antimikrobialna rezistencia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia prijala nový akčný plán na boj proti antimikrobiálnej rezistencii

Akčný plán je založený na prístupe jedného zdravia, ktorý sa zaoberá rezistenciou tak u ľudí, ako aj u zvierat. Komisia súčasne prijala prvé konkrétne opatrenie v rámci tohto plánu: Usmernenia EÚ o obozretnom používaní antimikrobiálnych látok u ľudí.

Európsky komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis v tejto súvislosti uviedol: „Antimikrobiálna rezistencia je globálnou narastajúcou hrozbou a ak teraz nezintenzívnime naše úsilie a odhodlanie, do roku 2050 by mohla mať na svedomí viac úmrtí než rakovina. Ambiciózny program, ktorý dnes predkladám, sa zameriava na opatrenia v kľúčových oblastiach, ktoré majú najvyššiu pridanú hodnotu pre krajiny EÚ. Mojím cieľom je zabezpečiť využívanie najlepších postupov v rámci EÚ, a to podporou obozretného používania antimikrobiálnych látok u ľudí a zvierat, konsolidáciou dohľadu, zlepšením zberu údajov a posilnením výskumu tak, aby v tomto čoraz viac prepojenom svete mohla EÚ formovať globálnu agendu vo veci antimikrobiálnej rezistencie.“

Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu, dodal: „Antimikrobiálna rezistencia už zabíja tisícky ľudí a predstavuje značnú záťaž pre spoločnosť a hospodárstvo. Ide o hrozbu, ktorej žiadna krajina nedokáže čeliť sama. Potrebujeme skutočne celoeurópske úsilie v oblasti výskumu s cieľom zabrániť stratám na životoch ľudí i zvierat a chrániť životné prostredie. Preto je tento akčný plán založený na princípe jedného zdravia tak dôležitý – zabezpečí lepšiu koordináciu a spoluprácu vo výskume, a to nielen medzi členskými štátmi EÚ, ale aj medzi verejným a súkromným sektorom v celej Európe i mimo nej“.

Plán zahŕňa usmernenia na podporu obozretného používania antimikrobiálnych látok u ľudí. Usmernenia sú určené všetkým aktérom, a to lekárom, zdravotným sestrám, lekárnikom, zamestnancom nemocníc a iným osobám, ktoré zohrávajú úlohu pri používaní antimikrobiálnych látok. Dopĺňajú usmernenia na prevenciu a kontrolu infekcií, ktoré môžu existovať na vnútroštátnej úrovni.

V pláne sa okrem toho predpokladá viac ako 75 opatrení, ktoré sa opierajú o tri hlavné piliere:

Pilier 1: Zabezpečenie využívania najlepších postupov v rámci EÚ

Zabezpečenie využívania najlepších postupov v rámci EÚ si bude vyžadovať lepšie dôkazy, lepšiu koordináciu a dohľad a lepšie kontrolné opatrenia. Tým sa členským štátom bude poskytovať podpora pri zavádzaní, vykonávaní a monitorovaní ich národných akčných plánov na boj proti antimikrobiálnej rezistencii založených na princípe jedného zdravia v súlade so záväzkom, ktorý prijali na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2015. Medzi príklady podpory Komisie patrí poskytovanie údajov založených na dôkazoch s podporou našich agentúr, aktualizácia vykonávacích predpisov EÚ týkajúcich sa monitorovania antimikrobiálnej rezistencie u zvierat, v potravinách a u ľudí a podávania správ o nej, výmena inovačných myšlienok a budovanie konsenzu a spolufinancovanie činností na boj proti antimikrobiálnej rezistencii v členských štátoch. Akčný plán sa rozšíri tak, aby zahŕňal environmentálne aspekty, ktoré sú jedným z hlavných faktorov rozvoja a šírenia antimikrobiálnej rezistencie.

Viac..  Komisia odporúča nové opatrenia týkajúce sa rakoviny, ktorej možno predchádzať očkovaním

Pilier 2: Podpora výskumu, vývoja a inovácie

Zámerom opatrení v rámci piliera týkajúceho sa výskumu je oživiť výskum a viac stimulovať inovácie, poskytovať cenný vstup pre politiky založené na vedeckých poznatkoch a právne opatrenia na boj proti antimikrobiálnej rezistencii, ako aj vyplniť medzery v poznatkoch, napríklad o úlohe antimikrobiálnej rezistencie v životnom prostredí. Komisia bude spolupracovať v partnerstve s členskými štátmi a priemyslom vrátane malých a stredných podnikov s cieľom bojovať proti antimikrobiálnej rezistencii v prípade baktérií, húb a parazitov. Osobitná pozornosť sa bude venovať prioritnému zoznamu patogénov vypracovanému vo WHO, ako aj tuberkulóze, HIV/AIDS, malárii a zanedbávaným infekčným chorobám.

Financovanie a partnerské programy sa budú zameriavať na zlepšenie poznatkov týkajúcich sa účinnej kontroly infekcií a dohľadu vrátane novej diagnostiky a vývoja nových terapeutických prístupov a preventívnych vakcín. Opatrenia v rámci týchto prioritných oblastí pomôžu zlepšiť verejné zdravie a zabezpečia hospodárske a spoločenské prínosy v celej Európe i mimo nej.

Pilier 3: Formovanie globálnej agendy

Keďže oblasti, v ktorých sa majú prijať opatrenia, boli dohodnuté na medzinárodnej úrovni, EÚ sa bude usilovať o posilnenie zaangažovanosti a spolupráce s viacstrannými organizáciami a zintenzívnenie spolupráce s najviac postihnutými rozvojovými krajinami. EÚ môže ako jeden z najväčších trhov s poľnohospodárskymi výrobkami zohrávať významnú úlohu tým, že bude presadzovať svoje normy a opatrenia na boj proti antimikrobiálnej rezistencii vo vzťahu k svojim obchodným partnerom. Pokiaľ ide o výskum, EÚ bude stavať na svojich úspešných rozsiahlych medzinárodných iniciatívach, ako napr. Partnerstvo európskych a rozvojových krajín v oblasti klinických skúšok a iniciatíva spoločného programu, a bude ďalej rozvíjať silnejšie a vzájomne prepojené výskumné prostredie v oblasti antimikrobiálnej rezistencie s globálnym dosahom.

Súvislosti

Nový akčný plán stavia na prvom akčnom pláne v oblasti antimikrobiálnej rezistencie, ktorý sa realizoval v období rokov 2011 až 2016. Tento nový plán vychádza z usmernení nezávislého externého hodnotenia a názorov zainteresovaných strán získaných vo verejnej konzultácii. Respondenti, ktorí sa zapojili do konzultácie, mali zväčša pozitívny názor na úlohu Komisie pri dopĺňaní činností členských štátov a až takmer 79 % ohodnotilo opatrenia Komisie ako užitočné.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices