europska centralna banka
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia podporila väčšie regulačné právomoci Európskej centrálnej banky

Komisia podporila väčšie regulačné právomoci ECB týkajúce sa zúčtovacích systémov, aby si mohla plniť povinnosti v oblasti menovej politiky.

Európska komisia vydala kladné stanovisko k odporúčaniu Európskej centrálnej banky (ECB) z 23. júna 2017, v ktorom ECB žiadala väčšiu právomoc pri regulácii zúčtovacích systémov pre finančné nástroje, napríklad v súvislosti s centrálnymi protistranami, tak, že navrhla zmenu článku 22 svojho štatútu.

Vo svojom stanovisku Komisia veľmi víta uvedenú iniciatívu, aby sa ECB poskytla jasná regulačná právomoc v oblasti centrálneho zúčtovania. V navrhovanej zmene jej štatútu sa ECB usiluje dostať zúčtovacie systémy pre finančné nástroje medzi svoje regulačné kompetencie. Táto dôležitá zmena umožní ECB naplno vykonávať úlohy, ktorej jej boli udelené v nedávnom návrhu Komisie na zmenu nariadenia o infraštruktúre európskych trhov (EMIR). V svojom vyhlásení o zámere zo septembra 2017 predseda Komisie Juncker naliehal na Európsky parlament a Radu, aby rýchlo prijali návrh na zmenu nariadenia o infraštruktúre európskych trhov a odporúčanie ECB na zmenu článku 22.

Vo svojom stanovisku Komisia takisto odporúča niekoľko obmedzených úprav návrhu ECB, aby sa zdôraznila potreba konzistentnosti, pokiaľ ide o regulačné právomoci medzi ECB, Európskym parlamentom, Radou a Komisiou s ohľadom na zúčtovacie systémy.

Európsky parlament a Rada teraz posúdia prijatie navrhovaných zmien štatútu ECB v rámci riadneho legislatívneho postupu vďaka zjednodušeného postupu v zmysle článku 129 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ako predseda Juncker zdôraznil vo svojom prejave o stave Únie 13. septembra, využitie možností ponúkaných takýmito ustanoveniami – konkrétne možnosti vykonať technické zmeny v rámci riadneho legislatívneho postupu – je dôležitým nástrojom, ktorý umožní rýchlejšie a efektívnejšie rozhodovanie v EÚ.

Súvislosti

Odporúčanie ECB

Vo svojom odporúčaní z 23. júna ECB navrhla nasledujúcu zmenu článku 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky:

„ECB a národné centrálne banky môžu poskytnúť zariadenie a ECB môže vydávať nariadenia na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov a zúčtovacích systémov pre finančné nástroje v rámci Únie a voči iným krajinám.“

V odporúčaní sa predovšetkým navrhuje, že ECB má dostať regulačné právomoci prijímať záväzné hodnotenia a vyžadovať nápravné opatrenia v úzkej spolupráci s inými orgánmi EÚ. Okrem toho, ak je to nevyhnutné na ochranu stability eura, ECB by tiež mala mať regulačné právomoci na prijímanie dodatočných požiadaviek pre centrálne protistrany zapojené do zúčtovania významného objemu transakcií v eurách. ECB takisto zdôrazňuje, že táto nová úloha by mala byť využívaná iba na účely menovej politiky.

Viac..  Správa EK: aktívne presadzovanie hospodárskej súťaže prispieva k ponuke cenovo dostupných liekov

V Zmluve o fungovaní Európskej únie (článok 129 ods. 3) sa vyžaduje, aby Komisia poskytla stanovisko k tomuto odporúčaniu. Európsky parlament a Rada následne rozhodnú o zmene.

Prebiehajúca revízia finančnej regulácie

Odporúčanie ECB a stanovisko Komisie treba vnímať predovšetkým v kontexte legislatívneho návrhu Komisie z 13. júna 2017 na revíziu nariadenia o infraštruktúre európskych trhov (EMIR) (nariadenie č. 468/2012).

Navrhované cielené reformy sú vytvorené tak, aby ešte viac zlepšovali finančnú stabilitu Európskej únie. Centrálne protistrany sú vďaka celej škále opatrení prijatých v dôsledku finančnej krízy už dobre regulované a vybavené na to, aby zvládli finančné ťažkosti. Sú však potrebné ďalšie zmeny, aby sa zabezpečil konzistentnejší a prísnejší dohľad nad centrálnymi protistranami v EÚ a v krajinách mimo EÚ, a aj na riešenie novo vznikajúcich problémov. Centrálne protistrany sa stali systémovo významnou súčasťou finančného sektora a ich význam narastá. Okrem toho blížiace sa vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bude mať významný vplyv na reguláciu zúčtovania a dohľad nad ním v Európe.

Odporúčaná zmena štatútu by ECB umožnila riadne plnenie povinností, ktoré sa v legislatívnom návrhu Komisie predpokladajú pre centrálne emisné banky v procese povoľovania a uznávania centrálnych protistrán so sídlom v EÚ aj mimo nej a v procese dohľadu nad nimi.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Už sú to dva roky od agresívneho napadnutia Ukrajiny Ruskom. Toto dvojročné obdobie bilancoval už …

Consent choices