Bienkowska, Katainen
Eurokomisárka Elżbieta Bieńkowska a eurokomisár Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union.

Európska komisia chce zvýšiť účinok verejných investícií efektívnym a profesionálnym obstarávaním

V záujme posilnenia jednotného trhu a v rámci nepretržitého úsilia o stimulovanie investícií v EÚ Komisia predložila iniciatívu, ktorá si kladie za cieľ efektívnejšie a udržateľnejšie verejné obstarávanie pri plnom využívaní digitálnych technológií na dosiahnutie zjednodušenia a zrýchlenia obstarávacích postupov.

Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen v tejto súvislosti povedal: „Od ujatia sa mandátu v novembri 2014 sme z investícií urobili ústrednú tému, predovšetkým prilákaním súkromného kapitálu prostredníctvom Investičného plánu pre Európu. Teraz chceme uvoľniť plný potenciál verejného obstarávania tým, že zabezpečíme, aby 2 bilióny EUR ročne vynakladané na verejné služby a na výrobky podporili naše hospodárstvo, urýchlili inovácie a pomohli dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja.“ 

Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, dodala: „Nabádame verejné orgány, aby strategicky využívali verejné obstarávanie ako nástroj na získanie lepšej hodnoty za peniaze daňových poplatníkov a prispeli tak k budovaniu inovatívnejšieho, udržateľnejšieho, inkluzívnejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva. Komisia bude členským štátom naďalej pomáhať v tomto úsilí a vyzýva verejné orgány na všetkých úrovniach štátnej správy a ostatné zainteresované strany, aby spolupracovali v rámci širokého partnerstva.“

Iniciatíva sa skladá zo štyroch hlavných prvkov:

  • Vymedzenie prioritných oblastí, ktoré si vyžadujú zlepšenie – členské štáty sa vyzývajú, aby vypracovali strategický prístup k politike v oblasti verejného obstarávania so zameraním na šesť prioritných oblastí: väčšie zakomponovanie inovačných, ekologických a sociálnych kritérií pri zadávaní verejných zákaziek; profesionalizácia verejných obstarávateľov; zlepšenie prístupu MSP na trhy verejného obstarávania v EÚ a spoločností z EÚ v tretích krajinách; zvýšenie transparentnosti, integrity a kvality údajov o obstarávaní; digitalizácia procesov verejného obstarávania a hlbšia spolupráca medzi verejnými obstarávateľmi v celej EÚ.
  • Dobrovoľné posúdenie ex-ante veľkých infraštruktúrnych projektov – komplexné projekty sa môžu už na začiatku skončiť neúspechom, ak projektoví manažéri úplne nepochopia zložité pravidlá, ktoré sa vzťahujú na rozsiahle verejné obstarávania. Komisia zriadi asistenčné pracovisko, ktorého pracovníci dokážu v rannom štádiu odpovedať na konkrétne otázky týkajúce sa projektov s predpokladanou hodnotou viac než 250 miliónov EUR. V prípade projektov vysokej dôležitosti pre príslušný členský štát alebo s celkovou predpokladanou hodnotou viac ako 500 miliónov EUR môžu príslušné orgány Komisiu požiadať, aby skontrolovala kompatibilitu celého plánu verejného obstarávania s právnymi predpismi EÚ v oblasti verejného obstarávania, čím sa významne zníži neistota a riziko oneskorenia a právnych problémov. Tento mechanizmus je dobrovoľný, poradenstvo Komisie má nezáväzný charakter a s informáciami sa bude nakladať v súlade s prísnymi požiadavkami na dôvernosť.
  • Odporúčanie na profesionalizáciu verejných obstarávateľov – Komisia odporúča, aby členské štáty prijali opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby mali verejní obstarávatelia podnikateľské zručnosti, technické poznatky a znalosti postupov potrebné na zaistenie súladu s predpismi, a zabezpečiť, aby daňoví poplatníci za svoje peniaze dostali najlepší tovar a služby. Komisia bude sprostredkúvať výmenu osvedčených postupov a inovačných prístupov.
  • Konzultácia o stimulovaní inovácií prostredníctvom verejného obstarávania – Komisia otvára cielenú konzultáciu s cieľom získať spätnú väzbu od zainteresovaných strán o tom, ako stimulovať inovácie prostredníctvom verejného obstarávania tovaru a služieb. Obstarávanie v oblasti inovácií sa môže týkať výsledkov inovácií, ako aj inovačných spôsobov nákupu. Konzultácia je otvorená do 31. decembra a bude podkladom budúceho usmernenia pre verejné orgány, ktoré bude riešiť také otázky, ako napríklad spôsob stanovenia stratégie, organizácia podpory inovačného obstarávania alebo využívanie nástrojov verejného obstarávania priaznivých pre inovácie.
Viac..  Členské štáty sa dohodli na použití výnosov z ruských aktív pre Ukrajinu

Komisia bude naďalej podporovať členské štáty pri plnom využívaní možností, ktoré im ponúkajú nové pravidlá verejného obstarávania, a teší sa na budovanie partnerstva s orgánmi a zainteresovanými stranami s cieľom zlepšiť verejné obstarávanie v praxi. 

Súvislosti:

EÚ vyvíja bezprecedentné úsilie s cieľom stimulovať hospodárstvo a uvoľniť investície, najmä prostredníctvom Investičného plánu pre Európu, a dosiahnuť pozitívne zámery fiškálnej politiky v rámci európskeho semestra. Tieto politiky sa musia opierať o štrukturálne reformy s cieľom posilniť inovácie a rast. Kľúčovú rolu preto zohráva dôraz na zlepšenie fungovania jednotného trhu a odstránenie prekážok investíciám na národnej a európskej úrovni.

Značná časť verejných investícií do nášho hospodárstva sa vynakladá prostredníctvom verejného obstarávania: 2 bilióny EUR ročne predstavujú 14 % HDP EÚ. Spoločným európskym záujmom je zabezpečiť, aby sa peniaze daňových poplatníkov vynakladali efektívne a účinne.

Podľa právnych predpisov EÚ v oblasti verejného obstarávania musia byť všetky verejné zákazky nad určitou prahovou hodnotou zaradené do verejnej súťaže pri dodržaní zásad transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Tieto predpisy boli ešte viac zjednodušené v roku 2014. Verejné orgány sa vyzývajú, aby pred udelením zákazky len na základe najlepšej ceny, zobrali do úvahy kvalitatívne kritériá, požadovali inovačné a energeticky úsporné riešenia alebo aby trvali na uplatňovaní trvalo udržateľných a sociálne inkluzívnych prístupov.

Komisia naďalej podrobne monitoruje transponovanie právnych predpisov EÚ v oblasti verejného obstarávania do vnútroštátneho práva a pomáha verejným orgánom pochopiť a plne využiť možnosti verejného obstarávania.

Paralelne s tým, ako bolo uvedené v stratégii pre priemyselnú politiku, Komisia sa zároveň naďalej snaží uzatvárať ambiciózne kapitoly o verejnom obstarávaní v rámci dohôd o voľnom obchode a pomáha tak spoločnostiam z EÚ uskutočňovať predaj ich produktov v zahraničí. Existuje naliehavá potreba rýchlo odblokovať súčasnú patovú situáciu v Rade, pokiaľ ide o návrh Komisie týkajúci sa nástroja medzinárodného obstarávania.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices