znecistenie ovzdusia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ uverejnili prehľad o audite opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia

Prehľady o audite sú novým typom publikácií audítorov EÚ. Obsahujú základné informácie založené na prípravnej práci, ktorá sa vykonala pred začiatkom audítorskej úlohy, a uverejňujú sa po ohlásení auditu. Sú koncipované ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku a/alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

Tento prehľad o audite je založený na práci vykonanej v súvislosti s auditom účinnosti opatrení EÚ na riešenie znečistenia ovzdušia, ktorý v súčasnosti prebieha. V posledných štúdiách sa zistilo, že zlá kvalita ovzdušia je hlavným environmentálnym dôvodom predčasného úmrtia občanov EÚ. Zastáva sa názor, že jemné tuhé častice boli v roku 2013 zodpovedné za predčasné úmrtie približne 436 000 ľudí v EÚ, oxid dusičitý za 68 000 a prízemný ozón za ďalších 16 000 úmrtí.

V smernici EÚ o kvalite okolitého ovzdušia sa stanovujú spoločné techniky merania, kritériá pre posúdenie okolitého ovzdušia a záväzné limitné hodnoty pre atmosférickú koncentráciu hlavných látok znečisťujúcich ovzdušie. EÚ tiež spolufinancuje niekoľko opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia zväčša prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov, výskumných programov EÚ a programu LIFE.

V rámci tohto auditu, ktorý vedie člen EDA Janusz Wojciechowski, sa zvažuje otázka, či je politika EÚ účinná v znižovaní zdravotných rizík spôsobených znečistením ovzdušia. Audítori vymedzili rozsah auditu a audítorský prístup a určili rizikové oblasti z hľadiska riadneho finančného hospodárenia. V rámci testu podrobne skúmajú mestské oblasti, ktoré sú najviac postihnuté znečistením ovzdušia v šiestich členských štátoch: Brusel (Belgicko), Sofia (Bulharsko), Ostrava (Česká republika), Štutgart (Nemecko), Miláno (Taliansko) a Krakov (Poľsko).

Viac..  Členským štátom EÚ sa nepodarilo zakázať glyfosát, strana Zelení/EFA protestuje

Uverejnenie správy je naplánované v polovici roku 2018.

Výsledky auditu EDA tiež prispejú ako základ širšej európskej správy o kvalite ovzdušia, ktorá v súčasnosti prebieha v rámci Európskej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (EUROSAI) a je taktiež naplánovaná na polovicu roka 2018. Na tejto iniciatíve sa zúčastňuje ďalších 16 najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI).

O dac

Odporúčame pozrieť

kamion

EP podporil pravidlá na zníženie znečistenia ovzdušia ťažkými vozidlami

Europoslanci sú pripravení začať rokovania s krajinami EÚ o nových opatreniach na posilnenie cieľov znižovania …

Consent choices