zemetrasenie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky výbor regiónov: EÚ by mala spraviť viac na obmedzenie vplyvu zemetrasení na budovy

Európsky výbor regiónov je presvedčený, že úsilie o zvyšovanie odolnosti budov voči zemetraseniam by mohlo byť spojené s opatreniami na dosiahnutie energetickej efektívnosti.

Európska únia by mala reagovať na veľké straty na životoch spôsobené tohoročnými zemetraseniami v Taliansku dlhodobou politikou pomoci pri obnove budov a infraštruktúry, ktoré by mohli byť ohrozené, uvádza Európsky výbor regiónov v súbore politických odporúčaní, ktoré boli prijaté. Zhromaždenie EÚ združujúce miestne a regionálne orgány v jednom z návrhov prízvukuje, že Európska únia a jej členské štáty by mali zvýšiť financovanie renovačných prác. Argumentuje tým, že investície prinesú isté ekonomické výhody a mohli by znížiť klimatické emisie ako aj počet prípadných obetí zemetrasenia.

Stanovisko Európskeho výboru regiónov (VR) na tému „Európska politika pre sanáciu budov a infraštruktúry v záujme seizmickej odolnosti“ bolo vypracované z vlastnej iniciatívy a jeho prijatie bolo naplánované tak, aby sa časovo zhodovalo s Medzinárodným dňom znižovania rizika katastrof, ktorý pripadá na 13. októbra. VR sa v spolupráci s Úradom Organizácie Spojených národov pre znižovanie rizika katastrof (UNISDR) snaží podnietiť miestne a regionálne orgány v celej Európe, aby chránili svojich obyvateľov pred škodami spôsobenými prírodnými katastrofami.

Spravodajca VR Vito Santarsiero (IT/SES), člen regionálneho zastupiteľstva juhotalianského regiónu Basilicata, upozorňuje: „Nebezpečná prírodná udalosť nemusí viesť ku katastrofe takých rozmerov, ako sme videli tohto roku v Taliansku. Budovy s nízkou seizmickou odolnosťou sú jazýčkom na váhe, ktorý rozhodne o tom, či pôjde o problém alebo o katastrofu. Musíme zvýšiť odolnosť našich stavieb. Bude to nákladné, ale takisto môžeme spojiť túto renováciu – „sanáciu“ – s úsilím o zvýšenie energetickej účinnosti, čo umožní ušetriť peniaze a prispieť k ochrane klímy. A samozrejme musíme mať na pamäti, aké náklady sú spojené s nečinnosťou. Za posledných 50 rokov zaznamenalo Taliansko 100 obetí a straty vo výške približne 3 mld. EUR ročne v dôsledku zemetrasení, ktoré často ochromili miestne hospodárstvo a ohrozili aj ďalší vývoj postihnutých území. EÚ disponuje dobrými technickými normami týkajúcimi sa ochrany budov pred zemetrasením a je vždy finančne veľmi nápomocná pri odstraňovaní následkov zemetrasení. Je však potrebné viac investovať do prevencie, pričom treba zohľadňovať seizmické riziká pri rozhodovaní o využití regionálnych fondov EÚ a požadovať, aby každá infraštruktúra vybudovaná z prostriedkov EÚ bola povinne odolná voči katastrofám. Tieto opatrenia by nám navyše takisto mali pomôcť zvládať aj iné prírodné javy, ako sú povodne a horúčavy, ktoré sú v dôsledku zmeny klímy čoraz bežnejšie.“

„Naše odporúčania majú oveľa širší záber než len peniaze,“ pokračoval pán Santarsiero. „Prevencia znamená mať k dispozícii presné informácie, schopné miestne orgány verejnej správy, reagujúce spoločenstvá, ako aj účinné záchranné služby – a vo všetkých týchto oblastiach majú zásadný význam miestne orgány. Predkladáme návrhy, ktoré by mohli pomôcť na všetkých týchto frontoch, vrátane prijatia akčného plánu EÚ až po výzvu, aby sa zrealizoval rozsiahlejší výskum zemetrasení.“

Pán Santarsiero ďalej uviedol, že je osobitnou výzvou presvedčiť starších majiteľov budov, aby zaviedli preventívne opatrenia, a poznamenal, že hoci Taliansko, Grécko a Rumunsko sú obzvlášť vystavené riziku, zemetrasenia predstavujú „miernu“ hrozbu aj v častiach Portugalska, Španielska a Francúzska. Okrem toho môžu zemetrasenia vyvolať aj cunami v Stredozemnom mori, od Lisabonu po Krétu.

Viac..  Euro 7: Europoslanci podporujú nové pravidlá na zníženie emisií znečisťujúcich látok

V máji 2017 sa predseda, prvý podpredseda a vedúci predstavitelia piatich politických skupín vo VR zúčastnili na prieskumnej služobnej ceste v talianskych regiónoch Umbria, Marche, Abruzzo a Lazio, aby si lepšie uvedomili rozsah škôd spôsobených zemetraseniami.

Pán Santarsiero bude so zástupcami Európskej investičnej banky, Svetovej banky a poisťovacej spoločnosti Zurich Insurance Group 12. októbra na konferencii, ktorú zorganizoval VR v spolupráci s UNISDR,moderovať diskusie o riadení rizík katastrof.

Európsky výbor regiónov a UNISDR podpísali v roku 2016 päťročný akčný plán, s cieľom zvýšiť počet miest a regiónov EÚ, ktoré podnikajú opatrenia na zmiernenie dosahu prírodných katastrof. UNISDR spravuje Sendaiský rámec OSN pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 2030, v ktorom sa zdôrazňuje prepojenie medzi prírodnými hrozbami, opatreniami v oblasti zmeny klímy a trvalo udržateľným rozvojom. Sendaiský rámec má dobrovoľný charakter: k dnešnému dňu sa do iniciatívy UNISDR na zvyšovanie odolnosti miest Making Cities Resilient organizovanej „zdola nahor“ v spolupráci s miestnymi orgánmi verejnej správy zapojilo 3 678 obcí.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices