internet
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ podniká ďalšie kroky proti šíreniu falošných správ

Komisia otvorila verejnú konzultáciu zameranú na falošné správy a online dezinformácie a zriadila expertnú skupinu na vysokej úrovni zastupujúcu akademických zamestnancov, online platformy, spravodajské médiá a organizácie občianskej spoločnosti.

Práca expertnej skupiny na vysokej úrovni, ako aj výsledky verejnej konzultácie prispejú k rozvoju celoeurópskej stratégie boja proti šíreniu falošných správ, ktorá sa má predložiť na jar 2018.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Sloboda prijímať a poskytovať informácie, ako aj pluralita médií, sú zakotvené v Charte základných práv Európskej únie. Žijeme v časoch, keď sa tok informácií a dezinformácií sa stal takmer neovládateľný. Preto je nutné poskytnúť našim občanom nástroje na identifikovanie falošných správ, zvýšiť ich dôveru v online informácie a spravovať informácie, ktoré dostávajú.“ 

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip dodal: „Potrebujeme nájsť vyvážený prístup medzi slobodou prejavu, pluralitou médií a právom občanov na prístup k rôznorodým a spoľahlivým informáciám. Všetky relevantné subjekty, ako sú online platformy alebo spravodajské médiá by sa mali aktívne zapojiť do riešenia tohto problému.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová uviedla: „Konám v záujme obrany práva občanov na kvalitné informácie, ktoré je základom našich demokracií. Chcem, aby diskusia o falošných správach bola otvorená a široká. Iba tak vyriešime tento zložitý jav a zdoláme výzvy, ktoré pred nami stoja.“

Podnety od verejnosti sa očakávajú do februára

Vyzývame občanov, platformy sociálnych médií, spravodajské organizácie (vysielateľov, tlačené médiá, spravodajské agentúry, online médiá a overovateľov skutočností), výskumných pracovníkov a verejné orgány, aby sa do polovice februára podelili o svoje názory v rámci verejnej konzultácie. Jej účelom je zhromaždiť názory o tom, aké opatrenia by sa mohli prijať na úrovni EÚ s cieľom poskytnúť občanom účinné nástroje na identifikáciu spoľahlivých a overených informácií a prispôsobiť sa výzvam digitálneho veku.

Očakávajú sa príspevky v troch hlavných oblastiach:

  1. Rozsah problému, t. j. ako falošné správy vnímajú občania a zainteresované strany, do akej miery sú si vedomí problému online dezinformácií alebo nakoľko dôverujú rôznym médiám.
  2. Posúdenie opatrení, ktoré už boli prijaté platformami, spravodajskými mediálnymi spoločnosťami a organizáciami občianskej spoločnosti na boj proti šíreniu falošných správ online, ako aj stanovísk k úlohám a zodpovednosti príslušných zainteresovaných strán.
  3. Možné budúce opatrenia na zlepšenie prístupu občanov k spoľahlivým a overeným informáciám a na zabránenie šíreniu dezinformácií online.

Táto konzultácia sa zaoberá iba tými falošnými správami a online dezinformáciami, ktorých obsah nie je ako taký nezákonný, a preto sa na ne nevzťahujú existujúce európske ani vnútroštátne legislatívne a samoregulačné opatrenia.

Viac..  Inštitúcie EÚ sa dohodli na zákone o kritických surovinách

Začína lehota na podávanie prihlášok do expertnej skupiny na vysokej úrovni

Komisia vyzýva expertov k podávaniu prihlášok na členstvo v skupine na vysokej úrovni zaoberajúcej sa falošnými správami, v rámci ktorej by poskytovali Komisii poradenstvo, pokiaľ ide o stanovenie rozsahu tohto javu, vymedzenie úloh a zodpovednosti príslušných zainteresovaných strán, pochopenie medzinárodného rozmeru, zohľadnenie existujúcich stanovísk a vypracovanie odporúčaní. Skupina by mala podľa možnosti zahŕňať niekoľko zástupcov každej oblasti expertízy, či už ide o akademickú obec alebo občiansku spoločnosť. Cieľom Komisie je vyvážený výber expertov.

Výzva na podávanie prihlášok je otvorená až do polovice decembra. Expertná skupina na vysokej úrovni má začať pracovať v januári 2018, pričom bude pôsobiť niekoľko mesiacov.

Kontext

Online platformy a iné internetové služby poskytujú ľuďom nové možnosti nadväzovania kontaktov, diskusie a získavania informácií. Šírenie správ, ktoré úmyselne zavádzajú čitateľov a ovplyvňujú ich vnímanie reality, sa však stáva čoraz väčším problémom pre fungovanie našich demokracií.

Komisia usporiadala 17. a 18. novembra 2016 svoje druhé výročné kolokvium o základných právach na tému „Pluralita médií a demokracia“. Z prieskumu Eurobarometer uverejneného 17. novembra 2016 vyplýva, že európski občania sa obávajú o nezávislosť médií a že miera dôvery v médiá je nízka.

V poverovacom liste predseda Komisie Jean-Claude Juncker poveril komisárku pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariyu Gabrielovú, aby preskúmala výzvy, ktoré vytvárajú online platformy pre naše demokracie, pokiaľ ide o šírenie falošných informácií, a iniciovala diskusiu o tom, čo by bolo treba podniknúť na úrovni EÚ na ochranu našich občanov.

V júni 2017 Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom vyzýva Komisiu, aby do hĺbky zanalyzovala súčasnú situáciu a právny rámec, pokiaľ ide o falošné správy a overila možnosť legislatívneho zásahu s cieľom obmedziť šírenie falošného obsahu. Komisia potvrdila, že táto otázka je pre ňu prioritou, a preto zaradila iniciatívu na boj proti falošným online správam do svojho pracovného programu na rok 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices