azyl
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Žiadatelia o azyl a osoby pod medzinárodnou ochranou budú mať rovnaké práva a povinnosti v celej Európe

Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) schválil v mene Rady mandát na rokovania o nariadení o normách pre splnenie podmienok, postavení a ochrane poskytovanej utečencom a osobám oprávneným na doplnkovú ochranu. Predsedníctvo začne na základe tohto mandátu čo najskôr rokovania s Európskym parlamentom.

„Reforma spoločného európskeho azylového systému je základnou súčasťou našej komplexnej migračnej politiky, a preto je pre Európu mimoriadne dôležitá. Dosiahne sa ňou to, že žiadatelia o azyl a osoby pod medzinárodnou ochranou budú mať rovnaké práva a povinnosti v celej Európe, a zároveň umožní obmedzenie sekundárnych pohybov a pomôže tým, ktorí ochranu skutočne potrebujú. Skutočná výška sociálnych dávok bude naďalej v rukách jednotlivých členských štátov,“ uviedol v nadväznosti na dohodu o normách splnenia podmienok a ochrany Andres Anvelt, minister vnútra Estónska. „Chcel by som zároveň vzdať hold maltskému predsedníctvu za obrovskú prácu, ktorú na tomto spise vykonali,“ dodal minister Anvelt.

Veľvyslanci pri EÚ schválili znenie mandátu pod podmienkou, že časti súvisiace s ostatnými návrhmi reformy spoločného európskeho azylového systému (CEAS) sa prehodnotia, keď sa dosiahne dohoda o uvedených návrhoch.

Hlavné ciele navrhovaného nariadenia:

  • zaistiť, aby členské štáty uplatňovali spoločné kritériá na identifikáciu osôb, ktoré skutočne potrebujú medzinárodnú ochranu
  • zabezpečiť, aby bol pre tieto osoby vo všetkých členských štátoch k dispozícii rovnaký spoločný súbor práv

Po prijatí nariadenia by sa so všetkými žiadateľmi malo zaobchádzať rovnako vo všetkých členských štátoch EÚ, čím by sa predišlo sekundárnym pohybom.

Viac..  G. Meloniová: EÚ sa pri poľnohospodároch mýlila, teraz sa musí zmeniť

V návrhu nariadenia sa vymedzujú normy pre splnenie podmienok na získanie postavenia utečenca a doplnkovej ochrany. Takisto sa v ňom stanovujú prvky, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní žiadosti.

V návrhu nariadenia sa podrobne vymedzuje ochrana udeľovaná príjemcom vrátane obdobia platnosti povolení a ich práv, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, vzdelávaniu, sociálnemu zabezpečeniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu a integračným opatreniam. Obmedzuje sa ním právo na pobyt osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, na členský štát, ktorý im túto ochranu poskytol.

Návrh nariadenia tiež obsahuje osobitné ustanovenia s cieľom zohľadniť situáciu maloletých osôb, najmä maloletých osôb bez sprievodu.

Súvislosti

Komisia v nadväznosti na svoje oznámenie zo 6. apríla 2016 o reforme spoločného európskeho azylového systému predložila v máji a júli sedem legislatívnych návrhov vrátane uvedeného návrhu s cieľom:

  • zlepšiť fungovanie systému CEAS odstránením rôzneho zaobchádzania so žiadateľmi o azyl a rozdielnych mier uznaných žiadostí medzi členskými štátmi,
  • obmedziť sekundárny pohyb a prispieť k spravodlivejšiemu rozdeľovaniu zodpovednosti za poskytovanie ochrany ľuďom v núdzi medzi členskými štátmi.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Už sú to dva roky od agresívneho napadnutia Ukrajiny Ruskom. Toto dvojročné obdobie bilancoval už …

Consent choices