kyberneticke utoky
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia rieši radikalizáciu na internete

Európska komisia predkladá ôsmu správu o pokroku dosiahnutom pri vytváraní účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie, v ktorej vyzýva na urýchlenie prebiehajúcich iniciatív na zvýšenie bezpečnosti občanov EÚ.

Ako sa uvádza v záveroch Európskej rady z 22. – 23. júna, nedávne útoky opäť raz zdôraznili potrebu zintenzívniť spoločné úsilie na úrovni EÚ s cieľom účinne bojovať proti terorizmu, nenávisti a násilnému extrémizmu. V tomto kontexte Komisia rekapituluje opatrenia prijaté na úrovni EÚ v boji proti radikalizácii, terorizmu a trestnej činnosti a ich financovaniu, ako aj proti kybernetickej hrozbe, a zároveň informuje o ďalších krokoch na dosiahnutie interoperability informačných systémov.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Európa sa musí spoločne postaviť bezpečnostným výzvam a teroristickým hrozbám tak, že prijme nové opatrenia na úrovni EÚ a urýchli prebiehajúce iniciatívy na ochranu našich občanov. S podporou vedúcich predstaviteľov členských štátov Komisia preskúmala dosiahnutý pokrok, a to najmä v boji proti radikalizácii a financovaniu terorizmu. Zároveň navrhujeme aj ďalšie opatrenia na udržanie bezpečnosti v Európe, napríklad zaistenie lepšej interoperability bezpečnostných databáz EÚ a zefektívnenie našej reakcie na kybernetické útoky.“

Boj proti radikalizácii – na internete aj mimo neho

Jeden rok po tom, čo Komisia predložila súbor konkrétnych opatrení na podporu členských štátov v boji proti radikalizácii – z ktorých sa väčšina v súčasnosti realizuje –, načrtáva celý rad ďalších iniciatív zameraných najmä na digitálnu komunikáciu a na vracajúcich sa zahraničných teroristických bojovníkov.

  • Radikalizácia na internete – Komisia už od roku 2015 spolupracuje s kľúčovými internetovými spoločnosťami pri odhaľovaní a odstraňovaní teroristického obsahu na internete, okrem iného aj prostredníctvom internetového fóra EÚ. Po nedávnych útokoch by však internetové platformy mali svoje úsilie vystupňovať, ako sa požaduje v záveroch Európskej rady z 22. – 23. júna. Komisia vyzýva všetky členské štáty, aby vytvorili národné jednotky pre nahlasovanie internetového obsahu, ktoré by mali dopĺňať prácu jednotky Europolu pre nahlasovanie internetového obsahu.
  • Prevencia a boj proti radikalizácii – Komisia urýchlene zriadi expertnú skupinu na vysokej úrovni pre boj proti radikalizácii, aby tak uľahčila ďalší rozvoj politík EÚ v tejto oblasti a zvýšila ich účinok. Sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN) zároveň pre vnútroštátne orgány usporiada sériu seminárov o vracajúcich sa teroristických bojovníkoch.

Pokiaľ ide o dlhodobé opatrenia proti radikalizácii, Komisia bude naďalej podporovať sociálne začlenenie a integráciu prostredníctvom iniciatív, ako sú program Erasmus + či európsky pilier sociálnych práv, a zároveň bude spolupracovať s partnerskými krajinami formou cielenej odbornej prípravy a finančnej podpory.

Posilnenie kybernetickej odolnosti a kybernetickej bezpečnosti

Ako bolo oznámené v strednodobom preskúmaní digitálneho jednotného trhu, Komisia zintenzívňuje svoju činnosť zameranú na odstránenie medzier v súčasnom rámci kybernetickej bezpečnosti. V rámci širšieho preskúmania stratégie kybernetickej bezpečnosti z roku 2013, ktoré je naplánované na september, by sa malo prijať viacero krátkodobých a operačných opatrení, ktoré zefektívnia našu reakciu na rastúcu kybernetickú hrozbu.

  • Posilnenie systémov a sietí – Komisia v rámci Nástroja na prepájanie Európy poskytne 14 členským štátom dodatočné financovanie vo výške 10,8 milióna EUR s cieľom posilniť sieť vnútroštátnych jednotiek pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov (sieť CSIRT). Europol by mal poskytnúť ďalšiu odbornú IT podporu Európskemu centru boja proti počítačovej kriminalite (EC3), ktoré riadilo reakciu orgánov presadzovania práva pri útoku vírusom WannaCry.
  • Trestné súdnictvo – Komisia skúma možnosť prijať legislatívne opatrenia na zlepšenie cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom. Komisia sa takisto zaoberá výzvami, ktoré predstavuje šifrovanie používané zločincami, a do októbra 2017 podá správu o svojich zisteniach.
Viac..  EÚ posilňuje pripravenosť na sezónu prírodných požiarov 2024

Interoperabilita a financovanie terorizmu

Komisia podnikla ďalšie kroky na realizáciu svojho nového prístupu k interoperabilite informačných systémov EÚ, keď predložila dva legislatívne návrhy týkajúce sa agentúry eu-LISA a Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS – TCN) (tlačovú správu možno nájsť tu). Predkladaná správa okrem toho hodnotí aj prácu vykonanú na základe akčného plánu z roku 2016 o financovaní terorizmu.

Súvislosti

Bezpečnosť je politickou prioritou už od samého začiatku funkčného obdobia Junckerovej Komisie – od politických usmernení predsedu Junckera z júla 2014 až po najnovšiu správu o stave Únie zo 14. septembra 2016.

Európsky program v oblasti bezpečnosti určuje činnosť Komisie v tejto oblasti a stanovuje hlavné kroky na zabezpečenie účinnej reakcie EÚ na terorizmus a bezpečnostné hrozby. Medzi takéto kroky patrí boj proti radikalizácii, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, blokovanie zdrojov financovania terorizmu, ako aj lepšia výmena informácií. Od prijatia tohto programu sa dosiahol značný pokrok pri jeho plnení, čo vytvára predpoklady pre vytvorenie účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie. Tento pokrok sa odráža v pravidelne zverejňovaných správach Komisie.

Pokiaľ ide o boj proti radikalizácii, Európska komisia už nejaký čas podporuje prácu členských štátov prostredníctvom iniciatív a platforiem, ako je sieť EÚ na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN) a internetové fórum EÚ. V júni minulého roku Komisia predložila oznámenie, v ktorom sa stanovujú konkrétne opatrenia na podporu členských štátov pri prevencii a potláčaní násilnej radikalizácie vedúcej k terorizmu.

Závery Európskej rady z 22. – 23. júna 2017 opätovne potvrdili odhodlanie EÚ spolupracovať na európskej úrovni pri boji proti terorizmu a zvyšovať bezpečnosť EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Komisia bilancuje pokrok bezpečnostnej únie

Komisia prijala siedmu správu o pokroku vo vykonávaní Stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu na roky 2020 …

Consent choices