polnohospodar
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ: Podpora pre mladých poľnohospodárov musí byť lepšie zameraná

Ako vyplýva z novej správy Európskeho dvora audítorov, podpora EÚ pre mladých poľnohospodárov je až príliš často nedostatočne vymedzená a nie sú k nej stanovené žiadne výsledky alebo dosah. Audítori vyzývajú k lepšiemu zameraniu tejto podpory tak, aby sa podporila účinná generačná výmena.

Audit bol zameraný na štyri členské štáty EÚ, ktoré mali najväčšie výdavky na mladých poľnohospodárov (t. j. poľnohospodárov do 40 rokov): Francúzsko, Španielsko, Poľsko a Taliansko. Audítori zistili výrazné rozdiely medzi riadením platieb v rámci prvého piliera, z ktorého sa mladým poľnohospodárom poskytuje dodatočná platba vo výške 25 % nad rámec priamych platieb a platieb v rámci druhého piliera pre mladých poľnohospodárov, ktorí po prvýkrát začali podnikateľskú činnosť.

Pomoc v prvom pilieri sa nezakladá na riadnom posúdení potrieb, neodráža všeobecný cieľ podpory generačnej výmeny, nie vždy sa poskytuje mladým poľnohospodárom, ktorí ju potrebujú a niekedy sa poskytuje podnikom, v ktorých majú mladí poľnohospodári len malú úlohu. Členské štáty nekoordinujú platby v prvom pilieri s podporou mladým poľnohospodárom v druhom pilieri. Pomoc sa poskytuje v štandardizovanej forme, ktorá nereaguje na osobitné potreby okrem dodatočného príjmu. Spoločný rámec pre monitorovanie a hodnotenie neobsahuje žiadne ukazovatele výsledku.

Napriek tomu, že druhý pilier je spravidla založený na nejasnom posúdení potrieb, jeho ciele čiastočne odrážajú všeobecný cieľ podpory generačnej výmeny. Pomoc je priamočiarejším spôsobom zameraná na potreby mladých poľnohospodárov, teda prístup k pôde, ku kapitálu a k vedomostiam. Suma podpory je spravidla naviazaná na potreby a upravuje sa tak, aby motivovala konkrétne činnosti (napr. zavedenie ekologického poľnohospodárstva, iniciatívy týkajúce sa šetrenia s vodou a úspor energie). Podnikateľské plány sú užitočnými nástrojmi, ale ich kvalita sa v kontrolovaných členských štátoch líšila. Riadiace orgány nie vždy uplatnili výberové postupy, ktoré viedli k uprednostneniu najlepších projektov.

Viac..  Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

„Účinná podpora pre mladých poľnohospodárov je zásadná, ak má byť poľnohospodárstvo udržateľné pre ďalšie generácie,” uviedol Janusz Wojciechowski, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Našli sme však málo dôkazov o účinku týchto opatrení a o tom, či skutočne pomáhajú mladým poľnohospodárom, najmä pre nedostatočné zacielenie a ukazovatele nízkej kvality.”

Napriek tomu, že výberové kritériá boli zavedené až v neskoršej fáze obdobia 2007 – 2013, neumožnili uprednostniť najlepšie projekty, pretože minimálne prahy boli buď príliš nízke alebo neboli stanovené. V niektorých členských štátoch bol rozpočet vyčerpaný hneď na začiatku programového obdobia, takže poľnohospodárom, ktorí začali činnosť neskôr, už nebolo možné podporu poskytnúť.

„Na to, aby bola podpora účinná, musí EÚ a členské štáty najskôr lepšie vymedziť, koho chcú podporiť a čo by malo byť očakávaným výsledkom európskej pomoci, a potom sa sústrediť na meranie dosiahnutého pokroku,“ dodal pán Wojciechowski.

Audítori odporúčajú, aby Európska komisia a členské štáty:

  • zlepšili svoju intervenčnú logiku posilnením posudzovania potrieb a vymedzením cieľov, ktoré odrážajú cieľ podporiť generačnú výmenu;
  • zlepšili zameranie opatrení prostredníctvom lepšieho výberu projektov a využívania podnikateľských plánov;
  • zlepšili monitorovanie a hodnotenie na základe osvedčených postupov, ktoré vypracovali členské štáty.

O dac

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

Európska komisia (EK) informovala, že v piatok 1. decembra schválila prvú modifikáciu strategického plánu Spoločnej …

Consent choices