Oettinger, Cretu, Kallas
Komisár Günther H. Oettinger, Komisárka Corina Crețu a predseda skupiny Siim Kallas. PHOTO: © European Union.

Budúcnosť financií EÚ: Ako zjednodušiť prístup k fondom EÚ?

Skupina nezávislých odborníkov na politiku súdržnosti predložila svoju záverečnú správu o zjednodušenom rámci fondov EÚ po roku 2020.

Hoci úspechy politiky súdržnosti EÚ sú nepopierateľne pozitívne, súčasné množstvo pravidiel často komplikuje život miestnym orgánom, ktoré spravujú fondy EÚ, alebo podnikom žiadajúcim financovanie zo zdrojov EÚ. Zjednodušenie je preto kľúčové a Európska komisia by mala preskúmať, ako ešte viac zjednodušiť prístup k fondom EÚ v rozpočtovom rámci po roku 2020.

To je hlavný odkaz, ktorý sa skupina na vysokej úrovni pre zjednodušenie usiluje presadiť v diskusii o budúcnosti financií EÚ. Komisia ju otvorila, keď publikovala osobitný diskusný dokument, posledný v sérii piatich, ktoré nasledovali po zverejnení Bielej knihy Komisie o budúcnosti Európy 1. marca.

Komisár Günther H. Oettinger, ktorý je zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje, vyhlásil: „Občania očakávajú od EÚ viac, ale jej rozpočet sa zmenšuje. Ak chceme vyriešiť túto dilemu, musíme každé minuté euro využiť čo najlepšie. To dokážu zabezpečiť práve jednoduchšie pravidlá.“

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová vyhlásila: „Menej pravidiel, ktoré sú zároveň jednoduchšie – to je kľúč k lepším výsledkom a menšej chybovosti. Zamerajme sa na to, čo je skutočne dôležité: zlepšovanie života obyvateľov po celej Európe.“

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: „Využitím úplného potenciálu zjednodušenia postupov sa ušetria peniaze a čas, ktoré možno pre zmenu využiť na posilnenie sociálnej konvergencie v celej Európe.“

Predseda skupiny na vysokej úrovni Siim Kallas uviedol: „Zjednodušenie prístupu k fondom politiky súdržnosti EÚ a ich využívania nepochybne prispeje k posilneniu pocitu spolupatričnosti k EÚ medzi občanmi.“

Podľa skupiny je súčasná štruktúra pravidiel efektívna, ale potrebuje vhodnú očistu. Malo by sa zachovať riadenie na základe zdieľaného hospodárenia, aby sa zabezpečila vzájomná dôvera a zodpovednosť za spoločné ciele rastu a tvorby pracovných miest. Ale najjednoduchšie pravidlá sú také, ktorých je málo. Skupina preto navrhuje pravidlá, ktoré treba odstrániť alebo radikálne zoškrtať.

Pravidlá jednotlivých fondov a nástrojov EÚ by sa mali zharmonizovať, pokiaľ ide o štátnu pomoc, verejné obstarávanie a spôsoby preplácania nákladov, aby sa uľahčili synergie a aby sa príjemcovia mohli uchádzať o viaceré zdroje financovania EÚ na ten istý projekt. Ak by sa napríklad uplatňovali rovnaké pravidlá pre politiku súdržnosti a Európsky fond pre strategické investície (EFSI), malým podnikom by sa ľahšie pristupovalo k podpore.

Viac..  Európska komisia predstavila plán na zníženie skleníkových plynov

Všetky členské štáty a regióny by mali mať k dispozícii ešte jednoduchší rámec, ak by spĺňali niekoľko kritérií: spoľahlivé systémy riadenia a kontroly, významné vnútroštátne spolufinancovanie na podporu zdravého vynakladania finančných prostriedkov, identifikácia kľúčových štrukturálnych reforiem na vykonávanie a uprednostňovanie niekoľkých prioritných oblastí v záujme dosiahnutia úspešných výsledkov.

Skupina navrhuje, aby sa pravidlá EÚ potom oklieštili na strategické investičné priority a zásady financovania. Fondy EÚ by sa uvoľňovali prostredníctvom existujúcich administratívnych mechanizmov a audítorská činnosť Komisie by bola obmedzená. Daný členský štát a Komisia by sa dohodli na sledovaných štrukturálnych reformách a konkrétnych výsledkoch, na základe ktorých by sa realizovali úhrady nákladov.

Zjednodušenie už prinieslo hmatateľné úspechy: komisár Oettinger predstavil tri správy o plnení rozpočtu EÚ v roku 2016. Jedným z ponaučení je, že zjednodušené pravidlá EÚ uľahčujú miestnym orgánom, poľnohospodárom a podnikom využívať fondy EÚ efektívne a správne. Komisia v rovnakom duchu v septembri 2016 navrhla zjednodušenie pravidiel, na základe ktorých členské štáty a iní príjemcovia dostávajú peniaze z EÚ.

Súvislosti

Európska komisia skupinu na vysokej úrovni zriadila v roku 2015 s cieľom identifikovať príležitosti na očistenie pravidiel politiky súdržnosti od zbytočne komplikovaných prvkov, a to jednak vzhľadom na strednodobé preskúmanie viacročného finančného rámca 2014 – 2020 (VFR), ku ktorému skupina významne prispela, a jednak na reflexiu o rozpočtovom rámci na obdobie po roku 2020.

Predseda skupiny na vysokej úrovni Siim Kallas je bývalý podpredseda Európskej komisie zodpovedný za administratívne záležitosti, audit, boj proti podvodom a dopravu. Popri skúsenostiach s fondmi EÚ, ktoré Siim Kallas získal priamo pri práci pre inštitúcie, pôsobil aj ako predseda vlády a minister financií v Estónsku, čo mu umožnilo získať jedinečný náhľad na to, ako možno finančnú podporu EÚ čo najlepšie kombinovať s reformami v teréne, aby vyústili do hospodárskeho rastu.

Dvanásti členovia skupiny na vysokej úrovni zastupujú vnútroštátne a regionálne orgány, ako aj súkromný sektor. Všetci majú osobné skúsenosti s fondmi EÚ a sú plní originálnych myšlienok, ako zreformovať existujúci systém.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices