voda
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ: Kvalita pitnej vody v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku sa vďaka financovaniu EÚ zlepšila

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sa kvalita pitnej vody, ktorú majú spotrebitelia k dispozícii v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku, v posledných rokoch zlepšila vďaka financovaniu EÚ, stále je však potrebné investovať značné množstvo financií.

Audítori preskúmali opatrenia EÚ o kvalite pitnej vody v týchto troch členských štátoch. Audit sa týkal obdobia od pristúpenia týchto členských štátov do konca roku 2016. Celkovo zistili, že sa prístup a dodávky zlepšili – zväčša vďaka značným investíciám EÚ v posledných rokoch.

V rokoch 2007 až 2020 podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu na správu a dodávky pitnej vody v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku dosiahne celkovú výšku 3,7 mld. EUR.

Audítori však poukazujú na skutočnosť, že stále existujú oblasti, v ktorých voda z verejných vodovodných sietí úplne nespĺňa požiadavky smernice EÚ o pitnej vode z roku 1998. Navyše budú potrebné značné ďalšie vnútroštátne verejné a súkromné investície, aby sa zabezpečil prístup pre každého v týchto členských štátoch ku kvalitnej vode a aby sa zabezpečilo, že investície do vodných zariadení z prostriedkov EÚ sa budú primerane udržiavať.

„Finančná podpora z rozpočtu EÚ na tieto vodovodné siete je značná, nemala by však nahrádzať výdavky členských štátov,” povedal George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Tieto tri krajiny budú musieť celkovo investovať viac než 6 mld. EUR do konca roka 2020, aby pokryli svoje potreby.”

Audítori odporúčajú Európskej komisii:

Viac..  Europoslanci odmietli legislatívu na obmedzenie používania pesticídov

• sledovať nedostatky v monitorovaní členských štátov a presadzovať smernicu o pitnej vode;

• zmeniť smernicu tak, aby sa zabezpečila povinnosť členských štátov informovať Komisiu o akýchkoľvek odchýlkach týkajúcich sa oblastí malých dodávok vody; požadovať pravidelné a včasné predkladanie správ členskými štátmi a rozšíriť túto požiadavku na oblasti malých dodávok vody; zlepšiť požiadavky na sprístupňovanie primeraných a aktuálnych informácií o kvalite vody spotrebiteľom; podporovať členské štáty v presadzovaní opatrení zameraných na zníženie strát vody.

Členské štáty by mali:

• požadovať, aby sa pre všetky projekty vodných zariadení, ktoré prispievajú k splneniu vnútroštátnych cieľov, ako výberové kritériá začlenili plány na zníženie strát vody;

• zabezpečiť, aby sa prostredníctvom taríf zabezpečovala udržateľnosť infraštruktúry;

• v prípade potreby udeliť finančnú podporu alebo inú formu podpory domácnostiam, pre ktoré sú vodohospodárske služby nad rámcom dostupnosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices