Ladislav Balko
Ladislav Balko, člen EDA zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Na lepšie riadenie výdavkov v oblasti súdržnosti je potrebné prijať ďalšie zmeny

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sú zmeny, ktorých účelom je zlepšiť spôsob riadenia výdavkov v oblasti súdržnosti, inovatívne, zatiaľ však neúčinné. Audítori hovoria, že spôsob, akým sa stanovujú minimálne požiadavky a vykonávajú preskúmania výkonnosti, je potrebné posilniť.

Výdavky na súdržnosť majú výrazný vplyv na ekonomiku mnohých členských štátov EÚ. Za obdobie od roku 2014 do roku 2020 dosiahnu výdavky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho sociálneho fondu v týchto štátoch takmer 350 mld. EUR. V deviatich členských štátoch sa na regionálny rozvoj a súdržnosť vynakladá vyše 30 % celkových verejných kapitálových výdavkov a v štyroch krajinách – v Maďarsku, Litve, na Slovensku a v Lotyšsku – ide na tieto oblasti viac než polovica celkových verejných investícií.

Audítori preskúmali dve nové požiadavky zavedené na obdobie 2014 – 2020 s cieľom viac zamerať výdavky v oblasti súdržnosti na výsledky: predbežné podmienky a výkonnostnú rezervu. Prostredníctvom predbežných podmienok (tzv. ex ante kondicionalít) sa stanovujú požiadavky, ktoré musia byť splnené pred začiatkom programu. Výkonnostná rezerva znamená, že v rámci väčšiny programov sa musí vyčleniť 6 % financovania poskytnutého členským štátom, ktoré sa uvoľnia po preskúmaní výkonnosti, ktoré sa má vykonať do roku 2019.

„Čo najlepšie využitie financií v oblasti súdržnosti je pre mnoho členských štátov EÚ veľmi dôležité,“ uviedol Ladislav Balko, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Avšak na to, aby mali želaný dosah, si nové požiadavky budú vyžadovať zmeny, ako aj angažovanosť a vlastnícku zodpovednosť členských štátov.“

Celkovo audítori zistili, že predbežné podmienky poskytli konzistentný rámec na posudzovanie pripravenosti členských štátov využívať finančné prostriedky EÚ na začiatku programového obdobia. Nebolo však jasné, do akej miery to viedlo k zmenám na mieste. Komisia okrem toho nevyužila príležitosť pozastaviť platby v prípadoch, keď neboli splnené predbežné podmienky.

Audítori sa tiež domnievajú, že je nepravdepodobné, aby výkonnostná rezerva vyvolala značné prerozdelenie výdavkov na programy s lepšími výsledkami. Keďže spôsob, akým bola rezerva navrhnutá, je založený hlavne na výdavkoch a výstupoch, motivácia k väčšiemu zameraniu na výsledky je len malá. Dodatočné financovanie sa okrem toho prideľuje aj vtedy, ak čiastkové ciele neboli úplne dosiahnuté. Audítori považujú nové postupy pozastavenia a finančných opráv v prípade nedostatočnej výkonnosti za krok správnym smerom, podliehajú však reštriktívnym podmienkam a ich uplatňovanie v praxi preto nie je pravdepodobné.

Viac..  Komisia a India podpísali dohodu o polovodičoch

Audítori si nemyslia, že zmeny v období 2014 – 2020 budú nákladovo účinné. Členské štáty a Komisiu však podnecujú k tomu, aby uplatňovali uvedené dve požiadavky s cieľom zabrániť plytvaniu s peniazmi.

Audítori predkladajú niekoľko odporúčaní na zaistenie účinnejšieho vynakladania finančných prostriedkov v oblasti súdržnosti. V rámci príprav na obdobie po roku 2020 by Komisia mala:

  • prehodnotiť predbežné podmienky na obdobie 2014 – 2020, zabezpečiť súlad s európskym semestrom, stanoviť jasné kritériá posudzovania s merateľnými cieľovými hodnotami a vyžadovať, aby boli predbežné podmienky splnené počas celého programového obdobia,
  • prepracovať výkonnostnú rezervu na nástroj viac zameraný na výsledky, ktorým sa finančné prostriedky pridelia na tie programy, ktoré dosiahli dobré výsledky, a ďalej ho rozvinúť tak, aby odmieňal dobrý výkon,
  • používať nástroje, ktorými sa lepšie preukáže skutočná výkonnosť dlhodobých infraštruktúrnych programov,
  • preskúmať podmienky pre pozastavenie platieb a finančné opravy, aby bolo možné ľahšie riešiť nedostatočnú výkonnosť už v skoršom štádiu.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices