europsky parlament
Rokovanie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union.

Európsky parlament chce zvýšiť transparentnosť v oblasti výberu daní

EP schválil legislatívny návrh, ktorý zaväzuje veľké nadnárodné spoločnosti zverejňovať údaje o objeme nimi odvedených daní v jednotlivých krajinách – v EÚ aj za jej hranicami.

Povinnosť zverejňovať informácie o zaplatených daniach v jednotlivých krajinách sa bude vzťahovať na nadnárodné spoločnosti s ročným obratom nad 750 miliónov eur. Na citlivé obchodné informácie by sa však mohla uplatniť výnimka.

Cieľom legislatívneho návrhu je zvýšiť transparentnosť v oblasti výberu daní prostredníctvom zverejnenia údajov u daniach zaplatených nadnárodnými spoločnosťami a informácií o tom, v ktorej krajine boli tieto dane odvedené. Smernica by mala obmedziť daňové úniky podnikov, v dôsledku ktorých prichádzajú podľa údajov Európskej komisie rozpočty krajín EÚ o 50 až 70 miliárd ročne.

Prístup verejnosti k daňovým údajom

Informácie o dani z príjmu veľkých nadnárodných spoločností by sa na základe schváleného textu mali zverejňovať prostredníctvom vzorového dokumentu v každej daňovej jurisdikcii, v ktorej operovala daná spoločnosť alebo jej dcérska firma.

Dokument s daňovými informáciami bude bezplatne dostupný na webovej stránke nadnárodnej spoločnosti. Spoločnosť by tiež mala byť zodpovedná za vloženie správy s daňovými informáciami do verejného registra spravovaného Európskou komisiou.

Súčasťou zverejňovaných informácii by mal byť:

  • názov spoločnosti a zoznam jej dcérskych podnikov, krátky popis povahy vykonávaných činností a ich geografické umiestnenie,
  • počet zamestnancov pracujúcich na plný úväzok,
  • výška čistého obratu,
  • deklarovaný kapitál,
  • výška zisku alebo straty pred zdanením príjmu,
  • výška dane z príjmu zaplatená v príslušnom účtovnom roku spoločnosťou a jej pobočkami, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v príslušnej daňovej jurisdikcii,
  • výška akumulovaných ziskov,
  • potvrdenie, či spoločnosť, jej dcérske spoločnosti alebo pobočky využívajú preferenčné daňové zaobchádzanie.

Prísne obmedzené výnimky

Poslanci chcú s cieľom chrániť citlivé obchodné informácie umožniť členským štátom udeľovať výnimky, na základe ktorých by niektoré informácie neboli zverejnené. Výnimky by sa udeľovali na dobu jedného roka a vzťahovali by sa len na jurisdikciu štátu, ktorý výnimku udelil.

Viac..  EK zvýši maximálnu sumu investičnej pomoci pre región Západné Slovensko o 10 %

Informácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka, budú Komisii poskytnuté v dôvernom režime spolu s detailným zdôvodnením udelenia výnimky. Komisia každý rok na svojej webovej stránke zverejní zoznam spoločností, ktorým boli udelené výnimky, doplnené stručným zdôvodnením.

Spoločnosť, ktorej nebola obnovená výnimka, by mali okamžite zverejniť dosiaľ výnimkou chránené informácie. Navyše, spoločnosť by po ukončení platnosti všetkých výnimiek mala retroaktívne zverejniť chýbajúce daňové údaje vo forme aritmetického priemeru za obdobie, počas ktorého bola od zverejnenia oslobodená.

Reakcie spravodajcov

Spravodajkyňa Evelyn Regner (S&D, AT) uviedla: „Pokiaľ nezavedieme zverejňovanie informácií podľa krajín, nikdy nevnesieme svetlo do systému schránkových spoločností, ktorý sa využíva na presúvanie ziskov a celosvetové vyhýbanie sa platbe daní. Sme pripravený na rokovania s Radou s cieľom dospieť k spoločnému režimu poskytovania informácií. EÚ sa musí postaviť na čelo boja proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.‟

Spravodajca Hugues Bayet (S&D, BE) dodal: „Každé euro dane, ktoré nadnárodné spoločnosti nezaplatia, znamená o euro vyššie daňové zaťaženie jednotlivca.‟

Reakcie slovenských poslancov 

„Veľké firmy často zneužívajú rozdiely v daňových systémoch jednotlivých krajín. Chceme, aby boli navzájom kompatibilnejšie a prehľadnejšie, čo vo významnej miere pomôže predchádzať daňovým únikom a podvodom,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Poslanci schválili pozmenený text smernice pomerom hlasov 534 (za): 98 (proti): 62 (zdržalo sa hlasovania). Na základe parlamentného mandátu začnú poslanci rokovať o finálnom texte novej legislatívy s estónskym predsedníctvom v Rade (ministrov) EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices