Zitnanska
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union- EP.

Jana Žitňanská: Ochrana oznamovateľov ešte stále nie je samozrejmosťou

Oznamovatelia konajúci vo verejnom záujme si zaslúžia riadnu ochranu a podporu a EÚ by mala v tejto súvislosti prijať účinné pravidlá. 

Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré v utorok pomerom hlasov 399 (za): 101 (proti): 166 (zdržalo sa hlasovania) schválil Európsky parlament.

Pravidlá na úrovni EÚ sú podľa poslancov nevyhnutné na zlepšenie ochrany a zvýšenie podpory oznamovateľov pri odhaľovaní vážneho poškodzovania verejného záujmu. Týka sa to najmä informovania o korupcii, porušovaní zákonných povinností, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam, ignorovaní hrozieb súvisiacich s ochranou zdravia, životného prostredia či s bezpečnosťou potravín, ako aj o porušovaní ľudských práv, práv pracovníkov a iných sociálnych práv.

Ochrana oznamovateľov je podľa poslancov v rámci EÚ príliš rôznorodá a v mnohých krajinách Únie nedostatočná. Uznesenie preto vyzýva Európsku komisiu, aby do konca tohto roka predložila legislatívny návrh, ktorý by pravidlá ochrany oznamovateľov v EÚ zosúladil.

Všetky členské štáty by podľa poslancov mali zaviesť, zriadiť či jasne zadefinovať:

  • mechanizmy nahlasovania, ktoré by umožňovali vnútorné nahlasovanie a povoľovali nahlasovanie mimovládnym organizáciám alebo novinárom, vrátane anonymného nahlasovania,
  • ochranu proti odvetným opatreniam, ktorej súčasťou by mali byť opatrenia zamerané na odrádzanie od odvetných akcií, ale aj sankcie voči osobám či subjektom pokúšajúcim sa zabrániť oznamovateľom nahlásiť poškodzovanie verejného záujmu,
  • podporné opatrenia, vrátane právnej a finančnej pomoci, psychologickej podpory a kompenzácií za škodu utrpenú v dôsledku oznámenia, ktoré viedlo k občianskoprávnemu konaniu,
  • vnútroštátne nezávislé orgány zodpovedné za zber oznámení a overovanie ich dôveryhodnosti, ktoré by v prípade cezhraničných káuz nasmerovali oznamovateľov na nezávislý orgán na úrovni EÚ.
Viac..  Ivan Štefanec: Ekologické ciele pri opätovnom používaní obalov sú reálne dosiahnuteľné

Vyhlásenie spravodajkyne

„Luxleaks, panamské dokumenty, dokumenty spoločnosti Monsanto. Vďaka oznamovateľom, ktorí zvyšujú kolektívne povedomie o vážnom narúšaní verejného záujmu, sa naše demokratické pravidlá zlepšujú. Napriek ich nenahraditeľnej podpore pre slobodu tlače a demokratickú diskusiu sú [oznamovatelia] dodnes vystavovaní tvrdým odvetným opatreniam. Prostredníctvom tohto uznesenia žiadame zavedenie pravidiel, ktoré budú chrániť oznamovateľov a ich právo priamo informovať občanov,‟ uviedla spravodajkyňa uznesenia Virginie Rozière (S&D, FR).

Reakcie slovenských poslancov

„Boj proti korupcii je nemožný bez toho, aby sme chránili jej oznamovateľov. V tomto smere členské štáty, vrátane Slovenska, často zlyhávajú. Som za to, aby sa dobrovoľným nahlasovateľom korupčného správania dostalo zvýšenej právnej ochrany, a to ako na národnej, tak aj na európskej úrovni,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Ako ukazujú posledné udalosti z Malty, ochrana oznamovateľov ešte stále nie je samozrejmosťou. Práve preto je potrebné, aby sme o tejto téme neustále hovorili a postavili sa za tých, ktorí vo verejnom záujme upozorňujú na nekalé aktivity, pretože keď sú oni umlčiavaní, umlčiavaná je aj sloboda slova a demokracia,‟ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices