potraviny
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF): Prečo ho potrebujeme?

Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF), ktorý funguje od roku 1979 už takmer štyri dekády, slúži vnútroštátnym orgánom primárne ako IT nástroj na rýchlu výmenu informácií o zdravotných rizikách súvisiacich s potravinami a krmivami.

Ak krajina, ktorá je súčasťou siete, zistí zdravotné riziko, informuje ostatné krajiny zapojené do siete o príslušnom výrobku a opatreniach, ktoré prijala na jeho odstránenie. Takýmito opatreniami môžu byť: pozastavenie predaja, stiahnutie od používateľa, zadržanie alebo zákaz predaja výrobkov. Vďaka rýchlej výmene informácií môžu členovia siete RASFF v reálnom čase zistiť, či sa daný problém týka aj ich a či je potrebné prijať bezodkladné opatrenia. Orgány dotknutých krajín zodpovedajú za prijatie potrebných mimoriadnych opatrení vrátane priameho poskytovania informácií verejnosti, stiahnutia výrobkov z trhu a kontrol v teréne.

Aké kritériá má krajina zapojená do siete splniť, aby mohla odoslať oznámenie?

Členovia RASFF (pozri ďalšiu otázku) musia v systéme ihneď oznámiť Komisii informácie, ktoré získali v súvislosti s vážnym ohrozením zdravia z potravín alebo krmív. Špecifické kritériá, ktoré predchádzajú oznámeniu, sú stanovené v príslušných právnych predpisoch.

Kto je členom RASFF?

– všetky členské štáty EÚ,

– krajiny EHP (Nórsko, Lichtenštajnsko a Island) a sekretariát EZVO, ktorý koordinuje príspevky z krajín EHP,

– Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a

– Európska komisia ako správca systému,

– po dohode, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2009, je do systému čiastočne zapojené aj Švajčiarsko, pokiaľ ide o zamietnutia produktov živočíšneho pôvodu na hraničnom priechode.

Prečo potrebujeme RASFF?

RASFF je zárukou rýchlej výmeny informácií medzi úradmi verejného zdravotníctva o rizikách súvisiacich s potravinami a krmivami. Vďaka tomuto nástroju môžu všetci členovia RASFF simultánne prijímať koordinované a vzájomne súvisiace opatrenia s cieľom zaručiť najvyššiu možnú úroveň ochrany spotrebiteľov.

Ako to funguje v praxi?

Všetko sa začína oznámením člena siete RASFF o existencii závažného, priameho či nepriameho ohrozenia verejného zdravia súvisiaceho s potravinami alebo krmivami. Túto informáciu dostane Európska komisia (ako správca systému), ktorá oznámenie vzápätí overí a okamžite odošle ďalším členom siete.

Na tento účel sa používa spoločný vzor, ktorý obsahuje všetky relevantné a užitočné informácie vrátane identifikácie výrobku, zisteného rizika, resp. rizík, prijatého opatrenia, resp. opatrení a informácií týkajúcich sa vysledovateľnosti výrobku.

Po doručení informácií ostatní členovia siete overia, či sa ich daný problém týka. Ak sa príslušný výrobok nachádza na ich trhu, môžu ho vysledovať na základe informácií poskytnutých v oznámení. Svoje zistenia, ako aj prijaté opatrenia spätne oznámia, aby bola zaručená transparentná a vzájomná výmena informácií medzi všetkými členmi RASFF. V prípade výrobkov z EÚ členský štát, z ktorého výrobok pochádza, zároveň informuje o výsledkoch šetrení týkajúcich sa pôvodu, šírenia a príčiny zisteného problému. Vďaka tomu môžu ďalšie členským krajinám prijať v prípade potreby rýchle opatrenia.

Systém okrem toho umožňuje členským štátom, aby po doručení oznámenia od člena RASFF požiadali o objasnenie načasovania, rozsahu alebo povahy oznámenia. Ak napríklad existujú dôkazy o tom, že daný prípad mohol byť nahlásený skôr, je možné požiadať oznamujúcu krajinu o vysvetlenie.

Čoho sa týka väčšina oznámení v RASFF?

Asi polovica oznámení sa týka kontrol na vonkajších hraniciach EHP, na miestach vstupu alebo hraničných inšpekčných staniciach, ak ide o zásielku, ktorej dovoz nebol schválený (označenie „hraničná kontrola – zásielka zadržaná“) alebo ak bola na hranici odobraná vzorka na analýzu (označenie „preverovanie“) a zásielka bola prepustená (označenie „hraničná kontrola – zásielka prepustená“).

Potom nasledujú úradné kontroly na vnútornom trhu.

Nakoniec môže dochádzať k ďalším oznámeniam buď na základe sťažnosti od spotrebiteľa, alebo oznámenia výsledku kontroly vykonanej konkrétnou spoločnosťou z vlastnej iniciatívy, príp. na základe prípadu otravy z potravín.

Aké kroky môže Komisia podniknúť, ak členský štát EÚ neodošle oznámenie včas?

Ak členský štát EÚ neodošle oznámenie včas, Komisia môže voči tomuto členskému štátu iniciovať postup z dôvodu nesplnenia povinností, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov EÚ.

Kto má aké právomoci pri prijímaní opatrení v prípade zistenia problému?

Ak sa zistí problém, je prijímanie opatrení úlohou vnútroštátnych orgánov zodpovedajúcich za bezpečnosť potravín a krmív. Patria sem všetky opatrenia potrebné na okamžité riešenie ohrozenia, ako aj zabránenie podobného výskytu v budúcnosti. V systéme RASFF sa prijíma a nahlasuje široká škála opatrení: stiahnutie výrobkov z trhu alebo od používateľa a ich eventuálna likvidácia, informovanie verejnosti, spätné odoslanie výrobkov do krajiny ich pôvodu atď. Ak je potrebné prijať mimoriadne (bezpečnostné) opatrenia na úrovni EÚ, Komisia a členské štáty EÚ môžu rozhodnúť o ich prijatí zrýchleným postupom. Tieto opatrenia sú účinné s okamžitou platnosťou.

Viac..  Únia kapitálových trhov: EK navrhuje nové pravidlá pre retailových investorov v EÚ

Čo sa stane, ak sa ukáže, že problém s bezpečnosťou potravín nahlásený v systéme RASFF vznikol na základe podvodu?

V prípade medzinárodného porušenia právnych predpisov sa v záujme rýchlej a účinnej spolupráce možno obrátiť na sieť EÚ proti podvodom s potravinami (FFN). FFN, ktorá vznikla v júli 2013 v dôsledku škandálu s konským mäsom, tvoria národné kontaktné miesta pre podvod s potravinami v členských štátoch EÚ, na Islande, v Nórsku a vo Švajčiarsku, ako aj Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín.

Zaoberá sa možnými prípadmi podvodov s potravinami, ktoré sa objavia buď na základe oznámenia v systéme RASFF, alebo úradných kontrol v členskom štáte siete RASFF, ak existuje podozrenie na možné porušenie požiadaviek potravinového práva z dôvodu ekonomických či finančných výhod. Národné kontaktné miesta v rámci FFN sú v neustálom spojení s Európskou komisiou.

Od augusta 2016 funguje IT nástroj na podporu FFN, ktorý členským krajinám umožňuje rýchlo potvrdiť podozrenie na podvod. Vďaka tomuto nástroju môžu orgány obojstranne (prípadne viacstranne) spolupracovať pri získavaní informácií v úsilí udeliť v danom prípade možné správne sankcie alebo dostať prípad pred súd.

Aký je rozdiel medzi RASFF a sieťou proti podvodom s potravinami?

RASFF je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie medzinárodnej výmeny informácií v prípade zistenia ohrození verejného zdravia v potravinovom reťazci, kým sieť proti podvodom s potravinami (FFN) podporovaná IT nástrojom na administratívnu pomoc a spoluprácu (AAC) umožňuje členským krajinám obojstranne (prípadne viacstranne) spolupracovať a rýchlo potvrdiť podozrenie na podvod.

V rámci fungovania RASFF je úlohou Komisie overovať oznámenia v systéme RASFF a informovať tretie krajiny, kým primárnym účelom siete proti podvodom s potravinami je umožniť členským krajinám výmenu informácií a pomôcť im v úsilí udeliť v danom prípade možné správne sankcie alebo dostať prípad pred súd.

Pokiaľ ide o FFN, Komisia za normálnych okolností nevstupuje do obojstrannej výmeny informácií prebiehajúcej v rámci AAC. Jej úlohou je skôr uľahčovať využívanie tohto IT nástroja poskytovaním poradenstva či školení a snažiť sa o zaručenie adekvátnych reakcií zo strany členských krajín a o riadne uzavretie daného prípadu, najmä pokiaľ ide o ochranu osobných údajov. Treba pripomenúť, že prípady podvodu sa veľmi ťažko posudzujú, pričom existuje viacero prekážok, ktoré predlžujú časový rámec reakcie zo strany členských krajín.

Čo je iRASFF?

iRASFF je nová on-line aplikácia, vďaka ktorej môže všetkých 32 krajín zapojených do siete RASFF odosielať nové oznámenia o rizikových výrobkoch, prípadne následne reagovať na predchádzajúce oznámenia odoslané inými členskými krajinami. iRASFF funguje ako interaktívna on-line platforma s presne stanoveným pracovným postupom, ktorý krajinám zapojeným do siete umožňuje v prípade oznámení spolupracovať transparentným spôsobom. Je navrhnutý tak, aby fungoval na vnútroštátnej úrovni i na úrovni EÚ. Jeho ďalšou výhodou je, že účinnejšie prepája oznámenia v RASFF s inými systémami, ako napr. s obchodným kontrolným a expertným systémom (TRACES) a IT systémom pre boj proti podvodom s potravinami.

Čo je spotrebiteľský portál RASFF a na čo slúži?

Spotrebiteľský portál RASFF, ktorý funguje od 13. júna 2014, ponúka praktické a aktuálne informácie o stiahnutí príslušných výrobkov od spotrebiteľov, ako aj o upozorneniach verejnosti vydaných úradmi pre bezpečnosť potravín a prevádzkovateľmi potravinárskych/krmivárskych podnikov. Jeho úlohou je doplniť informácie adresované verejnosti prostredníctvom oznámení v RASFF, ktoré sú len nepatrnou súčasťou informácií vymieňaných v rámci systému.

O dac

Odporúčame pozrieť

gabris

Analytik ČSOB Gábriš: Potravinová inflácia na bode obratu?

HICP: Potravinová inflácia na bode obratu? Inflácia v Eurozóne podľa dnes zverejnených predbežných údajov Eurostatu v apríli narástla, …

Consent choices