utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ začína nový program núdzovej podpory na pomoc utečencom v Grécku

V rámci tohto súboru projektov sa začína kľúčový program „Núdzová podpora v oblasti integrácie a ubytovania“ (ESTIA), ktorý má pomôcť utečencom a ich rodinám pri prenajímaní ubytovania v meste a poskytnúť im peňažné príspevky. To predstavuje zmenu oproti predchádzajúcim humanitárnym projektom, ktoré poskytovali hlavne podporu na ubytovanie v táboroch a na priame dodávky.

Komisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christos Stylianides uviedol: „Otvárame novú kapitolu v živote utečencov v Grécku. Tieto nové finančné prostriedky predstavujú zásadnú zmenu v spôsobe poskytovania pomoci s cieľom zlepšiť život týchto ľudí. Nové projekty sú zamerané na to, aby dostali utečencov mimo táborov, zabezpečili im bežné ubytovanie a pomohli im žiť bezpečnejší a bežný život. Spolu s našimi partnermi v oblasti humanitárnej pomoci a vnútroštátnymi orgánmi sme odhodlaní pomôcť tým najzraniteľnejším utečencom a splniť našu humanitárnu povinnosť nákladovo efektívnejším spôsobom.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos dodal: „Európa znamená solidaritu a o tom je aj toto rozhodnutie. Komisia stojí po boku Grécka od prvého dňa. Spolu sme prešli dlhú cestu. Projekty, ktoré sa začínajú, sú súčasťou našej širšej podpory krajine, ale aj osobám, ktoré potrebujú našu ochranu. Grécko má na riadenie migračnej krízy k dispozícii finančné prostriedky vo výške približne 1,3 miliardy EUR.“

Príslušné zmluvy programu ESTIA podpísala Komisia a agentúra OSN pre utečencov (UNHCR). Pridelené finančné prostriedky dopĺňajú sumu 192 miliónov EUR poskytnutých na základe nástroja núdzovej podpory EÚ v roku 2016, v dôsledku čoho sa núdzová podpora pre Grécko viac než zdvojnásobí a dosiahne celkovú sumu 401 miliónov EUR. Európska únia zmobilizovala na pomoc Grécku pri riadení migrácie a vonkajších hraníc prostredníctvom rôznych spôsobov financovania spolu viac ako 1,3 miliardy EUR (do roku 2020).

Program ESTIA má rozpočet vo výške 151 miliónov EUR určených na:

Nájomné bývanie až pre 30 000 osôb.

Rozsiahly projekt v hodnote 93,5 milióna EUR v spolupráci s UNHCR a v rámci programu ESTIA sa zameriava na prenájom bytov s cieľom zlepšiť životné podmienky utečencov poskytnutím 22 000 ubytovacích miest. Na základe tohto projektu sa počet utečencov žijúcich v prenajatých bytoch v Grécku zvýši do konca roku 2017 na 30 000. Približne 2 000 prenajímaných ubytovacích miest sa bude nachádzať na gréckych ostrovoch, ale prevažná časť prenajímaných bytov bude v mestách v kontinentálnom Grécku, čím sa miestnym majiteľom nehnuteľností zabezpečí stabilný a spoľahlivý príjem za prenájom týchto bytov. Súčasťou tohto projektu je oficiálne aj viacero obcí v Grécku.

Viac..  Zastavme epidémiu: Deň boja proti násiliu páchanému na ženách

Peňažnú pomoc na posilnenie postavenia utečencov s cieľom uspokojiť ich základné potreby.

Ďalší projekt v hodnote 57,6 milióna EUR v spolupráci s UNHCR a v rámci programu ESTIA sa týka vytvorenia základnej siete sociálneho zabezpečenia pre všetkých žiadateľov o azyl a utečencov v Grécku, ktorým sa cez osobitnú kartu poskytnú vopred určené mesačné peňažné príspevky. Jeho cieľom je umožniť utečencom dôstojným spôsobom uspokojovať základné potreby. Pridelené finančné prostriedky sú v celej krajine jednotné, viazané na grécku núdzovú záchrannú sociálnu sieť a založené na veľkosti rodiny utečencov. Pomocou spomínanej karty môžu utečenci uspokojovať svoje základné potreby ako jedlo, lieky a verejnú dopravu. Táto pomoc sa súčasne vracia späť do miestneho hospodárstva, rodinných obchodov, ako aj poskytovateľom služieb.

Zostávajúce finančné prostriedky pôjdu pre humanitárne mimovládne organizácie na doplnenie existujúcich projektov na riešenie naliehavých humanitárnych potrieb v Grécku vrátane prístrešia, primárnej zdravotnej starostlivosti, psychosociálnej podpory, zlepšenia hygienických podmienok, ako aj neformálneho vzdelávania.

Súvislosti

Za naliehavých a výnimočných okolností, ku ktorým patrí zvýšený prílev utečencov do Európy, môže Európska komisia financovať humanitárnu pomoc pre ľudí v núdzi na území EÚ prostredníctvom nástroja núdzovej podpory. Do roku 2018 sa prostredníctvom partnerských organizácií, ako sú agentúry OSN, zložky Červeného kríža a mimovládne organizácie, sprístupnia z fondov EÚ finančné prostriedky až do výšky 700 miliónov EUR.

Humanitárna pomoc Komisie dopĺňa iné nástroje financovania EÚ, v rámci ktorých už boli poskytnuté značné finančné prostriedky určené na pomoc v Grécku, ako napr. Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF), Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) a program EÚ v oblasti zdravia. Dopĺňa aj dobrovoľné ponuky materiálnej pomoci zo strany štátov zúčastňujúcich sa na mechanizme civilnej ochrany EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices