EUR bola zahrnutá do návrhu rozpočtu na rok 2018 a 500 miliónov EUR bolo započítaných do opravného rozpočtu na rok 2017, ktorého návrh bol takisto predložený.

Viac..  Ivan Štefanec: Výrobu áut zbytočne nepredražujme

Ďalšiu príležitosť pre mladých ľudí predstavuje európsky zbor solidarity, ktorý v celej Európe podporuje solidaritu s komunitami a na obdobie dvoch až dvanástich mesiacov ponúka dobrovoľnícke činnosti, stáže a zamestnanie. Komisia pre tento zbor navrhla vlastný rozpočet a právny základ, aby sa ho do roku 2020 mohlo zúčastniť 100 000 Európanov. Opatrenia súvisiace s týmto zborom budú v období 2018 – 2020 celkovo predstavovať 342 miliónov EUR, z ktorých sa 89 miliónov EUR vzťahuje na rok 2018.

Účinné reagovanie na geopolitické výzvy

Vzhľadom na to, že migrácia a bezpečnosť sú naďalej hlavnými prioritami, Komisia plánuje pokračovať v rámci EÚ vo financovaní celého radu súvisiacich činností, ako je poskytovanie humanitárnej pomoci, posilnenie riadenia vonkajších hraníc, podporovanie najviac postihnutých členských štátov a iné. V návrhu rozpočtu na rok 2018 bola na v oblasti migrácie a bezpečnosti vyčlenená suma 4,1 miliardy EUR, čím celková výška finančných prostriedkov EÚ v tejto oblasti v období 2015 – 2018 dosahuje bezprecedentnú výšku 22 miliárd EUR. Návrh rozpočtu na rok 2018 odráža skutočnosť, že podstatná časť tejto sumy bola prednostne pridelená.

K dispozícii budú aj ďalšie finančné prostriedky na externé riešenie základných príčin migrácie. Budú určené najmä na poskytovanie pomoci pre krajiny mimo EÚ, ktoré čelia veľkým migračným tokom, ako je Libanon a Jordánsko. Návrh rozpočtu zahŕňa aj prísľuby, ktoré boli v súvislosti s týmto regiónom poskytnuté v apríli 2017 na bruselskej konferencii o podporovaní budúcnosti Sýrie, a to v celkovej výške 560 miliónov EUR.

Pokiaľ ide o bezpečnosť, financovanie z prostriedkov EÚ sa bude zameriavať na preventívne bezpečnostné opatrenia, predovšetkým v oblasti závažnej a organizovanej trestnej činnosti, ako aj na posilnenie koordinácie a spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva, zvýšenie bezpečnosti vonkajších hraníc EÚ a na podporu členských štátov v boji proti terorizmu a počítačovej kriminalite.

Komisia okrem toho začala v roku 2017 tzv. prípravnú akciu pre výskum v oblasti obrany financovaný EÚ. Na financovanie spoločného výskumu v oblasti novátorských obranných technológií a výrobkov bude v období 2017 – 2019 v rozpočte vyčlenená celková suma 90 miliónov EUR.

Súvislosti

V návrhu rozpočtu EÚ sú zahrnuté dve sumy pre každý program, ktorý sa má financovať – záväzky a platby. Záväzky sú rozpočtové prostriedky, ktoré možno na daný rok dohodnúť v zmluvách, a platby sú skutočne vyplatené finančné prostriedky. V návrhu rozpočtu na rok 2018 predstavujú záväzky 161 miliárd EUR (o 1,4 % viac ako v roku 2017) a platby 145 miliárd EUR (o 8,1 % viac ako v roku 2017, a to z dôvodu štrukturálnych a investičných programov EÚ na roky 2014 – 2020, ktoré sa v prvých rokoch rozbiehali pomaly, v roku 2018 však dosiahne ich vykonávanie plné tempo).

O dac

Odporúčame pozrieť

erasmus

Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ podporil v roku 2022 približne …

Consent choices