komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia stanovila svoje kľúčové priority na nasledujúci rok

Ako predseda Juncker oznámil vo svojom prejave o stave Únie v roku 2017, Európska komisia predstavuje svoje plány na dokončenie realizácie desiatich politických priorít predsedu Junckera pred skončením jej mandátu, ako aj sériu pokrokových iniciatív zameraných na budúcnosť Európy.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker uviedol: Európa znova nadobúda silu a my musíme využiť tento nový impulz. Predložili sme už 80 % návrhov, ktoré sme prisľúbili pri nástupe tejto Komisie do úradu. Teraz musí byť prioritou transformácia týchto návrhov na právne predpisy a ich zavedenie do praxe. Čím skôr Európsky parlament a Rada dokončia svoju prácu, tým skôr budeme môcť zožať ovocie nášho spoločného úsilia.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol:Pracovný program Komisie, ktorý bol prijatý, zabezpečí, aby sa Európa i naďalej zameriavala na tie témy, pri ktorých opatrenia EÚ predstavujú najvyššiu pridanú hodnotu. Európska únia nebude posudzovaná podľa toho, aký počet smerníc a nariadení prijmeme, ale podľa konkrétnych výsledkov, ktoré naše politiky prinesú občanom a podnikom.

Zameranie 26 nových iniciatív v pracovnom programe na rok 2018 je dvojaké. Ako prvé sú v ňom cielené legislatívne opatrenia na dokončenie našej práce v prioritných oblastiach politiky, ktoré budú predložené do mája 2018, aby Európsky parlament a Rada mohli dokončiť legislatívnu prácu ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2019. Ako druhé sa v pracovnom programe predstavujú ambiciózne opatrenia a iniciatívy, ktoré sú viac orientované na budúcnosť a majú formovať budúcnosť novej Únie 27 členov do roku 2025 a neskôr. Tieto návrhy odrážajú diskusie, ktoré naštartovala Komisia Bielou knihou o budúcnosti Európy a prejavom predsedu Junckera o stave Únie v roku 2017.

Aby sa zabezpečil dôraz na výsledky, v pracovnom programe Komisie sa uvádza 66 prioritných návrhov v štádiu schvaľovania, ktoré Komisia predložila v posledných dvoch rokoch a pri ktorých je potrebné urýchlené prijatie Parlamentom a Radou. Komisia takisto navrhuje stiahnuť 15 návrhov v štádiu schvaľovania, pri ktorých nie sú vyhliadky na dosiahnutie dohody alebo ktoré už neslúžia svojmu účelu, alebo sú technicky zastarané. V pracovnom programe sa predkladá 15 návrhov v nadväznosti na preskúmanie regulačnej vhodnosti a efektívnosti súčasných právnych predpisov(REFIT) s prihliadnutím na stanoviská platformy REFIT. Prioritou bude aj účinné uplatňovanie a presadzovanie právnych predpisov EÚ zo strany členských štátov, aby sa zabezpečili očakávané výsledky pre občanov a podniky. Komisia zruší tri zastarané právne akty.

Dokončenie realizácie 10 priorít Junckerovej Komisie

Súčasná Komisia sa od začiatku svojho funkčného obdobia zameriava na podstatné veci, pri ktorých môžu účinné európske opatrenia skutočne niečo zmeniť. Tým, že sme sa v priebehu posledného roka zhodli na týchto prioritách s Európskym parlamentom a Radou, sa dosiahol značný pokrok v kľúčových oblastiach a výsledky vo všetkých 10 prioritách. V súčasnom pracovnom programe sa teraz stanovujú konkrétne návrhy na nasledujúci rok na dokončenie našej práce.

Na posilnenie zamestnanosti, rastu a investícií bude Komisia pokračovať vo vykonávaní akčného plánu pre obehové hospodárstvo a vo vytváraní digitálneho jednotného trhu, energetickej únie, únie kapitálových trhov, hospodárskej a menovej únie a bankovej únie. K hlbšiemu a spravodlivejšiemu vnútornému trhu s posilnenou priemyselnou základňou prispeje aj iniciatíva o spravodlivom zdaňovaní v digitálnom hospodárstve, balík opatrení v oblasti sociálnej spravodlivosti, ako aj návrh na zlepšenie potravinového dodávateľského reťazca v EÚ. Predložíme aj nové cielené opatrenia na dokončenie bezpečnostnej únie a dosiahnutie cieľov migračnej agendy EÚ a globálnej stratégie a posilníme mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany. Komisia bude pokračovať vo svojej vyváženej a progresívnej obchodnej politike na využívanie globalizácie uzavretím dohôd s Japonskom, Singapurom a Vietnamom a bude pokračovať v rokovaniach s Mexikom a krajinami Mercosuru.

Viac..  Týždeň v EP: Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí v online prostredí či zabránenie znečisťovaniu morí

Dosahovanie výsledkov po roku 2025

Kým bude táto Komisia plniť predkladaný program, zároveň bude pokračovať v práci na príprave Únie zajtrajška. Pracovný program na rok 2018 obsahuje niekoľko iniciatív, ktoré sa zameriavajú na dlhší časový horizont, na rok 2025 a obdobie po ňom. Po 30. marci 2019 bude Európska únia Úniou 27 členských štátov. Teraz je ten správny čas, aby sme sformovali túto jednotnejšiu, silnejšiu a demokratickejšiu Úniu.

Jednotnejšia Únia si bude vyžadovať pre najpokročilejších kandidátov na západnom Balkáne dôveryhodnú perspektívu rozšírenia. Na vybudovanie silnejšej Únie Komisia predloží návrh budúceho viacročného finančného rámca a takisto navrhne efektívnejšiu tvorbu právnych predpisov v oblasti jednotného trhu, ako aj účinnejšie a konzistentnejšie vykonávanie spoločnej zahraničnej politiky. Prijmeme diskusný dokument o udržateľnej budúcnosti Európy, oznámenie o budúcnosti politiky EÚ v oblasti energetiky a klímy a navrhneme rozšírenie úloh Európskej prokuratúry aj na boj proti terorizmu. V oblasti demokratickejšej Únie predložíme návrhy na vytvorenie stáleho európskeho ministra hospodárstva a financií, ktorý bude niesť zodpovednosť, iniciatívu na ďalšie posilnenie dodržiavania zásad subsidiarity a proporcionality a oznámenie o zlepšení efektívnosti vo vedení Európskej únie. Navrhneme takisto iniciatívu na presadzovanie zásad právneho štátu.

Súvislosti

Komisia každoročne prijíma pracovný program, v ktorom sa stanovuje zoznam opatrení, ktoré prijme v nasledujúcom roku. Tento program informuje verejnosť a spoluzákonodarcov o našich politických záväzkoch, pokiaľ ide o predloženie nových iniciatív, stiahnutie dosiaľ neschválených návrhov a preskúmanie existujúcich právnych predpisov EÚ.

Pri príprave pracovného programu na rok 2018 Komisia vychádzala aj z výsledkov konzultácií s Európskym parlamentom a Radou v rámci Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva a z rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, ako aj z vyhlásenia o zámere, ktoré zaslali predseda Komisie Juncker a prvý podpredseda Komisie Timmermans 13. septembra v nadväznosti na prednesenú správu o stave Európskej únie.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices