romovia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ je odhodlaná aj naďalej bojovať proti diskriminácii Rómov

EÚ a jej členské štáty musia efektívne zakročiť voči pretrvávajúcej štrukturálnej diskriminácii, ktorej dennodenne čelia Rómovia. 

Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré prijal pomerom hlasov 470 (za): 48 (proti): 103 (zdržalo sa hlasovania) Európsky parlament.

Schválený text poukazuje na neschopnosť členských štátov zaručiť pre dvanásť miliónov Rómov žijúcich v EÚ rovnoprávny prístup k spravodlivosti a rovnosť pred zákonom. Tá sa podľa poslancov prejavuje okrem iného svojvoľným zabavovaním a ničením majetku, nútenými vysťahovaniami, neprijateľne dlhými alebo neúspešnými vyšetrovaniami nenávistných a iných trestných činov páchaným voči Rómom, ale aj odopieraním prístupu k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a službám zamestnanosti.

Poslanci vyjadrili hlboké znepokojenie v súvislosti s fenoménom nezákonného odoberania rómskych detí ich rodičom a vyzvali členské štáty na okamžité vyšetrenie takýchto prípadov a prijatie vhodných opatrení, ktoré by podobnému konaniu v budúcnosti zabránili. Parlament tiež vyzval členské štáty, ktoré podporovali nútenú sterilizáciu rómskych žien, aby sa verejne ospravedlnili a svoje obete odškodnili.

Boj proti podvedomému spoločenskému konsenzu na vylučovaní Rómov a stereotypom si podľa poslancov vyžaduje, aby členské štáty kládli väčší dôraz na vzdelávanie väčšinovej spoločnosti o rozmanitosti Rómov, ich histórii a kultúre. Parlament v tejto súvislosti vyzval vlády jednotlivých krajín a Komisiu na spustenie dlhodobých informačných kampaní a zriadenie komisií pre pravdu a zmierenie v jednotlivých štátoch a na úrovni EÚ, ktoré by sa zaoberali stáročia trvajúcim prenasledovaním a vylučovaním Rómov.

Parlament tiež vyjadril znepokojenie na tým, že väčšina bežných programov EÚ, vrátane programov financovaných zo štrukturálnych fondov, zostáva mimo dosahu najviac znevýhodnených osôb, najmä Rómov. Poslanci preto vyzvali Komisiu, Dvor audítorov a členské štáty, aby dôslednejšie kontrolovali efektivitu úniových programov a zaistili, že opatrenia financované z prostriedkov EÚ budú inkluzívne a namierené proti segregácii.

Financovanie by v prípadoch zneužitia prostriedkov EÚ malo byť okamžite pozastavené, uvádza sa v uznesení. Schválený text tiež vyzýva Komisiu na začatie konaní vo veci porušenia predpisov voči členským štátom, ktoré dosiaľ do svojho vnútroštátneho práva netransponovali smernice o rovnakom zaobchádzaní alebo ich sústavne porušujú.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Som rómska žena zo Švédska patriaca do skupiny Sintov. Narodila som sa s biľagom. Rómovia boli osemsto rokov opomínaní, diskriminovaní, stigmatizovaní, vylučovaní a dehumanizovaní. Nikdy sme pre európske spoločnosti neboli dosť dobrí, aby nás akceptovali ako rovnocenných občanov s garantovaným rovnakým prístupom k našim základným ľudským právam,‟ uviedla spravodajkyňa Soraya Post (S&D, SE).

Viac..  Ivan Štefanec: Výrobu áut zbytočne nepredražujme

„Je potrebné zlepšiť túto situáciu? Áno! Existuje spôsob, ako túto situáciu zlepšiť? Áno! Existuje cesta, ako skoncovať s vzájomnou nedôverou? Samozrejme, že existuje,‟ dodala poslankyňa Post.

Reakcie slovenských poslancov 

„Cesta Rómov k získaniu práce, väčších sociálnych istôt a lepšiemu uplatňovaniu práv vedie cez vzdelávanie  a prehlbovanie ich zručností. Treba aj na Slovensku poukázať na pozitívne príklady, kedy sa vzdelaní a pracovití Rómovia dokázali začleniť do spoločnosti,‟ uviedol poslanec Vladimír Maňka (S&D, SK).

„Ako Správa konštatuje, na pokusy o riešenie rómskej problematiky bolo vynaložených množstvo financií, veľmi často bez efektu. S Rómami je potrebné pracovať v ich prirodzenom prostredí s plným zapojením lokálnych autorít. Aj iné štáty si môžu brať príklad z úspešných slovenských projektov, ako je napríklad Levoča,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Nikto z nás si nevybral, kde sa narodí a žiaľ deti, ktoré prichádzajú na svet v osadách, sa bez pomoci zvonku nedostanú zo sveta chudoby. V minulosti sa minulo množstvo financií, ktoré tieto komunity nijako neposunuli dopredu, preto sa musíme začať orientovať na overené projekty, ktoré skutočne pomôžu Rómov integrovať,‟ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Súvislosti            

Protirómske zmýšľanie je osobitná forma rasizmu, ideológia založená na rasovej nadradenosti, forma dehumanizácie a inštitucionálneho rasizmu podporovaného historickou diskrimináciou, ktorá sa prejavuje okrem iného násilím, nenávistnými prejavmi, vykorisťovaním, stigmatizáciou a najotvorenejšou formou diskriminácie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices