Margrethe Vestager
Margrethe Vestager, komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže. PHOTO: © European Union.

Amazon dostával výhody od Luxemburska, tvrdí Európska komisia

Európska komisia dospela k záveru, že Luxembursko poskytovalo neoprávnené daňové výhody spoločnosti Amazon v hodnote približne 250 mil. EUR. Podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ je to nezákonné, pretože spoločnosti Amazon to umožnilo zaplatiť podstatne nižšie dane ako iné spoločnosti. Luxembursko musí teraz neoprávnenú pomoc vymáhať.

Komisárka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: Luxembursko poskytlo spoločnosti Amazon nezákonné daňové výhody. V dôsledku toho zostali takmer tri štvrtiny zisku spoločnosti Amazon nezdanené. Inými slovami, spoločnosť Amazon mohla zaplatiť štyrikrát nižšie dane ako iné miestne spoločnosti, na ktoré sa vzťahujú tie isté vnútroštátne daňové pravidlá. To je podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ nezákonné. Členské štáty nemôžu poskytovať nadnárodným skupinám selektívne daňové výhody, ktoré nie sú dostupné iným spoločnostiam.“

Po dôkladnom vyšetrovaní, ktoré sa začalo v októbri 2014, Komisia dospela k záveru, že záväzné daňové stanovisko vydané Luxemburskom v roku 2003, ktorého platnosť bola predĺžená v roku 2011, viedlo k neoprávnenému zníženiu dane zaplatenej spoločnosťou Amazon v Luxembursku.

Záväzné daňové stanovisko umožnilo spoločnosti Amazon presunúť veľkú väčšinu jej ziskov zo spoločnosti, ktorá patrí do skupiny Amazon a podlieha dani v Luxembursku (Amazon EU), na spoločnosť, ktorá dani nepodlieha (Amazon Europe Holding Technologies). Osobitne sa v záväznom daňovom stanovisku schválila platba licenčného poplatku spoločnosťou Amazon EU v prospech spoločnosti Amazon Europe Holding Technologies, čím sa výrazne znížil zdaniteľný zisk spoločnosti Amazon EU.

Vyšetrovanie Komisie ukázalo, že výška licenčných poplatkov schválených záväzným daňovým stanoviskom bola navýšená a nezodpovedala ekonomickej realite. Na základe toho Komisia dospela k záveru, že záväzným daňovým stanoviskom sa spoločnosti Amazon poskytla selektívna ekonomická výhoda tým, že sa skupine umožnilo platiť nižšie dane v porovnaní s inými spoločnosťami, ktoré podliehajú rovnakým vnútroštátnym daňovým pravidlám. V dôsledku tohto stanoviska sa spoločnosť Amazon vyhla zdaneniu takmer troch štvrtín zisku z celkového predaja, ktorý táto spoločnosť zrealizovala v EÚ.

Štruktúra spoločnosti Amazon v Európe

Rozhodnutie Komisie sa týka postupu Luxemburska v daňových otázkach vo vzťahu k dvom spoločnostiam skupiny Amazon – Amazon EU a Amazon Europe Holding Technologies. Obe spoločnosti, ktoré majú sídlo v Luxembursku, sú v úplnom vlastníctve skupiny Amazon a v konečnom dôsledku kontrolované materskou spoločnosťou Amazon.com, Inc. zo Spojených štátov.

  • Amazon EU (ďalej len „prevádzková spoločnosť“) prevádzkuje maloobchodné služby spoločnosti v celej Európe. V roku 2014 mala viac ako 500 zamestnancov, ktorí vyberali tovar na predaj na webových sídlach spoločnosti Amazon v Európe, nakupovali ho od výrobcov a riadili online predaj a dodanie výrobkov zákazníkom. Spoločnosť Amazon zorganizovala svoje predajné aktivity v Európe tak, že zákazníci pri nákupe na ktoromkoľvek z webových sídiel Amazon v Európe výrobky zmluvne nakupovali od prevádzkovej spoločnosti v Luxembursku. Spoločnosť Amazon tak vykazovala všetok európsky predaj a zisky z neho plynúce v Luxembursku.
  • Amazon Europe Holding Technologies (ďalej len „holdingová spoločnosť“) je komanditná spoločnosť, ktorá nemá zamestnancov, kancelárske priestory a ani nevykonáva žiadnu obchodnú činnosť. Holdingová spoločnosť funguje ako sprostredkovateľ medzi prevádzkovou spoločnosťou a spoločnosťou Amazon v USA. Je držiteľom určitých práv duševného vlastníctva pre Európu na základe takzvanej „dohody o zdieľaní nákladov“ so spoločnosťou Amazon v USA. Samotná holdingová spoločnosť tieto práva duševného vlastníctva aktívne nevyužíva. Udeľuje len výlučné licencie na tieto práva duševného vlastníctva prevádzkovej spoločnosti, ktorá ich používa na realizáciu maloobchodného predaja spoločnosti Amazon v Európe.

Na základe dohody o zdieľaní nákladov holdingová spoločnosť ročne platí spoločnosti Amazon v USA príspevok na náklady na vývoj duševného vlastníctva. Primeraná úroveň týchto platieb bola nedávno stanovená americkým daňovým súdom.

Podľa všeobecných luxemburských daňových predpisov prevádzková spoločnosť podlieha dani z príjmu právnických osôb v Luxembursku, zatiaľ čo holdingová spoločnosť tejto dani nepodlieha, pretože má právnu formu komanditnej spoločnosti. Výnosy holdingovej spoločnosti sa zdaňujú len na úrovni spoločníkov, nie na úrovni samotnej spoločnosti. Spoločníci holdingovej spoločnosti sa nachádzajú v USA a do tohto okamihu svoju daňovú povinnosť odložili.

Spoločnosť Amazon uplatňovala uvedenú štruktúru schválenú záväzným daňovým stanoviskom, ktoré je predmetom vyšetrovania, v období od mája 2006 do júna 2014. V júni 2014 spoločnosť Amazon zmenila spôsob fungovania v Európe. Táto nová štruktúra nepatrí do rozsahu vyšetrovania Komisie vo veci štátnej pomoci.

Rozsah vyšetrovania Komisie

Úlohou kontroly štátnej pomoci v EÚ je zabezpečiť, aby členské štáty prostredníctvom záväzných daňových stanovísk alebo inak neposkytovali vybraným spoločnostiam výhodnejšie daňové zaobchádzanie ako iným. Konkrétnejšie, transakcie medzi spoločnosťami v skupine musia byť ohodnotené spôsobom, ktorý odráža hospodársku realitu. To znamená, že platby medzi dvomi spoločnosťami patriacimi do tej istej skupiny by mali byť v súlade s pravidlami, ktoré by boli použité za obchodných podmienok medzi nezávislými podnikmi („zásada trhového odstupu“).

Vyšetrovanie Komisie vo veci štátnej pomoci sa týkalo záväzného daňového stanoviska vydaného Luxemburskom pre spoločnosť Amazon v roku 2003, ktorého platnosť bola predĺžená v roku 2011. Týmto stanoviskom sa schválila metóda výpočtu základu dane prevádzkovej spoločnosti. Nepriamo sa ním schválila aj metóda výpočtu ročných platieb prevádzkovej spoločnosti v prospech holdingovej spoločnosti za práva duševného vlastníctva spoločnosti Amazon, ktoré boli využívané len prevádzkovou spoločnosťou.

Tieto platby presiahli v priemere 90 % prevádzkových ziskov prevádzkovej spoločnosti. Boli výrazne vyššie (1,5-krát) ako platby, ktoré holdingová spoločnosť musela zaplatiť spoločnosti Amazon v USA na základe dohody o zdieľaní nákladov.

Je potrebné objasniť, že vyšetrovaním Komisie sa nespochybňuje vlastníctvo práv duševného vlastníctva holdingovej spoločnosti, na ktoré poskytovala licenciu prevádzkovej spoločnosti, ani pravidelné platby, ktoré odvádzala spoločnosti Amazon v USA na vývoj tohto duševného vlastníctva. Takisto sa ním nespochybňuje ani všeobecný daňový režim Luxemburska ako taký.

Hodnotenie Komisie

Vyšetrovaním Komisie vo veci štátnej pomoci sa dospelo k záveru, že Luxembursko v záväznom daňovom stanovisku schválilo neodôvodnenú metódu výpočtu zdaniteľného zisku spoločnosti Amazon v Luxembursku. Najmä výška licenčného poplatku prevádzkovej spoločnosti v prospech holdingovej spoločnosti bola navýšená a nezodpovedala ekonomickej realite.

  • Prevádzková spoločnosť bola jediným subjektom, ktorý aktívne prijímal rozhodnutia a vykonával činnosti týkajúce sa maloobchodného predaja spoločnosti Amazon v Európe. Ako už bolo uvedené, jej zamestnanci vyberali tovar na predaj, nakupovali ho od výrobcov a riadili online predaj a dodanie výrobkov zákazníkom. Prevádzková spoločnosť takisto prispôsobila technológie a softvér, na ktorých je založená platforma elektronického obchodovania spoločnosti Amazon v Európe, investovala do marketingu a zhromažďovala údaje o zákazníkoch. To znamená, že riadila práva duševného vlastníctva, ktoré jej boli udelené na základe licencie, a vytvárala k nim pridanú hodnotu.
  • Holdingová spoločnosť bola len schránkovou spoločnosťou, ktorá jednoducho prenášala práva duševného vlastníctva na prevádzkovú spoločnosť s cieľom ich výlučného používania. Holdingová spoločnosť samotná nebola žiadnym spôsobom aktívne zapojená do riadenia, vývoja ani používania tohto duševného vlastníctva. Nevykonávala a ani nemohla vykonávať žiadne činnosti, ktoré by odôvodňovali výšku licenčných poplatkov, ktoré jej boli odvádzané.
Viac..  Ekonomika eurozóny v 3. kvartáli klesla

Podľa metódy schválenej záväzným daňovým stanoviskom bol zdaniteľný zisk prevádzkovej spoločnosti znížený na štvrtinu jeho skutočnej hodnoty. Takmer tri štvrtiny zisku spoločnosti Amazon boli neoprávnene pripísané holdingovej spoločnosti, kde zostali nezdanené. V dôsledku tohto stanoviska sa spoločnosť Amazon vyhla zdaneniu takmer troch štvrtín zisku z celkového predaja, ktorý táto spoločnosť zrealizovala v EÚ.

Na základe toho Komisia dospela k záveru, že záväzným daňovým stanoviskom vydaným Luxemburskom sa schválili platby medzi dvomi spoločnosťami patriacimi do tej istej skupiny, ktoré nezodpovedajú ekonomickej realite. V dôsledku toho záväzné daňové stanovisko umožnilo spoločnosti Amazon platiť podstatne nižšie dane ako iné spoločnosti. Preto sa v rozhodnutí Komisie dospelo k záveru, že postup Luxemburska podľa záväzného daňového stanoviska vo vzťahu k spoločnosti Amazon je podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ nezákonný.

image EN

Vymáhanie

Pravidlá štátnej pomoci EÚ v zásade vyžadujú vymáhanie nezlučiteľnej pomoci, aby sa odstránilo narušenie hospodárskej súťaže, ktoré táto pomoc vyvolala. V rámci pravidiel štátnej pomoci EÚ neexistujú pokuty a vymáhaním sa predmetná spoločnosť netrestá. Nastoľuje sa ním len rovnaké zaobchádzanie vo vzťahu k ostatným spoločnostiam.

Rozhodnutím Komisia stanovila metodiku na výpočet hodnoty konkurenčnej výhody poskytnutej spoločnosti Amazon, t. j. rozdielu medzi tým, čo spoločnosť zaplatila na daniach, a tým, čo by musela zaplatiť, ak by neexistovalo záväzné daňové stanovisko. Na základe dostupných informácií ide o sumu približne 250 mil. EUR plus úroky. Luxemburské daňové orgány musia teraz na základe metodiky stanovenej v rozhodnutí určiť presnú sumu nezaplatenej dane v Luxembursku.

Súvislosti

Komisia od júna 2013 prešetruje postup členských štátov v oblasti záväzných daňových stanovísk. V decembri 2014 toto informačné prešetrovanie rozšírila na všetky členské štáty. Komisia v októbri 2015 dospela k záveru, že Luxembursko poskytlo selektívnu daňovú výhodu spoločnosti Fiat a Holandsko rovnako zvýhodnilo spoločnosť Starbucks. V januári 2016 Komisia dospela k záveru, že selektívne daňové výhody, ktoré Belgicko v rámci režimu zdanenia „nadmerného zisku“ poskytlo najmenej 35 nadnárodným spoločnostiam predovšetkým z EÚ, sú podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ nezákonné. Komisia v auguste 2016 dospela k záveru, že Írsko poskytlo spoločnosti Apple neprimerané daňové výhody až do výšky 13 mld. EUR. Komisia tiež v súčasnosti vykonáva dve hĺbkové vyšetrovania vo veci záväzných daňových stanovísk týkajúcich sa spoločností McDonald’s a GDF Suez (v súčasnosti Engie) v Luxembursku. V tejto súvislosti existujú obavy týkajúce sa dodržiavania pravidiel štátnej pomoci.

Súčasná Komisia realizuje rozsiahlu stratégiu zameranú na spravodlivé zdaňovanie a väčšiu transparentnosť, ktorá nedávno priniesla významný pokrok. Po tom, ako Komisia v marci 2015 predložila návrhy o daňovej transparentnosti, nadobudli v januári 2017 účinnosť nové pravidlá o automatickej výmene informácií o záväzných daňových stanoviskách. Členské štáty sa tiež dohodli, že rozšíria automatickú výmenu informácií na správy podľa jednotlivých krajín týkajúce sa daňovo relevantných finančných informácií nadnárodných spoločností. Teraz sa rokuje o návrhu, aby sa niektoré z týchto informácií zverejňovali. Nové pravidlá EÚ, ktoré majú zabrániť vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam prostredníctvom krajín mimo EÚ, prijaté v máji 2017 dopĺňajú smernicu proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (ATAD), ktorá zabezpečuje uplatňovanie záväzných a účinných opatrení proti zneužívaniu na celom jednotnom trhu.

Pokiaľ ide o prebiehajúcu legislatívnu prácu, návrh Komisie z októbra 2016 obnoviť spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb by slúžil ako účinný nástroj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v EÚ. V júni 2017 Komisia navrhla nové pravidlá transparentnosti pre sprostredkovateľov vrátane daňových poradcov, ktorí pre svojich klientov navrhujú a odporúčajú systémy daňového plánovania. Tieto právne predpisy pomôžu zásadne zvýšiť transparentnosť a odrádzať od využívania záväzných daňových stanovísk ako nástroja na zneužívanie daňového systému. V septembri tohto roku Komisia iniciovala aj nový program EÚ s cieľom zabezpečiť zdaňovanie digitálneho hospodárstva spravodlivým spôsobom, ktorý podporuje rast. V našom oznámení sa uvádzajú výzvy, ktorým v súčasnosti čelia členské štáty, pokiaľ ide o postup v súvislosti s touto naliehavou otázkou, a možné riešenia, ktoré by sa mali preskúmať pred tým, ako Komisia predloží návrh v roku 2018. Celá práca Komisie vychádza z jednoduchého princípu, že všetky spoločnosti, veľké aj malé, musia platiť daň tam, kde dosahujú svoje zisky.

Po vyriešení prípadných otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude pod číslom veci SA.38944 v registri štátnej pomoci na webovej lokalite Komisie venovanej hospodárskej súťažisprístupnená verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v Úradnom vestníku EÚ sú uvedené aj v elektronickom týždenníku State Aid Weekly e-News.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices