Grecko
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ: Programy makroekonomických úprav pomohli presadiť reformu a predísť bankrotu Grécka

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov programy makroekonomických úprav schválené pre Grécko po vypuknutí finančnej krízy zabezpečili krátkodobú finančnú stabilitu a umožnili určitý pokrok v reforme. Programy však pomohli Grécku zotaviť sa len v obmedzenom rozsahu a do polovice roku 2017 neuspeli pri obnove schopnosti krajiny financovať svoje potreby na trhoch.

Prvý program makroekonomických úprav vo výške 110 mld. EUR bol schválený v roku 2010, dva ďalšie programy boli dohodnuté vo výške 172,6 mld. EUR v roku 2012 a 86 mld. EUR v roku 2015. Cieľom týchto programov bolo vytvoriť stabilnú hospodársku situáciu v Grécku krytím potrieb hospodárstva týkajúcich sa financovania výmenou za rozsiahle štrukturálne reformy, čím sa malo zabrániť nákaze vo zvyšku eurozóny.

„Tieto programy pomohli presadiť reformu a predísť bankrotu Grécka. Schopnosť krajiny plne financovať svoje potreby na finančných trhoch však zostáva výzvou,” povedal Baudilio Tomé Muguruza, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

Audítori zistili, že Komisia nemala predchádzajúce skúsenosti s riadením takéhoto procesu a že podmienkam programov neboli stanovené primerané priority podľa ich relatívnej dôležitosti a programy sa nezačlenili do širšej stratégie pre Grécko. Okrem toho boli makroekonomické prognózy zle odôvodnené. Spolupráca s ostatnými inštitúciami bola účinná, ale neformálna. Komisia dobre monitorovala súlad Grécka v súvislosti s vykonávaním programov.

Audítori tiež zistili, že návrh a realizácia reforiem v štyroch kľúčových oblastiach politiky – daňový systém, verejná správa, trh práce a finančný sektor – poskytuje zmiešaný obraz. Reformami daňového systému a verejnej správy sa dosiahli fiškálne úspory, ale vykonávanie štrukturálnych prvkov bolo oveľa slabšie. Finančný sektor prešiel výraznou reštrukturalizáciou, ktorej náklady však dosiahli značnú výšku.

Viac..  F. Panetta: ECB nesmie vysokými úrokmi spôsobiť "zbytočné škody" v ekonomike

Celkovo audítori zistili, že konkrétne ciele programov boli splnené len v obmedzenom rozsahu. Programy priniesli značnú konsolidáciu, rozpočtové saldo sa v období rokov 2009 – 2015 zlepšilo SK 2 o 17 % HDP. Pokles hospodárskej činnosti v tomto období spolu s nákladmi na financovanie v minulosti akumulovaného dlhu znamenali, že pomer dlhu k HDP Grécka sa neustále zvyšoval. V dôsledku toho krajina stále nedokáže plne financovať svoje potreby na trhoch.

V rámci tohto auditu sa audítori pokúsili posúdiť úlohu Európskej centrálnej banky (ECB) v týchto programoch v súlade so svojím mandátom na vykonávanie auditov prevádzkovej efektívnosti riadenia ECB. ECB však spochybnila mandát audítorov a neposkytla im dostatočné dôkazy. Audítori preto nemohli informovať o jej úlohe.

Audítori vyjadrili Európskej komisii niekoľko odporúčaní na zlepšenie návrhu a vykonávania programov makroekonomických úprav. Tieto odporúčania boli plne prijaté.

O dac

Odporúčame pozrieť

F. Panetta: ECB nesmie vysokými úrokmi spôsobiť „zbytočné škody“ v ekonomike

Európska centrálna banka (ECB) nesmie spôsobiť „zbytočné škody“ v ekonomike a vo finančnej stabilite cez …

Consent choices