Mogherini Tajani
Podpis strategickej koncepcie s návrhom budúcej európskej rozvojovej politiky. PHOTO: © European Union.

EÚ a členské štáty podpísali spoločnú stratégiu na odstránenie chudoby

Európska únia a jej členské štáty podpísali strategickú koncepciu s návrhom budúcej európskej rozvojovej politiky. Tento nový Európsky konsenzus o rozvoji predstavuje novú spoločnú víziu a akčný plán na odstránenie chudoby a dosiahnutie udržateľného rozvoja. 

Spoločne vypracovanú stratégiu v podobe spoločného vyhlásenia v rámci každoročného dvojdňového podujatia Európske rozvojové dni podpísal predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani, predseda vlády Malty Joseph Muscat v mene Rady a členských štátov, predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová.

Nový Európsky konsenzus o rozvoji predstavuje komplexný spoločný rámec európskej rozvojovej spolupráce. Prvýkrát sa v celom rozsahu uplatňuje na všetky inštitúcie Európskej únie a na všetky členské štáty, ktoré sa zaviazali k užšej vzájomnej spolupráci.

V novom konsenze sa dôrazne potvrdzuje, že odstránenie chudoby zostáva hlavným cieľom európskej rozvojovej politiky. V plnej miere integruje hospodárske, sociálne a environmentálne rozmery trvalo udržateľného rozvoja. Zosúlaďuje pritom európsku rozvojovú činnosť s programom trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, čo tiež predstavuje prierezový rozmer pre globálnu stratégiu EÚ.

Európski lídri sa zaviazali spolupracovať v troch oblastiach:

  1. Uznávajú, že medzi rôznymi prvkami tejto rozvojovej činnosti existujú silné vzájomné väzby. Ide o rozvoj, mier a bezpečnosť, humanitárnu pomoc, migráciu, životné prostredie a klímu, a takisto prierezové prvky, ako mládež; rodová rovnosť; mobilita a migrácia; energia z udržateľných zdrojov a zmena klímy; investície a obchod; dobrá správa vecí verejných, demokracia, právny štát a ľudské práva; inovatívna spolupráca s vyspelejšími rozvojovými krajinami; mobilizácia a využívanie domácich zdrojov.
  2. Nový konsenzus sa okrem toho vyznačuje komplexným prístupom k prostriedkom na jeho vykonávanie, pričom kombinuje tradičnú rozvojovú pomoc s inými zdrojmi, ako aj racionálnymi politikami a posilneným prístupom k súdržnosti politík, a to s vedomím, že rozvojovú spoluprácu EÚ treba vždy vnímať v kontexte vlastného úsilia partnerských krajín Európy. Konsenzus je pre EÚ a jej členské štáty základom na to, aby sa zapojili do inovatívnejších foriem financovania rozvoja, stimulácie investícií súkromného sektora a mobilizácie ďalších domácich zdrojov na účely rozvoja.
  3. EÚ a jej členské štáty budú vytvárať lepšie prispôsobené partnerstvá, do ktorých bude zapojené širšie spektrum aktérov okrem iného občianska spoločnosť a partnerské krajiny vo všetkých fázach rozvoja. Vďaka lepšej spolupráci a tým, že zohľadnia svoje príslušné komparatívne výhody, zároveň ďalej zlepšia svoju činnosť v praxi.
Viac..  EÚ a sociálni partneri sa zaväzujú posilniť sociálny dialóg s cieľom riešiť výzvy v oblasti práce

Súvislosti

Ako najväčší poskytovateľ oficiálnej rozvojovej pomoci na svete je Európa celosvetovým lídrom v oblasti rozvoja. Na novom Európskom konsenze o rozvoji sa spoločne dohodli všetky európske inštitúcie a všetky členské štáty EÚ otvoreným a transparentným spôsobom a po konzultáciách s inými partnermi. EÚ tak reaguje na celosvetové trendy a výzvy a zosúlaďuje vonkajšie činnosti EÚ s programom trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.

Tento program prijalo medzinárodné spoločenstvo v septembri 2015 a jeho základom je 17 cieľov udržateľného rozvoja a súvisiacich cieľov, ktoré sa majú splniť do roku 2030. Spoločne s inými medzinárodnými samitmi a konferenciami, ktoré sa uskutočnili v roku 2015 v Addis Abebe a v Paríži, má medzinárodné spoločenstvo k dispozícii ambiciózny nový rámec, ktorý všetkým krajinám umožňuje spolupracovať na spoločných problémoch. Prvýkrát sú ciele udržateľného rozvoja univerzálne platné pre všetky krajiny a EÚ je odhodlaná byť priekopníkom pri ich plnení.

Európska komisia 22. novembra 2016 predložila svoje návrhy týkajúce sa strategického prístupu s cieľom dosiahnuť udržateľný rozvoj v Európe a na celom svete, ako aj návrh týkajúci sa nového konsenzu. Európsky parlament, Rada v rámci maltského predsedníctva a Komisia následne rozbehli intenzívne medziinštitucionálne rokovania zamerané na schválenie novej spoločnej vízie v oblasti rozvojovej politiky, ktorá by reagovala na uvedený program rozvoja do roku 2030 a ostatné celosvetové výzvy.

Európa má vďaka svojej vonkajšej politike a ďalším politikám vedúce postavenie, pokiaľ ide o udržateľný rozvoj a program rozvoja do roku 2030.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices