Oettinger
Komisár Günther H. Oettinger, zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje. PHOTO: © European Union.

Európsky dvor audítorov schválil účtovnú závierku EÚ

Európsky dvor audítorov už po desiatykrát vystavil v ročnej účtovnej závierke EÚ kladné hodnotenie a potvrdil, že poskytuje pravdivý a verný obraz účtovníctva EÚ.

V porovnaní s minulosťou zistil Dvor audítorov takisto menší počet chýb vo všetkých oblastiach výdavkov a konečná celková miera chybovosti za rok 2016 je výrazne nižšia ako v predchádzajúcom roku. Podľa Dvora audítorov v prípade približne polovice výdavkov EÚ miera chybovosti nedosiahla úroveň, ktorú by považoval za významnú. Na strane príjmov rozpočtu sa nezistili žiadne chyby. Prvýkrát tak mohol Dvor audítorov označiť platby o stupeň lepším výrokom „s výhradami“.

Komisár Günther H. Oettinger, ktorý je zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje k tomu vyhlásil: Správa Európskeho dvora audítorov je dôkazom toho, že naše úsilie prináša ovocie – prostriedky EÚ sa vynakladajú v prospech občanov a podnikov čoraz efektívnejšie. Samozrejme, že v tom budeme pokračovať a budeme spolupracovať s členskými štátmi a príjemcami, pretože každé vynaložené euro z rozpočtu EÚ sa počíta.“

Európsky dvor audítorov vo svojej uverejnenej výročnej správe za rok 2016 vyzdvihol dôležitosť zlepšenia spôsobu, akým sa vynakladajú prostriedky z rozpočtu EÚ. Súdny dvor takisto nabáda Komisiu, aby sa naďalej zameriavala na výkonnosť a zjednodušenie, a tým potvrdil jej smerovanie.

Zjednodušenie – nástroj na dosiahnutie lepšej výkonnosti

Jednoduchšie pravidlá znižujú počet chýb a zefektívňujú vynakladanie finančných prostriedkov EÚ. V septembri 2016 Komisia predložila ambiciózny návrh na zjednodušenie svojich finančných pravidiel. V súčasnosti prebiehajú rokovania medzi Európskym parlamentom a Radou o konečnom súbore pravidiel, ktorého prijatie sa očakáva čoskoro.

Úsilie Komisie však týmto nekončí. Ďalšie zjednodušenie, podnietené uverejnením diskusného dokumentu Komisie o budúcnosti financií EÚ v júni 2017, je stredobodom diskusií o budúcom dlhodobom rozpočte. Do tejto diskusie už začiatkom tohto roku prispela skupina nezávislých politických expertov, ktorej predsedá bývalý komisár Siim Kallas, ďalšími návrhmi na zjednodušenie prístupu k finančným prostriedkom EÚ v budúcnosti.

Pridaná hodnota výdavkov EÚ

Dôležitým spôsobom ako zaručiť efektívnosť výdavkov EÚ je zabezpečiť, aby každé euro z rozpočtu EÚ vytváralo pridanú hodnotu. Je to kľúčové v čase, keď EÚ robí viac ako predtým s cieľom chrániť svojich občanov, posilniť ich postavenie a obhájiť ich záujmy, a to napriek tomu, že jej zdroje sú už dlhšie obdobie krátené úspornými opatreniami. Ako vytvárať vyššiu pridanú hodnotu EÚ je jednou z hlavných otázok diskusie o budúcnosti financií EÚ. Možnými odpoveďami sa zaoberala konferencia na rovnakú tému, ktorú zorganizovala Európska komisia 25. septembra 2017.

Viac..  Európska komisia schválila akvizíciu US Steel spoločnosťou Nippon Steel

Zintenzívnenie spolupráce s členskými štátmi

Členské štáty v rámci rozpočtu EÚ spravujú 80 % výdavkov a v snahe zabezpečiť účinné a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov Komisia s nimi úzko spolupracuje. Komisia zdieľa osvedčené postupy, vydáva usmernenia a uskutočňuje školenia pre tie vnútroštátne orgány, ktoré v praxi finančné prostriedky EÚ čerpajú. Cieľom je zabrániť vzniku chýb tým, že členské štáty včas odhalia, oznámia a napravia akékoľvek nezrovnalosti, aby neriskovali stratu prostriedkov, na ktoré by inak mali nárok.

Vymáhanie nesprávne vynaložených finančných prostriedkov EÚ

Ak sa napriek tomu stane, že finančné prostriedky EÚ boli vynaložené nesprávne, podnikne Komisia kroky na to, aby ich získala späť – v roku 2016 Komisia získala späť 3,4 miliardy EUR. Vo svojej Výročnej správe o hospodárení a výkonnosti za rok 2016 Komisia odhadovala, že ak vezme do úvahy vplyv budúcich opráv a prostriedkov získaných späť, bude skutočne riziková čiastka predstavovať menej ako 2 % celkových príslušných výdavkov.

Súvislosti

Uverejnením výročnej správy Európskeho dvora audítorov začína každoročný postup udelenia absolutória rozpočtu EÚ. Komisia tomuto procesu v júli 2017 pripravila pôdu prijatím svojej Výročnej správy o hospodárení a výkonnosti v súvislosti s plnením rozpočtu EÚ na rok 2016. Správa potvrdzuje, že rozpočet EÚ v roku 2016 pomohol dosiahnuť politické priority Európskej únie, vytvoril pridanú hodnotu pre občanov EÚ a bol čerpaný v súlade s pravidlami EÚ.

Odhadovaná miera chybovosti nie je ukazovateľom podvodov, neefektívnosti ani plytvania. Je len odhadom výšky prostriedkov, ktoré boli vyplatené z rozpočtu EÚ, napriek nedodržiavaniu určitých pravidiel.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices