komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Dodržiavanie práva EÚ: Členské štáty majú stále čo zlepšovať

Vo výročnej správe o monitorovaní uplatňovania práva EÚ sa opisuje,ako Komisia monitorovala a presadzovala právo EÚ v roku 2016. Z prehľadu výsledkov jednotného trhu, ktorý bol takisto uverejnený na internete,vyplýva, že kým väčšina prekážok brániacich vo voľnom pohybe osôb, služieb, tovaru a kapitálu sa odstraňuje, v niektorých oblastiach sa pokrok zastavil alebo sa situácia dokonca zhoršuje.

Účinné uplatňovanie právnych predpisov je nevyhnutné s cieľom zaručiť, aby občania a podniky mohli využívať výhody, ktoré im vyplývajú z práva EÚ. Často, keď sa do popredia dostanú otázky, ako sú napr. emisné skúšky vozidiel, nelegálne skládky odpadu alebo bezpečnosť a ochrana dopravy, problémom nie je neexistencia právnych predpisov EÚ, ale skôr to, že sa právo EÚ neuplatňuje správne a účinne. Podobne vnútorný trh EÚ je aj naďalej tým najcennejším, čo Európa ponúka miliónom občanov a podnikov, a Európska komisia je odhodlaná zabezpečiť – prostredníctvom kontrol vykonávania pravidiel jednotného trhu EÚ – aby občania a podniky mohli mať každodenne prospech zo slobody žiť, pracovať a obchodovať v 28 členských štátoch.

Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ v roku 2016

výročnej správy za rok 2016 vyplýva značný nárast (o 21 %) otvorených prípadov porušenia povinnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čím sa dosiahlo päťročné maximum. To vzbudzuje znepokojenie, pretože v prípade, že sa právo EÚ neuplatňuje správne, občania a podniky prichádzajú o práva a výhody, ktoré im vyplývajú z európskych právnych predpisov. Napríklad úplná transpozícia a vykonávanie pravidiel EÚ týkajúcich sa verejného obstarávania a koncesií sú nevyhnutné na to, aby sa malé a stredné podniky (MSP) mohli uchádzať o verejné zákazky ľahšie a pri nižších nákladoch.

Komisia preto rozhodne zakročuje v prípade, že porušenia právnych predpisov EÚ bránia v dosahovaní kľúčových cieľov politík EÚ. Komisia sa napríklad osobitne zamerala na neschopnosť členských štátov zaviesť alebo uplatniť systémy sankcií, ktoré mali výrobcov automobilov odrádzať od porušovania právnych predpisov o emisiách z motorových vozidiel.

Pokiaľ ide o prípady oneskorenej transpozície, najväčší počet otvorených prípadov pripadol na Cyprus a Belgicko, zatiaľ čo najmenej otvorených prípadov sa týkalo TalianskaSlovenska a Dánska. Najvyšší počet otvorených prípadov vo veci nesprávnej transpozície a/alebo nesprávneho uplatňovania práva EÚ sa v minulom roku týkal Nemecka a Španielska, kým na Estónsko pripadol najnižší celkový počet otvorených prípadov.

Oblasťami politiky, v ktorých bolo v roku 2016 otvorených najviac prípadov porušenia povinnosti, boli aj naďalej vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, ako aj životné prostredie.

Boj proti oneskorenej transpozícii smerníc

Aby občania a podniky mohli využívať výhody práva EÚ, je nevyhnutné, aby členské štáty transponovali európske smernice do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov v lehotách, ku ktorým sa zaviazali.

V roku 2016 sa počet nových konaní o porušení povinnosti z dôvodu oneskorenej transpozície takmer zdvojnásobil (847 prípadov) v porovnaní s predchádzajúcim rokom (543 prípadov). Komisia iniciovala nové konania o porušení povinnosti proti väčšine členských štátov za to, že netransponovali smernicu o verejnom obstarávaní a smernicu o koncesiách, smernicu o tabakových výrobkoch a smernicu o vodičských preukazoch.

V záujme uľahčenia včasnej transpozície Komisia naďalej pomáhala členským štátom prípravou implementačných plánov, špecializovanými webovými sídlami a usmerňujúcimi dokumentmi, ako aj výmenou osvedčených postupov na zasadnutiach expertných skupín.

Viac..  M. Beňová: Oprava výrobku musí priniesť výhodu v podobe úspory peňazí

V minulom roku Komisia postúpila tri prípady na Súdny dvor EÚ so žiadosťou, aby uplatnil finančné sankcie: Dva prípady proti Luxembursku a jeden prípad proti Rumunsku.

Prehľad výsledkov jednotného trhu za rok 2017

Prehľad výsledkov jednotného trhu uverejnený na internete poskytuje presný obraz o stave vykonávania pravidiel jednotného trhu EÚ. Hodnotí sa v ňom spôsob, akým členské štáty EÚ uplatňujú tieto pravidlá, a identifikujú sa nedostatky, v súvislosti s ktorými by členské štáty EÚ mali zintenzívniť svoje úsilie.

Na základe výsledkov, ktoré členské štáty dosiahli v roku 2016 pri využívaní série nástrojov na riadenie vnútorného trhu a v jednotlivých oblastiach politikydostali členské štáty zelenú (nadpriemerný výsledok), žltú (priemerný výsledok) a červenú kartu (podpriemerný výsledok). Šípky označujú, či sa ich výsledky zlepšili alebo zhoršili.

Popri hodnotení miery dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu v členských štátoch sa v rámci prehľadu výsledkov hodnotí, ako štáty pomáhajú občanom a podnikom prostredníctvom rôznych nástrojov EÚ na všeobecné informovanie, riešenie konkrétnych problémov a hľadanie práce (portál Vaša Európa, Vaša Európa – Poradenstvo, Solvit, EURES). V rámci prehľadu výsledkov sa tiež sleduje miera otvorenosti členských štátov obchodu a investíciám, ako aj ich širšie úsilie o otváranie sektorov ako verejné obstarávanie, odborné kvalifikácie alebo poštové služby.

Po zohľadnení všetkých týchto hodnotených oblastí dosiahli najlepšie výsledky RakúskoDánskoEstónskoLitvaMalta a Slovensko.

Komisia reaguje na sťažnosti občanov

Občania, podniky, mimovládne organizácie a iné zainteresované strany môžu oznamovať údajné porušenia práva EÚ prostredníctvom online formulára sťažnosti, ktorý je k dispozícii na portáli Europa v sekcii Vaše práva a príležitostiV roku 2016 sa väčšina sťažností týkala záležitostí spravodlivosti a práv spotrebiteľa, zamestnanosti, jednotného trhu EÚ, priemyslu a MSP. Pri použití formulára sťažnosti môže SOLVIT pomôcť občanom a podnikom riešiť ich problémy s verejným orgánom v inej krajine EÚ.

Súvislosti

Na základe žiadosti Európskeho parlamentu predkladá Komisia od roku 1984 každoročne správu o monitorovaní uplatňovania práva EÚ v predchádzajúcom roku. Európsky parlament následne prijíma uznesenie k správe Komisie.

Prehľad výsledkov jednotného trhu je každoročne zverejňovaný na internete. Sledujú sa ním výsledky členských štátov EÚ v niekoľkých oblastiach politiky (verejné obstarávanie, odborné kvalifikácie, poštové služby, obchodná integrácia, otvorenosť trhu) a v súvislosti s niektorými nástrojmi riadenia [transpozícia, konania o porušení povinnosti a projekt EU Pilot v oblastiach týkajúcich sa jednotného trhu, EURES, Vaša Európa, Vaša Európa – Poradenstvo, SOLVIT, IMI, e-Certis, prioritné oblasti, európske spotrebiteľské centrá, Sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa, Informačný systém o technických predpisoch (TRIS)].

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices