Jourova King
Eurokomisárka Vĕra Jourová a eurokomisár Julian King. PHOTO: © European Union.

Komisia plní svoj záväzok v oblasti interoperability informačných systémov EÚ

Komisia plní svoj záväzok, ktorým je zabezpečiť interoperabilitu informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti a riadenia hraníc a odstrániť existujúce nedostatky v tomto smere. Tento záväzok si Komisia vytýčila so svojej siedmej správe o bezpečnostnej únii zo 16. mája a Európska rada ho potvrdila na svojom zasadnutí 22. – 23. júna.

Ako prvý krok navrhuje Komisia posilniť mandát agentúry EÚ na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov (eu-LISA), čo tejto agentúre umožní vyvinúť a uviesť do prevádzky technické riešenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie interoperability informačných systémov EÚ. Komisia zároveň navrhuje ďalšie opatrenia na zdokonalenie Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS), vďaka ktorému by boli členské štáty schopné efektívnejšie si vymieňať záznamy vedené v registroch trestov o štátnych príslušníkoch tretích krajín.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti uviedol: Na to, aby mohli naši príslušníci pohraničnej stráže, orgánov presadzovania práva a imigrační úradníci plniť svoje poslanie, musia mať prístup k správnym informáciám v správnom čase. Od kvality a dostupnosti týchto informácií je závislá bezpečnosť našich občanov. Vďaka posilnenému mandátu, ktorý navrhujeme, sa agentúra eu-LISA stane digitálnym centrom excelentnosti EÚ, ktoré prispeje k tomu, aby sa naša vízia interoperability informačných systémov stala skutočnosťou.“

Podľa slov Juliana Kinga, komisára pre bezpečnostnú úniu: „Máme k dispozícii celý rad databáz, ktoré využívame v boji proti terorizmu a pri riadení našich hraníc. Sila a účinnosť našich systémov však závisí od údajov, ktoré obsahujú. Návrhom, ktorý predkladáme, reagujeme na súčasné obmedzenia týchto systémov pri poskytovaní informácií, čím plníme náš záväzok zabezpečiť silné a inteligentné systémy pre hranice a bezpečnosť.“

Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, dodala: „Sústredenie prevádzkového riadenia informačných systémov EÚ pod jednu strechu a centralizovanie výmeny informácií z registrov trestov o štátnych príslušníkoch tretích krajín je dôležitým míľnikom v tejto oblasti. Návrhom vkladáme do rúk polície, prokuratúry a súdov účinnejšie nástroje na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu.“

Zabezpečenie interoperability: silnejší mandát pre agentúru eu-LISA

Komisia navrhuje posilniť mandát agentúry eu-LISA, čím chce reagovať na súčasné obmedzenia informačných systémov EÚ, odstrániť informačné medzery a umožniť výmenu informácií medzi týmito systémami. Vďaka reforme, ktorá bola redstavená, získa agentúra mandát na vývin technických riešení, ktoré sú potrebné na dosiahnutie interoperability systémov. Agentúra bude zároveň zodpovedná aj za vývin a riadenie budúcich rozsiahlych informačných systémov EÚ.

Zreformovaná agentúra eu-LISA:

  • Bude poskytovať centralizované prevádzkové riadenie informačných systémov EÚ. Agentúra eu-LISA, ktorá je v súčasnosti na centrálnej úrovni zodpovedná za prevádzkové riadenie Schengenského informačného systému (SIS), vízového informačného systému (VIS) a systému Eurodac, bude zároveň zodpovedať aj za prípravu, vývoj a prevádzkové riadenie nových informačných systémovnavrhovaných Komisiou. Konkrétne ide o systém vstup/výstup (EES) a systém EÚ pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), ako aj o zdokonalený Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) pre štátnych príslušníkov tretích krajín a pre osoby bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN), ktorého návrh predkladá Komisia.
  • Po schválení príslušných legislatívnych nástrojov vyvinie hlavné technické prvky definované v prístupe Komisie k dosiahnutiu interoperability, ktoré budú pozostávať z európskeho vyhľadávacieho portáluspoločnej služby porovnávania biometrických údajov a spoločného úložiska údajov o totožnosti, s cieľom zabezpečiť účinnú interakciu všetkých informačných systémov EÚ a ich ľahkú dostupnosť pre príslušníkov polície a colníkov v teréne.
  • Zlepší kvalitu údajov prostredníctvom vytvorenia automatizovaných mechanizmov kontroly kvality údajov. Vďaka týmto mechanizmom sa zabezpečí automatická identifikácia nesprávnych alebo nekonzistentných údajov. Členské štáty, ktoré tieto údaje vložili, budú následne na túto skutočnosť upozornené, aby mohli tieto údaje odstrániť alebo aktualizovať.

Výmena záznamov vedených v registroch trestov o štátnych príslušníkoch tretích krajín: zdokonalenie systému ECRIS

Po návrhu reformy súčasného systému z januára 2016, ktorého zámerom bolo zahrnúť odtlačky prstov štátnych príslušníkov tretích krajín, Komisia predkladá doplňujúci návrh s cieľom:

  • Vytvoriť centralizovaný systém ECRIS zameraný na štátnych príslušníkov tretích krajín: táto centralizovaná databáza umožní rýchlo overiť, či má členský štát k dispozícii informácie o odsúdení štátneho príslušníka tretej krajiny. Vďaka navrhovanému zlepšeniu budú mať členské štáty možnosť požiadať prostredníctvom systému ECRIS o podrobné informácie o odsúdení priamo príslušný členský štát.
  • Pomôcť pri zisťovaní totožnosti odsúdených štátnych príslušníkov tretích krajín: Systém ECRIS-TCN bude obsahovať informácie, ako sú meno, adresa, odtlačky prstov a prípadne podoba tváre, ktoré výrazne zlepšia spoľahlivosť informácii o totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín. Tieto informácie môžu byť totiž vzhľadom na sporný charakter predložených dokladov totožnosti často menej spoľahlivé ako informácie týkajúce sa občanov EÚ.
  • Zlepšiť výmenu informácií o odsúdených štátnych príslušníkoch tretích krajín medzi členskými štátmi: jednoduchší a rýchlejší prístup k záznamom vedeným v registroch trestov pomôže orgánom presadzovania práva účinnejšie bojovať proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti.
  • Umožniť interoperabilitu s inými databázami EÚ: vďaka centralizovanému systému sa ECRIS stane súčasťou systémov, ktoré vyvinula a riadi agentúra eu-LISA, čo umožní výmenu informácií s inými systémami EÚ v rámci prístupu Komisia k dosiahnutiu interoperability.
Viac..  Európska komisia: V dotazníku Orbánovej vlády sú úplne nepravdivé tvrdenia

Súvislosti

V prejave predsedu Komisie Junckera o stave Únie zo septembra 2016 a v záveroch Európskej rady z decembra 2016 sa zdôrazňuje význam prekonania súčasných nedostatkov v oblasti správy údajov a zlepšenia interoperability existujúcich informačných systémov. Nedávne teroristické útoky na túto skutočnosť ešte väčšmi upozornili a zdôraznili naliehavú potrebu zabezpečiť interoperabilitu informačných systémov a odstrániť súčasné hluché miesta, v dôsledku ktorých môžu osoby podozrivé zo spáchania teroristických činov figurovať v jednotlivých navzájom neprepojených databázach pod rôznymi menami.

V apríli 2016 Komisia predložila oznámenie o silnejších a inteligentnejších informačných systémoch pre hranice a bezpečnosť, ktorým iniciovala diskusiu o tom, ako môžu informačné systémy v Európskej únii väčšmi posilniť riadenie hraníc a vnútornú bezpečnosť. V júni 2016 Komisia vytvorila expertnú skupinu na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu, ktorej úlohou bolo pokračovať v tejto činnosti a riešiť právne, technické a operačné problémy spojené s dosiahnutím interoperability. Posledné stretnutie expertnej skupiny sa konalo 25. apríla 2017 a skupina predložila záverečnú správu 11. mája 2017.

Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), ktorý bol zriadený v roku 2012, umožňuje vnútroštátnym justičným orgánom získavať informácie o predchádzajúcich odsúdeniach v trestnom konaní v iných členských štátoch. Členské štáty v súčasnosti zasielajú prostredníctvom systému ECRIS ročne približne 288 000 žiadostí o informácie o predchádzajúcich odsúdeniach v trestnom konaní v rámci EÚ. Zdokonalenie systému ECRIS je kľúčovou prioritou Európskeho programu v oblasti bezpečnosti, ktorý vypracovala Komisia a v ktorom vyzýva, aby boli v záujme zintenzívnenia boja proti cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu do systému ECRIS zahrnutí aj štátni príslušníci tretích krajín. Komisia podnikla 19. januára 2016 prvé legislatívne kroky na zlepšenie výmeny informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín prostredníctvom systému ECRIS, keďže tento systém je vo svojej súčasnej podobe ťažkopádny a neefektívny. Komisia predkladá návrh na ďalšie zdokonalenie tohto nástroja.

Agentúra EÚ na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov, eu-LISA, úspešne začala svoju prevádzku 1. decembra 2012. Jej poslaním je zabezpečiť prevádzkové riadenie systémov SIS IIVIS a EURODAC. Hlavná operačná úloha tejto agentúry spočíva v zabezpečení nepretržitého fungovania týchto systémov 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Agentúra je zároveň zodpovedná za prijímanie potrebných bezpečnostných opatrení a zaistenie bezpečnosti a integrity údajov, ako aj za dodržiavanie pravidiel na ochranu údajov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: Ten, kto vtrhne na cudzie územie a zabíja nevinné deti je terorista a tak sa k nemu musíme aj správať

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Poslanci …

Consent choices