Thyssen
Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. PHOTO: © European Union.

Víťazom ceny Access City 2018 sa stalo francúzske mesto Lyon

Pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím dnes Európska komisia vyhlásila francúzsky Lyon za víťaza ceny Access City. Mesto tak bolo odmenené za svoju inkluzívnu a univerzálnu prístupnosť.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová pri odovzdávaní ceny uviedla: „Komisia je plne odhodlaná stavať na prvé miesto ľudí a urobiť zo sociálneho začlenenia maximálnu prioritu svojho politického programu. Vyhlásením Európskeho piliera sociálnych práv sa 17. novembra Európsky parlament, Rada a Európska komisia zhodli, že správnou cestou vpred je sociálna a inkluzívna Európa. Lepšie sprístupnenie našich miest a spoločnosti ľuďom so zdravotným postihnutím je preto nevyhnutnosťou. Ďakujem Lyonu i všetkým ďalším mestám, ktoré sa do tejto súťaže zapojili, za ich úsilie na ceste k tomuto cieľu. Dúfam, že úspechy týchto miest budú inšpiráciou pre mnohé ďalšie mestá, ale aj všetky regionálne a štátne správy.“

Lyonské autobusy MHD sú 100 % prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím a rovnako je zabezpečený prístup ku kultúre pre všetkých, keďže knižnice boli vybavené zariadeniami ako čítacie stroje, čítačky audiokníh alebo zväčšovacie obrazovky. Mesto okrem toho vyvinulo pre ľudí so zdravotným postihnutím digitálne nástroje a z hľadiska integrácie pracovníkov tu osoby so zdravotným postihnutím predstavujú 7,8 % zamestnancov verejnej správy. Je to podstatne viac, než zákonné minimum 6 %, ktoré vyžaduje francúzska legislatíva.

Druhou a treťou priečkou Európska komisia vyznamenala slovinskú Ľubľanu a luxemburský Luxemburg. Ľubľana integrovala otázku prístupnosti do svojej celkovej politiky, pričom zriadila osobitný poradný výbor zahŕňajúci seniorov i ľudí so zdravotným postihnutím, takže sú priamo zapojení do mestskej tvorby politiky. Luxemburg vynaložil veľké úsilie na osvetu obyvateľov s cieľom odbúrať stigmy spojené so zdravotnými postihnutiami a vytvorenie inkluzívneho mesta, kde sa každý cíti pohodlne.

Osobitné uznanie sa napokon dostalo dánskemu mestu Viborg, a to za jeho harmonické spojenie historického dedičstva a pahorkatého reliéfu s infraštruktúrou prístupnosti.

Súvislosti

Cena Access City, ktorú udeľuje Komisia spolu s Európskym fórom zdravotného postihnutia, je jedným z opatrení stratégie EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020, ktorej cieľom je bezbariérová Európa pre ľudí so zdravotným postihnutím. Naďalej oceňuje mestá, ktoré dnes idú Európe žiarivým príkladom v prekonávaní bariér. Cena sa udeľuje mestu, ktoré jasne a udržateľne zlepšilo prístupnosť základných prvkov mestského života a ktoré má konkrétne plány na ďalšie zlepšenia. Účelom tohto ocenenia je inšpirovať ďalšie mestá s podobnými problémami a propagovať osvedčené postupy v celej Európe.

Viac..  Hodnota obchodných dohôd EÚ predstavuje viac ako dva bilióny eur

Cena Access City sa udeľuje mestám s viac ako 50 000 obyvateľmi. Ašpiranti musia preukázať komplexné riešenie otázky prístupnosti v štyroch kľúčových aspektoch: zastavané a verejné priestory; doprava a súvisiaca infraštruktúra; nové informačné a komunikačné technológie (IKT); verejné zariadenia a služby.

Cena sa každoročne udeľuje na konferencii pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorá má každoročne zhruba 400 účastníkov z celej Európy.

Politika EÚ v oblasti prístupnosti

Európa lepšie prístupná pre osoby so zdravotným postihnutím je kľúčovým prvkom celkovej stratégie EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím na roky 2010 – 2020. Táto stratégia je na úrovni EÚ základným rámcom opatrení v oblasti zdravotného postihnutia a prístupnosti, ktoré dopĺňajú a podporujú konanie na úrovni členských štátov. Konkrétne ustanovenia o prístupnosti sú obsiahnuté v právnych predpisoch EÚ pre oblasti ako doprava a elektronické komunikačné služby. Napríklad Komisiou navrhovaný Európsky akt o prístupnosti má za cieľ, aby boli výrobky a služby prístupnejšie pre osoby so zdravotným postihnutím. O správe k Európskemu aktu o prístupnosti hlasoval Európsky parlament v septembri a 7. decembra má Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) hlasovať o všeobecnom smerovaní.

EÚ okrem právnych predpisov a politiky využíva rôzne nástroje ako výskum a normalizácia, aby optimalizovala bezbariérovosť a prístupnosť zastavaného prostredia, IKT, dopravy a ostatných oblastí a podporila únijný trh s prístupnými produktmi a službami.

Víťazi z minulých ročníkov: 2011, Avila (Španielsko); 2012, Salzburg (Rakúsko); 2013, Berlín (Nemecko); 2014, Göteborg (Švédsko); 2015, Boras (Švédsko); 2016, Miláno (Taliansko); 2017, Chester (Spojené kráľovstvo).

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices