zeleznice, vlak
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia aktualizuje európske pravidlá o právach cestujúcich v železničnej doprave

Cestujúci v železničnej doprave by mali byť plne chránení bez ohľadu na to, kde v EÚ podnikajú cestu. Komisia chce zabezpečiť aj primeranú informovanosť cestujúcich a značne zlepšiť práva cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou.

Návrh Komisie je pritom vyvážený, keďže za istých prísne stanovených podmienok umožňuje oslobodiť prevádzkovateľov železničnej dopravy od ich povinnosti poskytovať cestujúcim náhradu v prípade meškania.

Komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulcová v tejto súvislosti uviedla: Vďaka EÚ majú cestujúci rozsiahle práva bez ohľadu na to, kde v EÚ cestujú. Napriek tomu priveľa európskych cestujúcich a dochádzajúcich do práce vlakom doteraz nie je riadne informovaných o svojich právach. To chceme naším novým návrhom upraviť. Som presvedčená, že naša iniciatíva odvetvie posilní a zaistí správnu rovnováhu medzi ochranou cestujúcich a konkurencieschopnosťou odvetvia železničnej dopravy.“

V návrhu Komisie sa aktualizujú existujúce pravidlá o právach cestujúcich v železničnej doprave v piatich kľúčových oblastiach:

1. Jednotné uplatňovanie pravidiel: diaľkové vnútroštátne a cezhraničné mestské, prímestské a regionálne služby nesmú byť už viac vyňaté z uplatňovania pravidiel o právach cestujúcich. V súčasnosti tieto pravidlá v plnej miere uplatňuje iba päť členských štátov, zatiaľ čo iné zaviedli rôzne stupne výnimiek. To cestujúcim v značnej miere bráni v uplatňovaní ich práv.

2. Informovanie a nediskriminácia: zlepšenie poskytovania informácií o právach cestujúcich, napr. uviesť ich na cestovnom lístku. Cestujúci, ktorí využívajú prepojené služby so samostatnými cestovnými lístkami, musia byť informovaní o tom, či sa ich práva vzťahujú na celú cestu alebo len na jednotlivé časti. Diskriminácia na základe štátnej príslušnosti alebo miesta pobytu je zakázaná.

3. Lepšie práva pre osoby so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou: zákonný nárok na pomoc na všetky služby a plná úhrada za stratu alebo opravu mobilných pomôcok. Príslušné informácie sa musia poskytovať v prístupných formátoch a zamestnanci železníc musia absolvovať odbornú prípravu zameranú na zvýšenie informovanosti o spôsobe zaobchádzania s cestujúcimi so zdravotným postihnutím.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

4. Presadzovanie, postupy vybavovania sťažností a sankcie: jasné lehoty a postupy na vybavovanie sťažností a jasné vymedzenie povinností a právomocí vnútroštátnych orgánov zodpovedných za uplatňovanie a presadzovanie práv cestujúcich.

5. Primeranosť a právna spravodlivosť: doložka o vyššej moci oslobodí železničné spoločnosti od povinnosti uhradiť náhradu v prípade meškania spoja spôsobeného prírodnou katastrofou, ktorú nemohli predvídať ani jej zabrániť. Podľa súčasných pravidiel musia železničné spoločnosti uhradiť náhradu aj v prípade takýchto udalostí.

Ďalšie kroky

Návrh Komisie musí pred nadobudnutím účinnosti teraz preskúmať a prijať Európsky parlament a Rada (t. j. členské štáty EÚ).

V súčasnosti sa podnikajú kroky na realizáciu jednotného trhu pre cestujúcich železničnej dopravy s plánovaným zavedením hospodárskej súťaže na domácich trhoch. Vysoká kvalita služieb železničnej dopravy a ochrana práv cestujúcich sú nevyhnutnými podmienkami realizácie cieľa, ktorým je zvýšenie podielu železničnej dopravy v porovnaní s ostatnými druhmi dopravy.

Súvislosti

Európska únia je jedinou oblasťou na svete, kde sú občania chránení kompletným súborom práv cestujúcich – či už cestujú lietadlom, vlakom, loďou, autobusom alebo autokarom. Právny predpis EÚ o právach cestujúcich v železničnej doprave nadobudol účinnosť v decembri 2009.

Cestujúci v niektorých členských štátoch môžu na základe európskych pravidiel napríklad získať finančnú náhradu, ak vlak príde na cieľové miesto s hodinovým alebo väčším meškaním. Cestujúci čakajúci na omeškaný spoj majú aj právo na jedlo a občerstvenie (primerané k dĺžke čakania) a ubytovanie, ak musia počkať cez noc.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices