internet
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Boj proti nenávistným prejavom na internete prináša výsledky

Európska komisia oznámila pred rokom spolu so štyrmi najvýznamnejšími platformami sociálnych médií prijatie kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete.

Jeho súčasťou je súbor záväzkov zo strany Facebooku, Twitteru, YouTube a Microsoftu bojovať proti šíreniu takéhoto obsahu v Európe. Z vyhodnotenia, ktoré uskutočnili mimovládne organizácie a verejné subjekty v 24 členských štátoch a ktoré bolo uverejnené pri príležitosti prvého výročia kódexu správania, vyplýva, že zapojené spoločnosti dosiahli značný pokrok pri plnení svojich záväzkov.

Adrus Ansip, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za digitálny jednotný trh, uvítal tento pokrok a uviedol: Úzka spolupráca so súkromným sektorom v boji proti nezákonným nenávistným prejavom prináša výsledky a naše spoločné snahy ešte znásobíme. V súčasnosti sa usilujeme zabezpečiť užšiu spoluprácu medzi rôznymi iniciatívami a fórami, ktoré sme začali v spolupráci s online platformami. Zároveň objasníme postupy oznamovania nezákonného obsahu a prijímania opatrení na jeho účinné odstraňovanie pri súčasnom zachovaní slobody prejavu, ktorá je jednou zo základných slobôd.“

Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, v tejto súvislosti uviedla: „Výsledky nášho druhého hodnotenia kódexu správania sú povzbudivé V porovnaní so situáciou spred šiestich mesiacov zapojené spoločnosti teraz odstraňujú dvakrát viac prípadov nezákonných nenávistných prejavov a postupujú rýchlejším tempom. To predstavuje významný krok správnym smerom a svedčí to o tom, že samoregulačný prístup môže fungovať, ak si všetky zúčastnené strany plnia svoje úlohy. Zapojené spoločnosti zároveň nesú veľkú zodpovednosť a potrebujú ďalej napredovať, aby si splnili všetky svoje záväzky. Z môjho pohľadu je takisto dôležité, aby IT spoločnosti poskytovali spätnú väzbu tým, ktorí oznámili prípady nezákonných nenávistných prejavov.“

Európska únia je založená na hodnotách rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a základných práv. EÚ a jej členské štáty nesú spolu so spoločnosťami prevádzkujúcimi sociálne médiá a s inými platformami zodpovednosť za to, aby sa internet nestal živnou pôdou pre nezákonné nenávistné prejavy a násilie.

IT spoločnosti sa podpisom kódexu správania zaviazali najmä k tomu, že väčšinu platných oznámení týkajúcich sa nezákonných nenávistných prejavov preveria za menej ako 24 hodín a v prípade potreby takýto obsah odstránia alebo zablokujú k nemu prístup na základe vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými boli transponované európske právne predpisy. V kódexe sa takisto zdôrazňuje potreba ďalej diskutovať o tom, ako posilniť transparentnosť a podnietiť protiargumenty a alternatívne argumenty.

Kódex správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom prispel už rok po svojom prijatí k významnému pokroku, hoci stále pretrvávajú isté problémy:

  • V priemere v 59 % prípadoch IT spoločnosti reagovali na oznámenie týkajúce sa nezákonných nenávistných prejavov odstránením obsahu.To predstavuje dvojnásobok v porovnaní so situáciou spred šiestich mesiacov, kedy miera odstraňovania obsahu bola 28 %.
  • V tom istom šesťmesačnom období došlo k zlepšeniu miery preverovania oznámení do 24 hodín zo 40 % na 51 %. Facebook je však jedinou spoločnosťou, ktorá v plnej miere dosahuje cieľ preveriť väčšinu oznámení do jedného dňa.
  • V porovnaní so situáciou spred šiestich mesiacov IT spoločnosti zlepšili svoj prístup k vybavovaniu oznámení od občanov, ktoré vybavujú rovnako ako oznámenia pochádzajúce od spoločností, ktoré používajú dôveryhodné spravodajské kanály. Stále však pretrvávajú určité rozdiely a celkové miery odstraňovania obsahu sú nižšie v prípade, že oznámenie pochádza od verejnosti.
  • Z monitorovania okrem toho vyplynulo, že kým Facebook zasiela používateľom systematickú spätnú väzbu o tom, akým spôsobom bolo ich oznámenie posúdené, príslušné postupy sa medzi IT spoločnosťami značne líšia. Poskytovanie spätnej väzby o dôvodoch rozhodnutia je oblasťou, v ktorej je možné dosiahnuť ďalší pokrok.

Zlepšenie vybavovania sťažností od používateľov a spolupráca s občianskou spoločnosťou

V priebehu posledného roka IT spoločnosti posilnili svoje systémy podávania správ a uľahčili oznamovanie nenávistných prejavov. Vyškolili svojich zamestnancov a zlepšili svoju spoluprácu s občianskou spoločnosťou. Vykonávanie kódexu správania prispelo k tomu, že sa v celej Európe posilnila a rozšírila sieť IT spoločností združujúca dôveryhodných oznamovateľov.

Viac..  M. Lexmann: Pred sexuálnym zneužívaním online musíme deti ochrániť

Lepšia spolupráca s organizáciami občianskej spoločnosti pomohla zvýšiť kvalitu oznámení, skrátiť čas na vybavenie a zlepšiť výsledky, pokiaľ ide o reakcie na oznámenia.

Ďalšie kroky

Komisia bude s pomocou organizácií občianskej spoločnosti aj naďalej monitorovať vykonávanie kódexu správania. Očakáva sa, že IT spoločnosti zlepšia najmä transparentnosť kritérií pre analýzu označeného obsahu a spätnú väzbu pre používateľov.

Komisia zohľadní výsledky tohto hodnotenia pri práci, ktorú avizovala v strednodobom preskúmaní vykonávania stratégie digitálneho jednotného trhu. Komisia sa bude aj naďalej usilovať o podporu efektívnejšej spolupráce medzi IT spoločnosťami a vnútroštátnymi orgánmi.

Súvislosti

Na základe rámcového rozhodnutia o boji proti rasizmu a xenofóbii sa verejné podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči skupine ľudí alebo členovi takejto skupiny na základe rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu považuje za trestný čin. Nenávistné prejavy sú podľa definície v tomto rámcovom rozhodnutí trestným činom aj vtedy, ak k nim dôjde na internete.

Z nedávneho európskeho prieskumu vyplynulo, že 75 % osôb, ktoré sledujú diskusie na internete alebo sa ich zúčastňujú, sa stretlo s prípadmi napádania, vyhrážok alebo nenávistných prejavov. Takmer polovica týchto respondentov uviedla, že ich to odradilo od zapojenia sa do internetových diskusií.

EÚ a jej členské štáty nesú spolu so spoločnosťami prevádzkujúcimi sociálne médiá a inými platformami kolektívnu zodpovednosť za podporu a uľahčovanie slobody prejavu v online prostredí. Všetky tieto subjekty majú zároveň zodpovedné za to, aby sa internet nestal živnou pôdou pre násilie a nenávisť.

V reakcii na prehlbujúci sa problém nezákonných nenávistných prejavov na internete Európska komisia a štyri najvýznamnejšie IT spoločnosti (Facebook, Microsoft, Twitter a YouTube) predstavili 31. mája 2016 „Kódex správania pre o proti nezákonným nenávistným prejavom na internete“. Komisia 7. decembra 2016 predložila výsledky prvého monitorovania zameraného na vyhodnotenie vykonávania tohto kódexu správania.

V strednodobom preskúmaní vykonávania stratégie digitálneho jednotného trhu uverejnenom 10. mája 2017 sa potvrdila potreba aj naďalej sa usilovať o stanovenie minimálnych procedurálnych požiadaviek pre postupy internetových sprostredkovateľov týkajúce sa oznamovania obsahu a prijímania opatrení na jeho odstránenie. Požiadavky budú zastrešovať napríklad kvalitatívne kritéria oznámení, konania proti oznámeniam, ohlasovacie povinnosti, mechanizmy konzultácií s tretími stranami a systémy na riešenie sporov. V podobnom duchu návrh Komisie na revíziu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách obsahuje prísne ustanovenia, ktoré platformám ukladajú povinnosť zaviesť systém na označovanie online audiovizuálneho materiálu, ktorý obsahuje nenávistné prejavy.

Komisia iniciovala niekoľko dialógov so zástupcami online platforiem v rámci digitálneho jednotného trhu (napr. internetové fórum EÚ, kódex správania na boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete a memorandum o porozumení v otázkach predaja falšovaného tovaru prostredníctvom internetu) a plánuje ich efektívnejšie koordinovať s cieľom zabezpečiť najlepšie možné výsledky.

Tieto snahy iniciované Komisiou zároveň podporujú opatrenia lídrov G7, ktorí sa nedávno zaviazali podporovať úsilie v rámci odvetvia a posilniť zapojenie občianskej spoločnosti v boji proti internetovému extrémizmu.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices