Valdis Dombrovskis
Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union.

Európska komisia chce znížiť riziká a posilniť odolnosť bánk EÚ

Na to, aby mohla banková únia naplno rozvinúť svoj potenciál zlepšiť stabilitu hospodárskej a menovej únie (HMÚ) a zabezpečiť jej odolnosť proti otrasom, a zároveň obmedziť potrebu verejného rozdelenia rizika, ju treba dobudovať. Jej dokončenie je prínosné pre celý jednotný trh.

Komisia poukazujúc na dosiahnutý značný pokrok uverejňuje oznámenie, v ktorom vytyčuje ambiciózny, avšak realistický postup na zabezpečenie dohody o všetkých zostávajúcich prvkoch bankovej únie na základe existujúcich záväzkov Rady. Toto oznámenie vyčerpávajúco mapuje uvedenú problematiku pred decembrovým samitom eurozóny, na ktorom bude dobudovanie bankovej únie súčasťou diskusií o ďalšom prehlbovaní hospodárskej a menovej únie. Dobudovaná banková únia bude spolu s úniou kapitálových trhov (CMU) podporovať stabilný a integrovaný finančný systém v EÚ.

V správe o stave Únie predseda Juncker opätovne zdôraznil, že banková únia môže fungovať len vtedy, ak znižovanie rizika ide ruka v ruke s rozdelením rizika. Komisia už navrhla opatrenia na ďalšie zníženie rizika a zlepšenie riadenia rizík v bankách. Už v novembri minulého roka Komisia predstavila komplexný balík opatrení na zníženie rizika obsahujúci zmeny právnych predpisov v oblasti bankovníctva. Komisia teraz vyzýva Európsky parlament a členské štáty, aby pokročili v rokovaniach o tomto balíku. Komisia prihliada na súčasný trend znižovania úrovní nesplácaných úverov, ponúka však aj nové opatrenia, ktorými sa má znížiť objem nesplácaných úverov a umožniť bankám diverzifikovať ich investície do štátnych dlhopisov. Pokiaľ ide o rozdelenie rizika, Komisia ponúka niekoľko návrhov, aby uľahčila rokovania v Európskom parlamente a Rade o európskom systéme ochrany vkladov (EDIS), ktorým sa zaručujú vklady občanov v bankovej únii na centrálnej úrovni – ide o nevyhnutný, no chýbajúci prvok bankovej únie. V oznámení sa uvádza aj podrobný plán rýchlych krokov na dosiahnutie spoločného fiškálneho zabezpečovacieho mechanizmu poslednej inštancie, ku ktorému sa členské štáty zaviazali už v roku 2013 s cieľom vytvoriť robustný systém a zabezpečiť, aby mal jednotný fond na riešenie krízových situácií dostatočné zdroje aj v prípade niekoľkých simultánnych závažných krízových situácií bánk.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis uviedol: „Dobudovaná banková únia je nevyhnutná pre budúcnosť hospodárskej a menovej únie a pre finančný systém, ktorý podporuje rast a zamestnanosť. Naším cieľom je dosiahnuť bankový sektor, ktorý absorbuje krízy a zdieľa riziká súkromnými kanálmi, čiže daňoví poplatníci nie sú prví, čo platia. Predkladáme pragmatické myšlienky na to, aby sme súbežne riešili zdieľanie rizika a zníženie rizika. Dúfame, že tieto myšlienky poslúžia na zamyslenie sa spoluzákonodarcov EÚ, aby dosiahli konsenzus, pokiaľ ide o zostávajúce opatrenia do roku 2018.“

Kľúčové prvky oznámenia

Rýchla dohoda o bankovom balíku

Komisia vyzýva Európsky parlament a členské štáty, aby čo najrýchlejšie prijali jej návrhy s cieľom znížiť riziká a posilniť odolnosť bánk EÚ. Komisia predstavila tento komplexný balík reforiem v novembri 2016. Návrhy zahŕňajú zostávajúce prvky pravidiel dohodnutých v rámci Bazilejského výboru pre bankový dohľad (BCBS) a Rady pre finančnú stabilitu (FSB). Ich cieľom je skompletizovať pokrízovú regulačnú agendu tak, aby sa zabezpečilo, že pravidlá riešia zostávajúce výzvy v oblasti finančnej stability. Vďaka reformám budú môcť banky zároveň pokračovať aj v poskytovaní financovania reálnemu hospodárstvu.

Pokrok v oblasti európskeho systému ochrany vkladov

Všetci vkladatelia by v bankovej únii mali požívať rovnakú úroveň ochrany bez ohľadu na to, v ktorom kúte Európy majú svoje úspory. S cieľom uľahčiť vytvorenie jednotného európskeho systému ochrany vkladov (EDIS) a podporiť pokrok v prebiehajúcich rokovaniach teraz Komisia navrhuje možné kroky, pokiaľ ide o fázy a časový harmonogram EDISu. Komisia sa týmto snaží reagovať na rozdielne názory a obavy v Európskom parlamente a Rade. V oznámení najmä navrhuje diskusia o tom, aby sa EDIS v porovnaní s pôvodným návrhom z novembra 2015 zavádzal miernejším tempom. Znamenalo by to, že budú len dve fázy: obmedzenejšia fáza zaistenia, a potom fáza spolupoistenia. Prechod do druhej fázy by však závisel od pokroku dosiahnutého pri znižovaní rizík. Vo fáze zaistenia by EDIS poskytoval len krytie likvidity vnútroštátnych systémov ochrany vkladov. Znamená to, že by dočasne poskytoval prostriedky na zabezpečenie vyplatenia vkladov v plnej výške v prípade krízovej situácie banky, pričom vnútroštátne systémy ochrany vkladov by museli túto podporu splatiť, aby sa zabezpečilo, že všetky straty by boli naďalej kryté na vnútroštátnej úrovni. Vo fáze spolupoistenia by EDIS zároveň postupne kryl straty.

Spoločný fiškálny zabezpečovací mechanizmus pre bankovú úniu

Pri zriadení jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií (SRM) sa členské štáty dohodli na dôležitosti spoločného zabezpečovacieho mechanizmu pre jednotný fond na riešenie krízových situácií, ktorý by chránil finančnú stabilitu. Tento mechanizmus má zabezpečiť, aby mal fond v prípade potreby po tom, čo sa na krytie strát použijú vnútorné zdroje súkromných investorov, dostatok finančných prostriedkov na riešenie krízových situácií významnej banky alebo viacerých bánk v krátkom slede. Všetky takéto náklady budú vykompenzované od bankového sektora, aby sa v strednodobom horizonte zabezpečila rozpočtová neutralita. V diskusnom dokumente Komisie o prehĺbení hospodárskej a menovej únie bola ako najefektívnejšia možnosť označená úverová linka z Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS). Toto smerovanie činnosti bude treba jasne sformulovať v pripravovanom balíku návrhov na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie Európy z dielne Komisie, ktorý bude obsahovať návrh na transformáciu EMS na Európsky menový fond zakotvený v práve Únie. V tejto súvislosti bude takisto potrebné zabezpečiť efektívny rozhodovací postup, ktorý umožní rýchlu aktiváciu zabezpečovacieho mechanizmu v krajných prípadoch.

Viac..  ECB: Zavedenie osobitného odvodu pre banky mala sprevádzať dôkladná analýza

Zníženie objemu nesplácaných úverov

Komisia už pripravuje komplexný balík opatrení na zníženie existujúcej úrovne nesplácaných úverov a zabránenie kumulácii nesplácaných úverov v budúcnosti tak, ako sa to dohodlo na Rade z 11. júla 2017. Balík, ktorý sa má prijať na jar 2018, bude obsahovať:

  • koncepciu zriadenia národných spoločností na správu aktív,
  • legislatívne opatrenia na ďalší rozvoj sekundárnych trhov pre nesplácané úvery a na zlepšenie schopnosti veriteľov vymáhať hodnoty zo zabezpečených úverov,
  • správu analyzujúcu možnosť legislatívneho návrhu na zavedenie povinných prudenciálnych zabezpečovacích mechanizmov na riešenie možnej nedostatočnej tvorby rezerv na novovzniknuté (nesplácané) úvery a
  • možné opatrenia na posilnenie transparentnosti, pokiaľ ide o nesplácané úvery v Európe.

Komisia okrem toho v uverejnenej správe z preskúmania jednotného mechanizmu dohľadu, kde celkovo pozitívne hodnotí prvé roky fungovania jednotného mechanizmu dohľadu, objasňuje právomoci orgánov dohľadu upravovať mieru tvorby rezerv bánk vo vzťahu k nesplácaným úverom na účely dohľadu.

Možné opatrenia pre cenné papiere kryté štátnymi dlhopismi

S cieľom nájsť pragmatické riešenia začarovaného kruhu závislosti bánk na štátnych dlhopisoch Komisia pripomína prebiehajúcu prácu Európskeho výboru pre systémové riziká zameranú na cenné papiere kryté štátnymi dlhopismi. Komisia výsledok tejto práce zváži pri úvahách o tom, či v roku 2018 predloží návrh povoľujúci tvorbu cenných papierov krytých štátnymi dlhopismi. Takéto cenné papiere by bankám mohli pomôcť diverzifikovať ich portfóliá štátnych dlhopisov. Takisto by mohli byť novým zdrojom vysokokvalitného kolaterálu, ktorý by sa mohol použiť v cezhraničných finančných transakciách.

Neprerušená vysoká kvalita dohľadu

S ohľadom na hodnotenie únie kapitálových trhov v polovici obdobia Komisia v decembri 2017 takisto navrhne, aby sa aj veľké investičné spoločnosti vykonávajúce činnosti podobné činnostiam bánk považovali za úverové inštitúcie a podliehali bankovému dohľadu. V bankovej únii by podliehali dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu, a to vrátane zo strany Európskej centrálnej banky. Bude to znamenať jednotné uplatňovanie prudenciálnych pravidiel a zabezpečí sa tým, že veľké investičné spoločnosti a úverové inštitúcie budú podliehať rovnakým normám vysokej úrovne dohľadu.

Súvislosti

V roku 2012 Komisia navrhla vytvorenie bankovej únie, ktorá by bankovému sektoru poskytla lepšie základy a obnovila dôveru v euro. Podstatou bankovej únie sú prísnejšie prudenciálne požiadavky pre banky. Tvoria ju dohľad nad bankami, pravidlá pre správu zlyhávajúcich bánk a lepšia ochrana vkladateľov. Prvé dva piliere sa dosiahli vďaka vytvoreniu jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií (SRM). Spoločný systém ochrany vkladov však ešte zriadený nebol. Komisia predložila návrh na vytvorenie európskeho systému ochrany vkladov (EDIS) v novembri 2015.

Banková únia môže dosiahnuť svoj plný potenciál a poskytnúť všetky nástroje potrebné na riešenie budúcich kríz len, ak sa v plnej miere zavedú všetky jej prvky. Výzvy na dokončenie bankovej únie pred koncom roka 2019 sa objavili už v správe piatich predsedov z roku 2015 a v diskusnom dokumente o prehĺbení hospodárskej a menovej únie (HMÚ). Vo vyhlásení o zámere, ktorý nadväzuje na správu o stave Únie, predseda Juncker vyzýva na dobudovanie všetkých aspektov bankovej únie v roku 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices