peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rada EÚ schválila rozšírenie Európskeho fondu pre strategické investície

Táto hlavná iniciatíva v rámci investičného plánu EÚ pre Európu sa rozšíri z hľadiska trvania aj z hľadiska finančnej kapacity.

Cieľom je do roku 2020 zmobilizovať dodatočné investície v hodnote aspoň pol bilióna eur.

Veľvyslanci pri EÚ schválili v mene Rady dohodu s Európskym parlamentom o rozšírení Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI).

„Investičné podmienky v Európe sa zlepšili, ale investície stále nedosahujú úroveň, akú dosahovali pred krízou“, uviedol Toomas Tõniste, minister financií Estónska, ktoré je v súčasnosti predsedníckou krajinou Rady. „Väčší a účinnejší fond nám umožní zvýšiť investície a zlepšiť vyhliadky rastu z dlhodobejšieho hľadiska.“

Predbežná dohoda s Európskym parlamentom sa dosiahla 26. októbra 2017. Teraz sa očakáva, že Parlament nariadenie schváli v prvom čítaní. Znenie sa potom predloží na prijatie Rade.

EFSI už plní svoje ciele, pričom návrhom nariadenia sa rozširuje, aby prilákal čo najviac súkromných investícií

Fond, ktorý sa zriadil v polovici roka 2015, je na dobrej ceste dosiahnuť svoj úvodný cieľ, ktorým je zmobilizovať do polovice roka 2018 dodatočné investície vo výške 315 miliárd EUR. V prípade MSP jeho výsledky vysoko prevyšujú očakávania.

Návrhom nariadenia sa:

  • predlžuje životnosť fondu do 31. decembra 2020;
  • zvyšuje investičný cieľ na 500 miliárd EUR;
  • zvyšuje rozpočtová záruka EÚ na 26 miliárd EUR (z toho 16 miliárd EUR bude k dispozícii na čerpanie záruk do polovice roka 2018);
  • zvyšuje príspevok Európskej investičnej banky na 7,5 miliardy EUR (zo súčasných 5 miliárd EUR).

Zástupcovia predsedníctva a Parlamentu sa dohodli, že štvorčlenná riadiaca rada fondu sa rozšíri o nezávislého experta. Riadiaca rada, ktorú v súčasnosti tvoria traja členovia nominovaní Komisiou a jeden člen nominovaný EIB, stanovuje celkovú stratégiu, investičnú politiku a rizikový profil fondu. Nezávislý expert, ktorého nominuje Európsky parlament, nebude mať hlasovacie práva.

Viac..  Komisia a India podpísali dohodu o polovodičoch

Návrh nariadenia obsahuje niekoľko technických úprav, ktoré vychádzajú z doterajších skúseností pri vykonávaní. Patrí medzi ne doplnenie nových sektorov, na ktoré s vzťahuje, posilnenie opatrení súvisiacich s klímou, vyjasnenie dodatočnej povahy investícií a zvýšenie cielenej podpory členských štátov, ktoré majú ťažkosti s tvorbou projektov.

EFSI funguje v rámci EIB na základe dohody medzi EIB a Komisiou. Každý projekt podporovaný z EFSI musí schváliť EIB.

Fond sa snaží presvedčiť súkromných investorov na účasť na nových investičných projektoch tým, že preberá časť rizika a nesie zodpovednosť za prvú stratu. Na základe záruk z rozpočtu EÚ a z EIB je cieľom dosiahnuť multiplikačný účinok 1:15.

Projekty sa v súčasnosti týkajú dopravy, energetiky a širokopásmovej infraštruktúry, vzdelávania, zdravia, výskumu a rizikového financovania pre MSP. EFSI sa sústreďuje na sociálne a ekonomicky životaschopné projekty bez predchádzajúceho rozdelenia podľa odvetví alebo regiónov.

Fond má dvojstupňovú riadiacu štruktúru, ktorá pozostáva z riadiacej rady a investičného výboru. Investičný výbor, zložený z 8 nezávislých expertov a generálneho riaditeľa, vyberá projekty podporované z EFSI.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices