energeticka unia
Ilustračné PHOTO: © European Union

Transformácia Európy na nízkouhlíkovú spoločnosť sa stáva novou realitou

Vďaka pokroku dosiahnutému v roku 2017 je EÚ na správnej ceste k splneniu cieľov projektu energetickej únie a zabezpečeniu pracovných miest, rastu a investícií. Sociálne spravodlivá transformácia na čistú energetiku je možná vďaka zavádzaniu podporných opatrení.

Teraz nastal čas, aby sa zmobilizovala celá spoločnosť, teda aby občania, mestá, vidiecke oblasti, spoločnosti, akademická obec, sociálni partneri prevzali plnú zodpovednosť za energetickú úniu, aby si ju vzali za svoju a aby sa dokonca aktívne zapájali do vývoja riešení budúcnosti.

Tretia správa o stave energetickej únie, ktorá bola uverejnená, opisuje pokrok dosiahnutý za posledný rok od uverejnenia druhej správy o stave energetickej únie vo februári 2017, a predstavuje očakávania na nadchádzajúci rok.

V tretej správe o stave energetickej únie sa okrem toho potvrdzuje, že energetická transformácia nie je možná bez prispôsobenia infraštruktúry potrebám budúceho energetického systému. Energetická, dopravná a telekomunikačná infraštruktúra sú čoraz viac navzájom previazané. Miestne siete budú mať čoraz väčší význam pre každodenný život európskych občanov, ktorí budú čoraz viac prechádzať na riešenia elektromobility, decentralizovanej výroby energie a riadenia odberu. Dosiahli sa síce značné úspechy, problémy však naďalej pretrvávajú najmä v sektore elektrickej energie. V záujme ich riešenia Komisia prijala oznámenie o cieli dosiahnuť prepojenosť elektrizačných sústav na úrovni 15 % do roku 2030. Prijala tiež tretí zoznam projektov spoločného záujmu.

Maroš Šefčovič, podpredseda zodpovedný za energetickú úniu, uviedol k tretej správe o stave energetickej únie: „Energetická únia bude úspešná len vtedy, ak budeme všetci ťahať za jeden povraz. Cieľom je splniť náš záväzok dobudovať energetickú úniu do skončenia súčasného mandátu Komisie. V roku 2019 už energetická únia nesmie byť len politickou iniciatívou, ale musí európskym občanom každý deň prinášať výhody. Preto treba, aby všetky zložky spoločnosti prevzali svoj diel zodpovednosti. Budúci rok tak považujem za rok angažovanosti.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete uviedol: „Energetická transformácia Európy je na dobrej ceste. Dôkazom je rekordná úroveň podielu energie z obnoviteľných zdrojov a rýchlo klesajúce náklady. Na podporu transformácie však musí aj rozvoj energetickej infraštruktúry Európy prebiehať tým istým smerom a tou istou rýchlosťou. Preto navrhujeme v novom zozname projekty zamerané na kľúčové prepojenia elektrizačných sústav a inteligentné siete. Opatrenia zamerané na rozmach čistej energetickej infraštruktúry sú ďalším dôležitým krokom na ceste k väčšej udržateľnosti, konkurencieschopnosti a bezpečnosti nášho energetického systému, tak aby poskytoval skutočnú európsku pridanú hodnotu.“

Kľúčové zistenia

Menej ako tri roky od uverejnenia rámcovej stratégie energetickej únie Komisia predložila v rámci svojej iniciatívy „Čistá energia pre všetkých Európanov“ takmer všetky návrhy potrebné na splnenie zásady prvoradosti energetickej efektívnosti, podporu globálneho vedúceho postavenia EÚ v oblasti klímy a energie z obnoviteľných zdrojov a zabezpečenie spravodlivých podmienok pre odberateľov energie.

Konkrétnymi krokmi v procese dobudovania energetickej únie sú súbor iniciatív v sektore dopravy „Európa v pohybe“ z marca tohto roku, ktorého cieľom je zachovať si konkurencieschopnosť v rámci sociálne spravodlivej transformácie smerom k čistej energii a digitalizácii, ako aj balík opatrení „Čistá mobilita“, ktorý bol predložený v novembri a ktorý predstavuje rozhodujúci krok v plnení cieľa záväzného zníženia domácich emisií CO2 aspoň o 40 % do roku 2030, ku ktorému sa EÚ zaviazala v Parížskej dohode.

Viac..  Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Dobudovanie energetickej únie si vyžaduje zapojenie a úzku spoluprácu Komisie, členských štátov a celej spoločnosti. Práve preto budú musieť začiatkom roka 2018 členské štáty dokončiť návrh integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy na obdobie po roku 2020. Predložením týchto návrhov do začiatku roka 2018 sa zároveň preukáže silné vedúce postavenie Únie na svetovej scéne.

V dôsledku geopolitických udalostí sú naďalej prioritami v roku 2017 oblasti energetiky a klímy. Zámer americkej vlády odstúpiť od Parížskej dohody podnietil EÚ, aby zaujala vedúce postavenie a reagovala posilnením synergií medzi svojimi diplomatickými stratégiami v oblasti klímy a energetiky. EÚ bude naďalej zdôrazňovať svoje odhodlanie prispieť k celosvetovému boju proti zmene klímy a posilniť existujúce globálne partnerstvá.

V správe o stave Únie sa takisto zdôrazňuje, že zatiaľ čo celosvetové zmeny vo výrobe energie sú pre Európu vážnou výzvou, vytvárajú však pre Európu jedinečné príležitosti, aby posilnila svoju úlohu svetového lídra v transformácii na čistú energiu a aby zároveň zaistila energetickú bezpečnosť pre všetkých svojich občanov. Nevyhnutným predpokladom na prilákanie investícií do modernizácie celého hospodárstva EÚ v prospech občanov je preukázať ambície v otázkach, ako je energia z obnoviteľných zdrojov, energetická efektívnosť, opatrenia v oblasti klímy a inovácie v oblasti čistej energie, a zabezpečiť správne cenové signály na trhu.

Energetická únia má za sebou úspech, ale na splnenie zostávajúcich úloh má kľúčový význam neustála angažovanosť. Európsky parlament a Rada musia k všetkým legislatívnym návrhom súvisiacim s energetickou úniou, ktoré predložila Komisia, pristupovať ako k priorite.

Čo bolo prijaté

  • 3. správa o stave energetickej únie a príloha 1: aktualizovaný plán energetickej únie; Príloha 2: Politické postrehy; Príloha 3: Stav príprav národných plánov v oblasti energetiky a klímy; Príloha 4: Pokrok v urýchlení inovácií v oblasti čistej energie; Energetická únia v 28 členských štátoch – prehľad
  • Tretí zoznam projektov spoločného záujmu
  • Oznámenie o infraštruktúre (o plnení cieľa prepojenia elektrizačných sústav na úrovni 15 %)
  • Správa o pokroku v oblasti energetickej efektívnosti
  • Správa o fungovaní európskeho trhu s uhlíkom
  • Správa o Dohovore primátorov a starostov
  • Správa Európskej environmentálnej agentúry o trendoch a prognózach
  • Štúdia o výrobcoch-odberateľoch v sektore bývania

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ a Británia hlásia, že sú blízko k pobrexitovej dohode o Gibraltáre

Európska únia a Spojené kráľovstvo sú blízko k dohode o štatúte Gibraltáru. Doriešenie tejto otázky …

Consent choices