domace nasilie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Násilie páchané na ženách musí okamžite prestať!

Vyhlásenie Európskej komisie pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách

„Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách znovu opakujeme, že násilie musí okamžite prestať.

K násiliu páchanému na ženách a dievčatách naďalej denne dochádza v Európskej únii aj mimo nej. Toto porušovanie ľudských práv je všadeprítomné a má mnoho rôznych podôb: deje sa bez ohľadu na sociálne prostredie, či už doma, v práci, v škole, na ulici, pri športe alebo na internete. Ženám a dievčatám bráni plne sa zúčastňovať vo všetkých aspektoch spoločnosti, – politickom, kultúrnom, sociálnom a hospodárskom.

Každá tretia žena v Európe zažila fyzické a/alebo sexuálne násilie. Ženy predstavujú 80 % obetí obchodovania s ľuďmi v EÚ. V rozvojových krajinách sa každé tretie dievča vydáva pred dovŕšením veku 18 rokov.

Situácia sa však začína meniť. Za posledných 30 rokov sa počet prípadov zmrzačenia ženských pohlavných orgánov v Afrike znížil o 50 % . V južnej Ázii sa percentuálny podiel dievčat, ktoré uzavrú manželstvo pred dovŕšením veku 15 rokov, znížil na polovicu. A nedávne globálne hnutie #MeToo, ktoré pomohlo upozorniť na rozsah sexuálnych útokov a obťažovania v našej spoločnosti, podnietilo obete k tomu, aby prehovorili a bránili svoje práva.

Aby sme toto rodovo motivované násilie raz a navždy odstránili, musíme zlepšiť vzdelávanie a právne predpisy a zmeniť spoločenské normy. V roku 2017 sme sa zamerali na európske opatrenia na odstránenie všetkých foriem násilia voči ženám a dievčatám vo verejnej aj v súkromnej sfére. Vďaka finančnej podpore EÚ pre mimovládne organizácie absolvujú napríklad právnici, lekári, učitelia a polícia odbornú prípravu zameranú na podporu obetí a predchádzanie rodovo motivovanému násiliu.

Aby sme toto úsilie rozšírili za hranice EÚ, začali sme s Organizáciou Spojených národov iniciatívu Spotlight, na ktorú bola vyčlenená nebývalá počiatočná investícia vo výške 500 miliónov EUR. Táto iniciatíva v globálnom meradle rieši hlavné príčiny násilia voči ženám a dievčatám, pomáha obetiam a umožňuje im prispievať k bezpečnejšej, odolnejšej, bohatšej a slobodnejšej spoločnosti.

Odstránenie násilia voči ženám a dievčatám je prvým krokom k svetovému mieru a bezpečnosti a je jadrom programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030. Je dôležitým predpokladom na presadzovanie, ochranu a dodržiavanie ľudských práv, rodovej rovnosti, demokracie a hospodárskeho rastu.

Európska únia bude naďalej neúnavne pracovať prostredníctvom všetkých nástrojov, ktoré má k dispozícii, na odstránení násilia páchaného na ženách a dievčatách, aby k nemu už nikdy nedochádzalo.“

Kontext

Násilie páchané na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších a najničivejších prípadov porušovania ľudských práv na celom svete. Odhaduje sa, že násilie v určitej fáze svojho života zažilo až 35 % žien. V niektorých krajinách sa tento podiel šplhá až na úroveň 70 %. Takéto škandalózne praktiky sú prekážkou rodovej rovnosti, posilnenia postavenia žien a dievčat a celkovo udržateľného rozvoja a stoja v ceste dosiahnutiu cieľov v tejto oblasti. Na prekonanie tohto problému je preto nevyhnutná globálna a nepretržitá spolupráca vo všetkých krajinách a regiónoch.

Viac..  Ceny REGIOSTARS za prelomové projekty financované EÚ za rok 2023 sú udelené

Komisia predložila návrh na pristúpenie Európskej únie k Istanbulskému dohovoru Rady Európy. Práve prebieha práca na jeho ratifikácii. Komisia vyzýva tie členské štáty EÚ, ktoré tento dohovor ešte neratifikovali, aby sa k nemu pripojili.

Komisia začala v minulom roku kampaň NON.NO.NEIN – Povedz NIE! Stop násiliu páchanému na ženách. Cieľom kampane bolo zvyšovať informovanosť o tomto probléme a financovať konkrétne projekty zamerané na zníženie rizika násilia a podporiť ženy, ktoré boli násilím postihnuté. Európska komisia poskytla 15 miliónov EUR pre členské štáty, miestne samosprávy, príslušných odborníkov a organizácie občianskej spoločnosti v celej Európe, aby zintenzívnili svoje činnosti a kampane na boj proti násiliu páchanému na ženách.

V júni 2017 Európska komisia prevzala vedenie „výzvy na prijatie opatrení na ochranu pred rodovo motivovaným násilím v núdzových situáciách“. V humanitárnych krízach je rodovo motivované násilie často veľmi rozšírené. Zaviazali sme sa podporovať obete a toto násilie odstrániť. Výzva na prijatie opatrení spája viac než 60 humanitárnych organizácií s jedným cieľom: aby rodovo motivované násilie bolo uznané za ohrozenie života a riešilo sa už od začiatku danej krízovej situácie. Ženy a dievčatá ohrozované násilím potrebujú našu okamžitú pozornosť. Sme odhodlaní využiť naše vedúce postavenie s cieľom upozorniť na tento problém a premeniť naše úsilie na konkrétne opatrenia v tejto oblasti.

Iniciatíva Spotlight, ktorá bola spustená v septembri spolu s Organizáciou Spojených národov počas 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, reaguje na všetky formy násilia páchaného na ženách a dievčatách. Zameriava sa na domáce a rodinné násilie, sexuálne a rodovo motivované násilie a poškodzujúce praktiky, vraždy žien, obchodovanie s ľuďmi a sexuálne a hospodárske vykorisťovanie. Iniciatíva bude prebiehať v rokoch 2017 až 2023 a disponuje počiatočnou investíciou vo výške 500 miliónov EUR, pričom EÚ je hlavným prispievateľom.

O dac

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová: O násilí na ženách musíme ďaleko viac hovoriť

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zastavme …

Consent choices