danovy podvod
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Slovensko patrí medzi štyri štáty EÚ s najvyššou daňovou medzerou

Európska komisia vo svojej Správe o Slovensku z roku 2017 konštatuje, že napriek výrazným zlepšeniam za posledné roky, stále trpí štátny rozpočet Slovenskej republiky výpadkami príjmov z DPH vo výške asi 30 %, čo predstavuje viac než dvojnásobok priemeru Európskej únie a zaraďuje Slovensko medzi štyri štáty EÚ s najvyššou daňovou medzerou. Slovensko tak v súčasnosti z dôvodu podvodov a daňových únikov na DPH prichádza ročne o zhruba 2,2 miliardy EUR. Medzi najvýznamnejšie opatrenia boja proti týmto únikom sa v posledných rokoch zaradilo zavedenie kontrolného výkazu DPH alebo daňovej kobry. V tomto roku by sa mal zviesť index daňovej spoľahlivosti a zmeny čaká aj zlučovanie firiem.

Účastníci spoločného seminára Zastúpenia Európskej komisie v SR a International Fiscal Association na Slovensku (IFA) preto diskutovali o tom aké účinné sú jednotlivé opatrenia boja proti daňovým únikom a podvodom, a zároveň, aký je ich dopad na podnikateľské prostredie a najmä na malé a stredné podniky na Slovensku. Diskusia sa zároveň zamerala aj na to ako zabezpečiť vyšší výber daní pri čo najmenších dodatočných finančných a časových nákladoch pre poctivé firmy.

Podľa Vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chreneka sú podvody a úniky na daniach obrovský problém, ktorý ovplyvňuje život každého občana. Na seminári D. Chrenek uviedol: „Európska komisia odhaduje, že v celej EÚ prídeme ročne zhruba o 1 bilión eur na daniach, ktoré by mohli smerovať do kvalitnejšieho zdravotníctva, školstva alebo do infraštruktúry. Navyše daňové úniky a podvody majú nielen finančný, ale aj morálny a spoločenský rozmer. EÚ podniká kroky, aby zabezpečila spravodlivosť a transparentnosť v oblasti výberu daní. Príkladom sú opatrenia na posilnenie automatickej výmeny informácií, zásad zdaňovania firiem, či opatrenia v oblasti DPH. Najnovším opatrením je vytvorenie Európskeho prokurátora, ktorý bude môcť vyšetrovať cezhraničné podvody v oblasti DPH s hodnotou nad 10 miliónov EUR. „

Ladislav Hanniker, generálny riaditeľ sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík z Finančnej správy SR, zdôraznil, že úlohou finančnej správy je popri výbere daní a cla boj proti podvodom: „Podarilo sa ho zintenzívniť vďaka vládnym akčným plánom, ktoré priniesli elimináciu daňových podvodov. Medzi najúčinnejšie opatrenia patrí zavedenie Kontrolného výkazu DPH, daňová kobra či bločková lotéria. Tieto opatrenia priniesli do štátneho rozpočtu vyše 2,6 mld. eur. Na ďalšie zvýšenie efektivity boja proti podvodom plánuje finančná správa zaviesť využívanie napr. index daňových subjektov, monitorovanie pohybu tovaru alebo spoločné analytické centrum. Finančná správa pritom plánuje aj zmenu prístupu z represívneho na proklientský, a to napr. zavedením opatrení ako napr. soft warning alebo možnosť vyplatenia časti nadmerného odpočtu bez daňovej kontroly. „

Renáta Bláhová, prezidentka IFA SR a partnerka spoločnosti BMB Leitner, predstavila výsledky štúdie TAXparency, podľa ktorej najväčšiu časť priamych daní do slovenského štátneho rozpočtu zaplatili nemecké a rakúske firmy (za rok 2015 až 26%), pričom slovenské spoločnosti prispeli podstatne menej (asi 17%). R. Bláhová v tejto súvislosti uviedla:Táto štatistika poukazuje na závislosť slovenskej ekonomiky od EÚ ale aj na menšiu ochotu slovenských podnikateľov platiť dane. Z pohľadu daňovej legislatívy by tomuto negatívnemu stavu pomohlo menej represie pre poctivé subjekty a viac právnej istoty. Zavedenie indexu daňovej spoľahlivosti bude krok správnym smerom.“

Guido Glania, výkonný člen predstavenstva Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, poukázal na to, že zahraniční investori dlhodobo nehodnotia slovenskú daňovú správu pozitívne. Nie je viditeľný žiaden pozitívny trend. Pán Glania je presvedčený, že je dôležitý stály dialóg medzi obchodnými združeniami a daňovou správou, aby sa zvýšila úroveň dôvery a transparentnosti. Neustále sprísňovanie zákonov vníma kriticky. Podľa jeho názoru je oveľa dôležitejšie účinne postihovať daňovú kriminalitu a pritom dôsledne presadzovať zásadu rovnakého zaobchádzania so všetkými daňovými subjektami.

Viac..  Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Danuše Nerudová, prezidentka IFA ČR a Assoc. Prof. na Mendelovej univerzite v Brne, poukázala na to, že „dôležitú rolu pri boji s daňovými únikmi zohráva edukácia budúcich daňových poplatníkov od najútlejšieho veku o význame, funkcii a potrebe platiť dane, aby mohla nastať v spoločnosti zmena daňovej morálky„. 

Neskôr sa konala uzavretá diskusia odborníkov zameraná na MLI (Multilaterálny Dohovor) a ATAD (Smernica proti daňovým únikom). Témou uzavretej diskusie odborníkov za okrúhlym stolom boli významne zmeny medzinárodného zdaňovania, ktoré zavádza 7.6.2017 v Paríži podpísaný mnohostranný dohovor krajín OECD ako implementačný nástroj BEPS. Rezonovala otázka právnej istoty daňovníkov, pretože mnohí signatári dohovoru vrátane SR odmietli prijatie arbitráže, ktorá jediná ponúka konečné riešenie medzinárodných daňových sporov. Druhou významnou oblasťou boli opatrenia na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností, napr. plánované zavedenie indexu spoľahlivosti daňovníkov, ktoré je odbornou verejnosťou vnímané veľmi pozitívne.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices